Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)

Valstu informācija un tiešsaistes veidlapas attiecībā uz Regulu Nr. 2019/1111.

Vispārīga informācija

PADOMES REGULA (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2201/2003

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Vienā dalībvalstī pieņemts spriedums pārējās dalībvalstīs tiek atzīts bez kādas īpašas procedūras.

Lietās par vecāku atbildību lēmums, kas pieņemts kādā dalībvalstī un ir izpildāms šajā dalībvalstī, ir izpildāms pārējās dalībvalstīs, nepieprasot nekādu izpildāmības pasludināšanu.

Attiecībā uz visiem lēmumiem ir atcelta eksekvatūras procedūra, kas ir pārrobežas izpildes panākšanai nepieciešama starpposma procedūra. Kādā dalībvalstī pieņemta lēmuma izpildei citā dalībvalstī puse, kas prasa izpildi, iestādei, kuras kompetencē ir izpilde, iesniedz: a) lēmuma kopiju un b) atbilstošu apliecību.

Regulā ir paredzētas deviņas standartveidlapas.

Regula arī atvieglo publisko aktu un vienošanos attiecībā uz laulāto atšķiršanu un laulības šķiršanu vai vienošanos lietās par vecāku atbildību apriti starp dalībvalstīm.

Mehānisma bērna ātrai atpakaļatdošanai bērna nolaupīšanas gadījumā pamatā ir 1980. gada Hāgas konvencijas atgriešanas mehānisms, kuru regula papildina. Tā arī nodrošina ātrāku bērna atpakaļatdošanas procedūru (ne vairāk kā 6 nedēļas pirmās instances tiesā un 6 nedēļas katrai apelācijas tiesai). Turklāt centrālajai iestādei ir efektīvi jāizskata pieteikums (5 dienu termiņš, lai apstiprinātu pieteikuma saņemšanu).

Regula arī dod iespēju bērniem paust savu viedokli tiesvedībās lietās par vecāku atbildību un bērna starptautiskās nolaupīšanas lietās.

Regula veicina labāku sadarbību starp centrālajām iestādēm, kuras ir tiešais kontaktpunkts vecākiem. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas lietās par vecāku atbildību palīdz šīs regulas piemērošanā.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Praktiskā rokasgrāmata regulas “Brisele IIb” piemērošanai atrodama šajā lapā: Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 01/03/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.