Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa. Publiskās iestādes vai citas iestādes, kuras ir pilnvarotas konstatēt publisku aktu, kas minēts 2. panta 2. punkta 2) apakšpunkta b) punktā, un publiskās iestādes, kuras ir pilnvarotas reģistrēt vienošanos, kas minēta 2. panta 2. punkta 3) apakšpunktā.

Zviedrijā nav iestāžu, kuras izdod publiskus aktus vai reģistrē vienošanās.

103. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā daļa. Administratīvās iestādes, kas sniedz juridisko palīdzību, kā minēts 74. panta 2. punktā.

Dokumentu, kurā norādīts, ka lietas dalībniekam procedūrā Sociālo jautājumu komitejā (socialnämnden) ir piešķirts atbrīvojums no izmaksām un nodevām, iesniedz attiecīgā Sociālo jautājumu komiteja. Dokumentu, kurā norādīts, ka lietas dalībnieks procedūrā Sociālo jautājumu komitejā tiek uzskatīts par atbilstīgu ekonomiskajiem nosacījumiem pilnīgas vai daļējas juridiskās palīdzības saņemšanai, iesniedz Juridiskās palīdzības birojs (Rättshjälpsmyndigheten).

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa. Tiesas, kas kompetentas izdot apliecību lēmumam atbilstoši 36. panta 1. punktam, un tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas izdot apliecību attiecībā uz publisko aktu vai vienošanos atbilstoši 66. pantam.

Regulas 36. panta 1. punktā minēto apliecību izdod tiesa vai cita iestāde, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu.

Tā kā Zviedrijas tiesas vai iestādes neizdod publiskus aktus un nereģistrē vienošanās, 66. panta 1. punktā minēto apliecību izdošana nav aktuāla.

103. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā daļa. Tiesas, kuras kompetentas koriģēt apliecības, kā minēts 37. panta 1. punktā, 48. panta 1.  punktā, un tiesas, kas kompetentas izdot apliecību, kurā norāda apliecināta lēmuma izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu atbilstoši 49. pantam; un tiesas un iestādes, kuras kompetentas apliecību, kas izdota saskaņā ar 66. panta 1. punktu, koriģēt atbilstoši 67. panta 1. punktam.

Tiesa vai cita iestāde, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, lemj par apliecības koriģēšanu saskaņā ar 37. panta 1. punktu vai 48. panta 1. punktu. Attiecīgā iestāde arī izdod apliecību par izpildāmības atsaukšanu vai ierobežojumu saskaņā ar 49. pantu.

Tā kā Zviedrijas tiesas vai iestādes neizdod 66. panta 1. punktā minētās apliecības, apliecību koriģēšana saskaņā ar 67. panta 1. punktu Zviedrijā nav aktuāla.

103. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Tiesas, kas kompetentas atzīt lēmumu (30. panta 3. punkts) un atteikt atzīšanu (40. panta 2. punkts), kā arī tiesas un iestādes, kuras ir kompetentas atteikt izpildi, kuru kompetencē ir apstrīdēšana vai pārsūdzība, kā arī turpmāka apstrīdēšana vai pārsūdzība atbilstoši 58. panta 1. punktam, 61. panta 2. punktam un 62. pantam.

30. panta 3. punkts

Pieteikumu par to, ka nepastāv atzīšanas atteikuma pamatojumi saskaņā ar 30. panta 3. punktu, iesniedz rajona tiesā (tingsrätt).

Ja pieteikums attiecas uz lēmumu, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz bērna personu, to iesniedz Vecāku kodeksa (Föräldrabalk) 21. nodaļas 1.a pantā minētajā rajona tiesā.

Ja pieteikums attiecas uz lēmumu, kas pilnībā vai daļēji neattiecas uz bērna personu, to iesniedz tālāk norādītajā uzskaitījumā minētajā rajona tiesā, kuras jurisdikcijā ir pretējās puses pastāvīgā dzīvesvieta. Ja pretējās puses pastāvīgā dzīvesvieta nav Zviedrijā, pieteikumu iesniedz Nakas rajona tiesā (Nacka tingsrätt).

40. vai 59. pants

Pieteikumu par lēmuma atzīšanas vai izpildes atteikumu saskaņā ar 40. vai 59. pantu iesniedz rajona tiesā.

Ja pieteikums attiecas uz lēmumu, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz bērna personu, to iesniedz rajona tiesā, kurā celta prasība par attiecīgā lēmuma izpildi saskaņā ar Vecāku kodeksa 21. nodaļu. Ja par attiecīgā lēmuma izpildi prasība nav celta, pieteikumu iesniedz Vecāku kodeksa 21. nodaļas 1.a pantā minētajā rajona tiesā.

Ja pieteikums attiecas uz lēmumu, kas pilnībā vai daļēji neattiecas uz bērna personu, to iesniedz iepriekš norādītajā uzskaitījumā minētajā rajona tiesā, kuras jurisdikcijā ir pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta. Ja pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta nav Zviedrijā, pieteikumu iesniedz Nakas rajona tiesā (Nacka tingsrätt).

Apstrīdēšana

61. panta 2. punktā minēto apstrīdēšanu veic apelācijas tiesā (hovrätt).

62. pantā minēto apstrīdēšanu veic Augstākajā tiesā (Högsta domstolen).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

103. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde un kuras minētas 52. pantā.

- 52. pants attiecībā uz pieteikumu par tāda lēmuma izpildi, kas attiecas uz bērna personu: pieteikumu iesniedz Vecāku kodeksa 21. nodaļas 1.a pantā minētajā rajona tiesā.

- 52. pants attiecībā uz pieteikumu par tāda lēmuma izpildi, kas attiecas uz tiesai radītajiem izdevumiem vai uz bērna īpašumu: pieteikumu iesniedz Izpildes iestādē (Kronofogdemyndigheten).

103. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūras, ar ko pārsūdz lēmumu par izpildes atteikuma pieteikumu un kas minētas 61. un 62. pantā.

Apstrīdēšanu veic apelācijas tiesā vai Augstākajā tiesā.

103. panta 1. punkta f) apakšpunkts. To izraudzīto centrālo iestāžu nosaukums un adrese, kā arī saziņas līdzekļi, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā. Ja ir izraudzīta vairāk nekā viena centrālā iestāde, katras centrālās iestādes ģeogrāfisko un funkcionālo jurisdikciju nosaka, kā minēts 76. pantā.

Utrikesdepartementet (Ārlietu ministrija)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (Konsulāro un civiltiesisko jautājumu nodaļa)

SE-103 39 Stockholm

Tālr.: +46 (8) 405 10 00 (centrālais) / +46 (8) 405 50 05 (ārkārtas gadījumos ārpus darba laika)

Fakss: +46 (8) 723 11 76

Е-pasts: ud-kc@gov.se

103. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Attiecīgā gadījumā – papildus vecākiem arī tuvu radinieku kategorijas, pie kuriem bērnu var ievietot dalībvalsts teritorijā bez minētās dalībvalsts iepriekšējas piekrišanas, kā minēts 82. pantā.

Neattiecas.

103. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Eiropas Savienības iestāžu [oficiālās] valodas, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda, kuras ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm saskaņā ar 91. panta 3. punktu.

Zviedru valoda, angļu valoda.

103. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Valodas, kas ir pieņemamas to lūgumu un pavaddokumentu tulkojumiem, kuri iesūtīti atbilstošo 80. pantam, 81. pantam un 82. pantam, un apliecību brīvā teksta lauka tulkojumiem, kā minēts 91. panta 2. punktā.

Zviedru vai angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.