Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Spānija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Tiesneši un miertiesneši (jueces y magistrados) ir kompetenti izskatīt 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētos jautājumus.

Turklāt 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos kompetence ir arī notāriem (notarios) – ar nosacījumu, ka procedūrā nav iesaistīti bērni. Kompetentas ir arī tiesu varas amatpersonas (Letrados de la Administración de Justicia), kurām ir pilnvaras apstiprināt laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Advokātu asociācijas (Colegios de Abogados) ir kompetentās iestādes, ievērojot tos pašus noteikumus, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 2003/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

Administratīvā iestāde, kas atzīst tiesības uz juridisko palīdzību vai tās saņemšanu, ir Juridiskās palīdzības komisija (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) attiecīgajā provincē.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Tiesu varas amatpersonas ir kompetentās iestādes attiecībā uz 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto apliecību.

Regulas 36. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās apliecības gadījumā kompetentās iestādes ir tiesu varas amatpersonas, tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot 66. pantā minēto apliecību attiecībā uz publisko aktu (documento público) vai vienošanos.

Visbeidzot, attiecībā un 66. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto apliecību kompetentās iestādes ir tiesu varas amatpersonas un notāri, savukārt attiecībā un 66. panta 1. punkta b) apakšpunktu kompetentās iestādes ir tiesu varas amatpersonas.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tikai struktūra, kas izdevusi oriģinālo apliecību, ir kompetenta koriģēt minēto apliecību būtiskas kļūdas gadījumā (vai “norādīt apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu”).

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

Struktūras, kas ir kompetentas atzīt lēmumu vai atteikt tā atzīšanu un atteikt izpildi (30. panta 3. punkts, 40. panta 2. punkts un 58. panta 1. punkts): pirmās instances tiesa (juzgado de primera instancia) ar vietējo piekritību.

Struktūras, kas ir kompetentas skatīt apstrīdēšanu vai pārsūdzību un turpmāku apstrīdēšanu vai pārsūdzības (58. panta 1. punkts, 61. panta 1. punkts un 62. pants): Provinces tiesa (Audiencia Provincial), kurai ir vietējā piekritība attiecībā uz pārsūdzībām par izpildes atteikumu un 62. pantā minētajām lietām, Augstākā Tiesa (Tribunal Supremo) pārsūdzībai kasācijas kārtībā.

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

Attiecīgā gadījumā Pirmās instances un sākotnējās izmeklēšanas tiesas (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) ar vietējo piekritību, Ģimenes lietu tiesa (Juzgado de Familia) vai Tiesa vardarbības pret sievietēm lietās (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Pārsūdzēt var lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu tajā struktūrā, kura pieņēmusi minēto lēmumu. Par pārsūdzību lēmumu pieņem Provinces tiesa ar vietējo piekritību.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Tieslietu ministrija
Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšģenerāldirektorāts
Starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietu dienests
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Spānija

Paziņojumi būtu jāsūta uz šo e-pasta adresi:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Visa informācijas par procedūru starptautiskas bērna nolaupīšanas gadījumā ir pieejama Spānijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.mjusticia.gob.es

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Angļu un spāņu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Spāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.