Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Juridiskās palīdzības aģentūra Maltā

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Tālr.: +356 22471500

E-pasts: info.legalaidmalta@gov.mt

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Tiesas, kas ir kompetentas izdot apliecības lēmumam saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ir: Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) Maltā un Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri) Gozo.

Tiesas un iestādes, kas ir kompetentas izdot 66. pantā minēto apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos: neattiecas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesas, kas ir kompetentas koriģēt 37. panta 1. punktā minētās apliecības, ir: Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) Maltā un Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri) Gozo.

Tiesas, kas ir kompetentas koriģēt 48. panta 1. punktā minētās apliecības, ir: Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) Maltā un Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri) Gozo.

Tiesas, kas ir kompetentas izdot apliecību, kurā norādīta apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšana vai ierobežošana, kā minēts 49. pantā, ir: Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) Maltā un Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri) Gozo.

Tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam: neattiecas.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

30. panta 3. punkts, 40. panta 2. punkts un 58. panta 1. punkts: tiesas, kas ir kompetentas atzīt lēmumu, atteikt atzīšanu un atteikt izpildi, ir: i) Maltā — Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)); ii) Gozo — Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri).

61. panta 2. punkts: tiesa, kuras kompetencē ir pārsūdzības/apstrīdēšana ir apelācijas tiesa.

62. pants: Maltā turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība nav iespējama, izņemot pārskatīšanu saskaņā ar Maltas tiesību aktu 12. nodaļas 811. pantu.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) Maltā un Miertiesa (Gozo) (ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija) (Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Sezzjoni tal-Familja) (Kompetenza Superjuri) Gozo.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Apelācijas tiesa (Maltā un Gozo). Maltā turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība nav iespējama, izņemot pārskatīšanu saskaņā ar Maltas tiesību aktu 12. nodaļas 811. pantu.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Izpilddirektors, Sociālās aprūpes standartu iestāde (SCSA) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San φuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tālr.: +356 25494000

Fakss: +356 25494355

E-pasts: feedback-scsa@gov.mt

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Neattiecas. Centrālā iestāde pieņem tikai paziņojumus maltiešu un/vai angļu valodā.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Maltiešu un/vai angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 24/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.