Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde, notārs.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Iestāde, kura ir kompetenta izdot apliecību, ir tiesa, kas pasludinājusi spriedumu, kura atzīšana tiek prasīta vai kura izpilde citā dalībvalstī tiek prasīta. Šī tiesa var būt attiecīgi rajona tiesa (judecătorie), tribunāls (tribunal) vai apelācijas tiesa (curte de apel).

Attiecībā uz publiskajiem aktiem iestāde, kas ir kompetenta izdot apliecību, ir dokumenta izdevējs, t.i., attiecīgi notārs vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde.

Attiecībā uz vienošanos šo noteikumu nepiemēro.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesa, kas kompetenta koriģēt 37. panta 1. punktā minēto apliecību – tiesa, kura pasludināja spriedumu un izdeva 36. pantā minēto apliecību.

Tiesa, kas kompetenta koriģēt 48. panta 1. punktā minēto apliecību – tiesa, kura pieņēma privileģētu lēmumu un izdeva 47. pantā minēto apliecību.

Tiesa, kas kompetenta izdot apliecība, kurā norāda izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu, kā minēts 49. pantā – tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

  • 30. panta 3. punkts: tribunāli saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 95. panta 1. punktu;
  • 40. panta 2. punkts: tribunāls – tādos pašos apstākļos, kādi minēti 30. panta 3. punktā;
  • 58. panta 1. punkts: rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 651. pantu;
  • 61. panta 2. punkts: tribunāls saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 95. panta 2. punktu;
  • 62. pants: Rumānijas Civilprocesa kodeksā nav paredzētas turpmākas apstrīdēšanas iespējas pēc pārsūdzības, kas iesniegta attiecībā uz lēmumu par pieteikumu, ar kuru iebilst pret izpildi.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 623. pantu.

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Piemērojot regulas 61. pantu, pārskatīšanas procedūra ir pārsūdzība saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 718. panta 1. punktu;

piemērojot regulas 62. pantu, nav paredzētas turpmākas apstrīdēšanas vai pārsūdzības iespējas pēc 61. pantā minētās.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tālrunis: +40372041077; Fakss: +40372041079

E-pasts: ddit@just.ro

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu, franču un rumāņu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Rumāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 23/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.