Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Iestādes, kas minētas 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā: neattiecas.

Iestādes, kas minētas 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā: neattiecas.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Iestādes, kas minētas 74. panta 2. punktā:

i. Portugāles kontinentālajā daļā : Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. Madeiras autonomajā reģionā: Madeiras Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. Azoru salu autonomajā reģionā: Azoru salu Sociālā nodrošinājuma institūts (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. visā Portugāles valsts teritorijā: civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes (conservadores do registo civil), ciktāl tās piešķīrušas juridisko palīdzību, pamatojoties uz pagasta valdes (juntas de freguesia) izsniegu izziņu, ar ko apliecina personas finansiālo situāciju (1999. gada 22. aprīļa Dekrētlikuma Nr. 135/99 34. panta 1. punkts saistībā ar 2013. gada 12. septembra Likuma Nr. 75/2013 16. panta 1. punkta (rr) apakšpunktu), vai uz valsts sociālās labklājības iestādes izsniegtu deklarāciju par personas atbilstību (10. panta 3. punkts Noteikumos par reģistrācijas nodevām un notāru nodevām (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Iestādes, kas atbildīgas par apliecību izdošanu saistībā ar lēmumiem, kas minēti 36. panta 1. punktā:

i. laulības lietās un lietās par vecāku atbildību: Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas (Juízos de família e menores); ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas (Juízo locais cíveis); ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas (Juízos de Competência Genérica); civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroji (Conservatórias de registo civil);

ii. lietās par vecāku atbildību: komisijas bērnu un jauniešu aizsardzībai (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. attiecībā uz bērnu atpakaļatdošanu un pagaidu un aizsardzības pasākumiem: Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas;

iv. lietās par pagaidu un aizsardzības pasākumiem: komisijas bērnu un jauniešu aizsardzībai;

attiecībā uz 66. pantā minēto apliecību izdošanu saistībā ar publiskajiem aktiem: neattiecas;

attiecībā uz 66. pantā minēto apliecību izdošanu saistībā ar vienošanās:

i. laulības lietās un lietās par vecāku atbildību: Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas; civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroji;

ii. lietās par vecāku atbildību: komisijas bērnu un jauniešu aizsardzībai.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Iestādes, kas kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā:

Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroji un komisijas bērnu un jauniešu aizsardzībai (tikai lietās par vecāku atbildību).

Iestādes, kas ir kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 66. panta 3. punktā: neattiecas.

Iestādes, kas kompetentas koriģēt 48. panta 1. punktā un 49. panta 1. punktā minētās apliecības:

i. ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas attiecībā uz lēmumiem, ar kuriem piešķir saskarsmes tiesības, un lēmumiem, kuros ietverta bērna atpakaļatdošana, saskaņā ar 29. panta 6. punktu;

ii. civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroji un komisijas bērnu un jauniešu aizsardzībai attiecībā uz lēmumiem, ar kuriem piešķir saskarsmes tiesības.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

30. panta 3. punkta, 52. panta, 40. panta 1. punkta un 58. panta 1. punkta nolūkiem:

Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas.

62. panta vai 61. panta 2. punkta nolūkiem:

Tiesa, kura pasludinājusi apstrīdēto spriedumu, būs – atkarībā no lietas – Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesa, vietējā civillietu tiesa vai vispārējās piekritības tiesa, kura vērsīsies ar pārsūdzību Apelācijas tiesā (Tribunal da Relação) pārbaudei. Pēc Apelācijas tiesas lēmuma turpmākas pārsūdzības gadījumā pārsūdzību iesniedz Apelācijas tiesā, kura ar to vēršas Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça) pārbaudei.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Ģimenes un nepilngadīgo lietu tiesas; ja tādu nav – vietējās civillietu tiesas; ja tādu nav – vispārējās piekritības tiesas.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Pārsūdzības procedūras, kas ir pieejamas 61. un 62. pantā minētajās situācijās, ir šādas.

I. Pārsūdzības procedūras par pirmās instances tiesas (tribunal de primeira instância) lēmumu attiecībā uz atzīšanas vai izpildes atteikumu ir noteiktas Civilās aizbildnības procedūras tiesiskā regulējuma (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) 32. un 33. pantā, atsaucoties uz Civilprocesa kodeksu (Código de Processo Civil). Tās var būt:

i. parasta pārsūdzība, kas iesniegta Apelācijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 644. pantu;

ii. parasta pārsūdzība par lietas pārskatīšanu, kas iesniegta Augstākajā tiesā pret Apelācijas tiesas spriedumu par pirmās instances tiesas lēmumu, kura lemj par lietas faktiem vai izbeidz tiesvedību, attaisnojot atbildētāju vai dažus atbildētājus attiecībā uz celto prasību vai pretprasību saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 671. pantu;

iii. Ārkārtas pārsūdzība par pārskatīšanu, kas iesniegta pirmās instances tiesā, kura pieņēmusi lēmumu un kura izskatīs pārsūdzību, pamatojoties uz jebkuru situāciju, kas noteikta Civilprocesa kodeksa 696. pantā.

II. Pārsūdzības procedūras pret civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādi attiecībā uz atzīšanas atteikumu ir noteiktas Civilprocesa kodeka (Código do Registo Civil) 286. un 291. pantā un var būt šādas:

i. pārsūdzība padotības kārtībā to Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu un notāru institūta (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) priekšsēdētājam vai

ii. prasība tiesā, kas iesniegta tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde.

Ja ir noraidīta pārsūdzība padotības kārtībā, ieinteresētā puse, ja tā vēl to nav izdarījusi, var civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes pieņemto sākotnējo lēmumu apstrīdēt tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde, to darot 10 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

Pārsūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu attiecībā uz reģistra lēmumu var iesniegt Apelācijas tiesā. Pārsūdzību par Apelācijas tiesas lēmumu nevar iesniegt Augstākajā tiesā, izņemot gadījumus, kas noteikti Civilprocesa kodeksa 629. panta 2. punktā, kuros pārsūdzība vienmēr ir pieļaujama.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Rehabilitācijas un cietumu pakalpojumu ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Juridiskās palīdzības un strīdu departaments (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon

Tālrunis: (+351) 218 812 200

Fakss: (+351) 218 853 653

Е-pasts: gjc@dgrsp.mj.pt

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Vecvecāki, tēva vai mātes brāļi vai māsas vai brāļi un māsas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Portugāļu, angļu un franču valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Portugāļu valoda.

Lapa atjaunināta: 10/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.