Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

  Polija

  Saturu nodrošina
  Polija

  103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

  Nav.

  103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

  Nav.

  103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

  36. panta 1. punkts

  Izcelsmes dalībvalsts tiesa pēc vienas puses pieteikuma izdod apliecību par:

  a) lēmumu laulības lietās, izmantojot II pielikumā sniegto veidlapu –

  apgabaltiesa (sąd okręgowy), kas pieņēmusi lēmumu;

  b) lēmumu par vecāku atbildību, izmantojot III pielikumā sniegto veidlapu –

  rajona tiesa (sąd rejonowy), kas pieņēmusi lēmumu;

  apgabaltiesa, kas pieņēmusi lēmumu jautājumos par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu attiecībā uz nolēmumu par vecāku atbildību;

  c) lēmumu, ar ko norīko bērna atpakaļatdošanu, kā minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un attiecīgā gadījumā, par jebkādiem lēmumam pievienotiem pagaidu pasākumiem, tai skaitā aizsardzības pasākumiem, kas norīkoti saskaņā ar 27. panta 5. punktu, izmantojot IV pielikumā sniegto veidlapu –

  Bjalistokas apgabaltiesa

  Gdaņskas apgabaltiesa

  Katovices apgabaltiesa

  Krakovas apgabaltiesa

  Lubliņecas apgabaltiesa

  Lodzas apgabaltiesa

  Poznaņas apgabaltiesa

  Žešovas apgabaltiesa

  Ščecinas apgabaltiesa

  Varšavas apgabaltiesa

  Vroclavas apgabaltiesa

  66. pantu nepiemēro.

  103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

  37. panta 1. punkts

  Izcelsmes dalībvalsts tiesa pēc pieteikuma saņemšanas koriģē un pēc savas iniciatīvas var koriģēt apliecību, ja būtiskas kļūdas vai izlaiduma dēļ ir neatbilstība starp izpildāmo lēmumu un apliecību.

  Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu (rajona tiesa vai apgabaltiesa).

  48. panta 1. punkts

  Izcelsmes dalībvalsts tiesa pēc pieteikuma saņemšanas koriģē un pēc savas iniciatīvas var koriģēt apliecību, ja būtiskas kļūdas vai izlaiduma dēļ ir neatbilstība starp lēmumu un apliecību.

  Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu (rajona tiesa vai apgabaltiesa).

  49. pants

  Ja un ciktāl lēmums, kam ir izdota apliecība saskaņā ar 47. pantu, vairs nav izpildāms vai tā izpildāmība ir apturēta vai ierobežota, pēc tam, kad izcelsmes dalībvalsts tiesai jebkurā laikā tiek iesniegts pieteikums, tiek izdota apliecība, kurā norāda izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu, izmantojot VII pielikumā norādīto standartveidlapu.

  Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu (rajona tiesa vai apgabaltiesa).

  66. pantu nepiemēro.

  103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

  30. panta 3. punkts

  Jebkura ieinteresētā puse saskaņā ar 59. līdz 62. pantā un attiecīgā gadījumā šīs nodaļas 5. iedaļā un VI nodaļā noteiktajām procedūrām var iesniegt pieteikumu lēmuma pieņemšanai par to, ka nepastāv 38. un 39. pantā minētie atzīšanas atteikuma pamatojumi.

  Apgabaltiesa.

  40. pants

  1. Procedūras, kas paredzētas 59. līdz 62. pantā un attiecīgā gadījumā šīs nodaļas 5. iedaļā un VI nodaļā, attiecīgi piemēro pieteikumam par atzīšanas atteikumu.

  2. Tiesas vietējo jurisdikciju nosaka tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ierosināta tiesvedība par neatzīšanu.

  Apgabaltiesa.

  58. panta 1. punkts

  Pieteikumu par izpildes atteikumu, pamatojoties uz 39. pantu, iesniedz apgabaltiesā.

  Pieteikumu par izpildes atteikumu, kas pamatots ar citiem šajā regulā izklāstītiem vai atļautiem iemesliem, iesniedz tiesā, kas atbildīga par lēmuma izpildi.

  61. panta 2. punkts

  Lēmums ir apstrīdams vai pārsūdzams iestādē vai tiesā, kas paziņota kā iestāde vai tiesa, kurā šāds lēmums jāapstrīd vai jāpārsūdz.

  Apelācijas tiesa (sąd apelacyjny) un 58. panta 1. punkta gadījumā – nākamās instances tiesa virs tiesas, kas atbildīga par lēmuma izpildi.

  62. pants

  Pārsūdzība apelācijas tiesā.

  Kasācijas sūdzība Augstākajā Tiesā (Sąd Najwyższy).

  Attiecībā uz 58. panta 1. punktu nav tiesiskās aizsardzības līdzekļu.

  103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

  52. pants

  Pieteikumu par izpildi iesniedz iestādei, kuras kompetencē ir izpilde saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem.

  - Apgabaltiesa - saistībā ar trešās valsts tiesas pieņemtu lēmumu, ar ko norīko bērna atpakaļatdošanu atbilstoši 1980. gada Hāgas Konvencijai, vai lēmumu par bērna aizvešanu atbilstoši 1980. gada Hāgas Konvencijai.

  - Rajona tiesa – saistībā ar lēmumiem par vecāku atbildību.

  103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

  61. panta 2. punkts

  Lēmums ir apstrīdams vai pārsūdzams iestādē vai tiesā, kas paziņota kā iestāde vai tiesa, kurā šāds lēmums jāapstrīd vai jāpārsūdz.

  Apelācijas tiesa.

  62. pants

  Augstākā Tiesa.

  103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

  Centrālā iestāde:

  Tieslietu ministrs

  Centrālās iestādes funkcijas pilda:

  Starptautisko ģimenes tiesību nodaļa (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Ģimenes un nepilngadīgo lietu departaments (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warsaw

  Tālrunis: (+48) 22 23 90 470

  Fakss: (+48) 22 89 70 321

  Е-pasts: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl vai polandchildabduction@ms.gov.pl

  103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

  Nav.

  103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

  Poļu, vācu un angļu valoda.

  103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

  Poļu valoda.

  Lapa atjaunināta: 08/12/2023

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.