Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Neattiecas.

Paskaidrojums: Nīderlandē nav iespēju ar publisku aktu vai vienošanos risināt jautājumus, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā. Nīderlandē par jautājumiem, kas ietilpst regulas darbības jomā, var lemt tikai tiesnesis ar tiesas lēmumu.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Raad voor Rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības padome)

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

- 36. panta 1. punkts: tiesnesis, kas izdevis lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

- 66. pants: neattiecas (sk. skaidrojumu par 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b) punktu un 3. punktu).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

- 37. panta 1. punkts: tiesnesis, kas izdevis lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

- 48. panta 1. punkts: tiesnesis, kas izdevis lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

- 49. panta 1. punkts: tiesnesis, kas izdevis lēmumu, uz kuru attiecas apliecība.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

- 30. panta 3. punkts. Lēmumi par vecāku atbildību: pagaidu noregulējuma tiesnesis bērna dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, bērna faktiskās uzturēšanās vietā. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

Lēmumi laulības lietās: pagaidu noregulējuma tiesnesis pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, pieteikuma iesniedzēja faktiskās uzturēšanās vietā Nīderlandē. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

- 40. panta 2. punkts. Lēmumi par vecāku atbildību: pagaidu noregulējuma tiesnesis bērna dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, bērna faktiskās uzturēšanās vietā. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

Lēmumi laulības lietās: pagaidu noregulējuma tiesnesis pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, pieteikuma iesniedzēja faktiskās uzturēšanās vietā Nīderlandē. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

- 58. panta 1. punkts: pagaidu noregulējuma tiesnesis bērna dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, bērna faktiskās uzturēšanās vietā. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

- 61. panta 2. punkts: gerechtshof (apelācijas tiesa).

- 62. pants: Hoge Raad (Augstākā tiesa).

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

- Policija ar prokuratūras palīdzību (saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 812. un 813. pantu);

- pagaidu noregulējuma tiesnesis bērna dzīvesvietas tiesā vai, ja dzīvesvieta nav Nīderlandē, bērna faktiskās uzturēšanās vietā. Ja tādas nav, pagaidu noregulējuma tiesnesis Rechtbank Den Haag (Hāgas tiesā).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

- 61. pants: pārsūdzība gerechtshof (apelācijas tiesa);

- 62. pants: kasācijas sūdzība Hoge Raad (Augstākā tiesa).

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

The Department of Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP The Hague

PO Box 20301

2500 EH The Hague

Tālr.: +31 0 70 370 62 52

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Nīderlandiešu un angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Nīderlandiešu un angļu valoda.
Lapa atjaunināta: 31/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.