Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

— Iestāde vai cita struktūra, kas pilnvarota apliecināt publiskā akta, kurš minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, sastādīšanu vai reģistrēšanu: notārs (tikai gadījumos, kad laulību šķir uz abpusējas vienošanās pamata pie notāra, ja publiskais akts attiecas uz tādas laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata, kurā nav nepilngadīgu bērnu)

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

— administratīvā iestāde, kas ir kompetenta piešķirt juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā: Tieslietu ministrija

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas izdot apliecību atbilstoši 36. panta 1. punktam: rajona tiesas (okrožna sodišča)

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas izdot apliecību atbilstoši 66. pantam:

  • notāri (tikai gadījumos, kad laulību šķir uz abpusējas vienošanās pamata pie notāra, ja publiskais akts attiecas uz tādas laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata, kurā nav nepilngadīgu bērnu)

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

— Tiesas, kas kompetentas koriģēt apliecības, kuras minētas 37. panta 1. punktā: rajona tiesas

— Tiesas, kas kompetentas koriģēt apliecības, kuras minētas 48. panta 1. punktā: rajona tiesas

— Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību par lēmuma neizpildi vai izpildāmības ierobežojumu (49. pants): rajona tiesas

— Tiesas, kas kompetentas koriģēt apliecības, kuras minēta 66. panta 1. punktā saistībā ar 67. panta 1. punktu:

  • notāri (tikai gadījumos, kad laulību šķir uz abpusējas vienošanās pamata pie notāra, ja publiskais akts attiecas uz tādas laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata, kurā nav nepilngadīgu bērnu)

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts): rajona tiesas

— Tiesas, kas kompetentas atteikt lēmuma atzīšanu (40. panta 1. punkts): rajona tiesas

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas atteikt lēmuma izpildi (58. panta 1. punkts): rajona tiesas

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas skatīt lietu, kurā apstrīd lēmumu par pieteikumu par lēmuma izpildes atteikumu, vai izskatīt pārsūdzību (61. panta 2. punkts): rajona tiesas

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas skatīt turpmāku pārsūdzību (62. pants): Augstākā Tiesa (vrhovno sodišče)

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

— Tiesas vai iestādes, kas kompetentas izpildīt lēmumu (52. pants): municipālās tiesas (okrajna sodišča)

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

— pārsūdzības procedūra, kas minēta 61. pantā (apstrīdēšana vai pārsūdzība)

Rajona tiesā notiek procedūra, lai Slovēnijā izpildītu ārvalstīs pieņemta lēmuma, ārvalstīs noslēgtas vienošanās vai ārvalstīs sastādītu publisku aktu, procedūra neietver arī atzīšanas un izpildes procedūru, un tajā parādnieks vai ieinteresētā puse var iesniegt pieteikumu, lai tiesa atsaka atzīšanu, pasludina, ka nav pamata atteikt atzīšanu, vai atsaka ārvalstīs pieņemta lēmuma izpildi.

Pusei ir jāizklāsta fakti, kas pamato tās pieteikumu, un jāsniedz pierādījumi, pretējā gadījumā prasība tiek uzskatīta par nepamatotu.

Pirms lēmuma pieņemšanas tiesa pilna, pieņemama un pamatota pieteikuma kopiju izsniedz atbildētājam, kuram jāsniedz atbilde 30 dienu laikā no dokumenta izsniegšanas brīža.

Tiesa skata lietu trīs tiesnešu sastāvā.

Ja lēmums ir atkarīgs no izskatāmajiem faktiem, tiesa skata lietu pēc tam, kad notikusi uzklausīšana.

— pārsūdzības procedūra, kas minēta 62. pantā (turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība)

(Rajona) tiesas lēmumu var pārsūdzēt. Ja iesniedz pārsūdzību, to skata Slovēnijas Republikas Augstākās Tiesa.

Pārsūdzība jāiesniedz 30 dienu laikā no dienas, kad izsniegts pirmās instances tiesas lēmums.

Termiņš atbildei uz pārsūdzību ir 30 dienas no dienas, kad izsniegts pārsūdzības raksts.

Procedūru mutatis mutandis reglamentē starptautisko privāttiesību un procesa noteikumi un procedūra ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanai un izpildei, izņemot, ja regulā vai attiecīgajos valsts tiesību aktu noteikumos ir noteikts citādi.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Saziņas līdzekļi – e-pasts un tālrunis: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; E-pasts: gp.mddsz@gov.si) - vēlamais saziņas veids: e-pasts:

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Lai nodrošinātu bērna vislabākās intereses, tai skaitā gadījumos, kad saskaņā ar 82. pantu viņš tiek ievietots pie tuviem radiniekiem, ievietošanas apstākļi ir jāpārbauda katrā atsevišķā gadījumā, pēc pārbaudes sniedzot piekrišanu vai atzinumu.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Paziņojumus centrālajai iestādei var iesniegt slovēņu un angļu valodā.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Slovēnijā turpmāk minētajās tiesās papildus slovēņu valodai kā oficiālā valoda ir pieņemama arī viena nacionālo minoritāšu valoda:

- Koper rajona tiesā: itāļu valoda;

- Koper municipālajā tiesā: itāļu valoda;

- Piran municipālajā tiesā: itāļu valoda;

- Lendava municipālajā tiesā: ungāru valoda.

Paziņojumus centrālajai iestādei var iesniegt slovēņu un angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 04/08/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.