Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Franza

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

In-nutara (notaires) huma awtorizzati biex jifformulaw l-istrumenti awtentiċi msemmija fl-Artikolu 2(2), il-punt (2)(b).

In-nutara u r-reġistraturi tal-qorti (greffiers) huma awtorizzati jirreġistraw il-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), il-punt (3).

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

L-uffiċċju tal-għajnuna legali (bureau d’aide juridictionnelle) fil-qorti reġjonali u distrettwali magħquda (tribunal judiciaire) fil-post ta’ residenza tar-rikorrent, jew fl-uffiċċju anness mal-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni biex tisma’ l-kawża.

Bħala eċċezzjoni għar-regola tal-uffiċċju uniku, kull waħda mill-qrati li ġejjin ukoll għandha uffiċċju:

  • il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation)
  • il-Kunsill tal-Istat (Conseil d’État)
  • il-Qorti Nazzjonali tad-Dritt tal-Ażil (Cour nationale du droit d’asile).

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

Ħruġ ta’ ċertifikati f’konformità mal-Artikolu 36 għal deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ żwieġ jew kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jew deċiżjonijiet li jordnaw ir-ritorn ta’ wild minuri:

- id-direttur tar-reġistru (directeur de greffe) fil-qorti li ħarġet id-deċiżjoni jew li approvat il-ftehim.

Ħruġ ta’ ċertifikati għal deċiżjonijiet f’konformità mal-Artikolu 66:

- il-president tal-qorti magħquda (l-imħallef, b’delega).

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

Il-qrati kompetenti biex jikkoreġu ċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1): id-direttur tar-reġistru jew il-qorti li ħarġet iċ-ċertifikat.

Il-qrati kompetenti biex jikkoreġu ċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 48(1): l-awtorità li ħarġet iċ-ċertifikat.

Il-qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jindika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċizjoni ċċertifikata msemmija fl-Artikolu 49: l-awtorità li ħarġet iċ-ċertifikat.

Il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti biex jikkoreġu ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 66(1) kif imsemmi fl-Artikolu 67(1): il-president tal-qorti magħquda (l-imħallef, b’delega).

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Il-qorti kompetenti biex tirrikonoxxi deċiżjoni f’konformità mal- l-Artikolu 30(3): il-president tal-qorti magħquda jew id-delegat tiegħu.

Il-qorti kompetenti biex tirrifjuta li tirrikonoxxi deċiżjoni f’konformità mal-Artikolu 40(2): il-president tal-qorti magħquda jew id-delegat tiegħu.

Il-qorti kompetenti għar-rifjut ta’ eżekuzzjoni, kontestazzjonijiet jew appelli u kontestazzjonijiet jew appelli ulterjuri kif imsemmi fl-Artikolu 58(1), fl-Artikolu 61(2) u fl-Artikolu 62: il-president tal-qorti magħquda jew id-delegat tiegħu.

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Il-president tal-qorti magħquda jew id-delegat tiegħu.

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

Fi Franza, il-kontestazzjonijiet iridu jitressqu quddiem il-Qorti tal-Appell (cour d’appel).

Ir-rifjut tal-ħruġ ta’ ċertifikat għal deċiżjoni Franċiża jista’ jiġi rrinvjat lill-president tal-qorti magħquda jekk ir-rifjut ma jkunx ġie minn imħallef. Il-president tal-qorti magħquda jagħti deċiżjoni finali dwar ir-rikors, wara li jisma’ jew iħarrek lir-rikorrent u lill-awtorità kkonċernata (l-Artikolu 509-7 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Jekk titressaq kontestazzjoni ulterjuri (l-Artikolu 62), din tinstema’ mill-Qorti tal-Kassazzjoni.

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

Għar-Regolament kollu ħlief għat-tqegħid transfruntier

Ministère de la Justice [il-Ministeru għall-Ġustizzja]

Direction des Affaires Civiles et du Sceau [id-Direttorat għall-Affarijiet Ċivili u s-Siġilli]

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE [id-Dipartiment għall-Assistenza Reċiproka, id-Dritt Internazzjonali Privat u d-Dritt Ewropew]

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Email: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Tel. +33 144776105

Għat-tqegħid transfruntier

Ministère de la Justice [il-Ministeru għall-Ġustizzja]

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse [id-Direttorat għall-Protezzjoni Ġudizzjarja taż-Żgħażagħ]

Bureau des affaires judiciaires et de la législation [l-Uffiċċju għall-Affarijiet Legali u l-Leġiżlazzjoni]

Indirizz postali: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Indirizz tal-uffiċċju: Le Millénaire, 35 rue de la gare – 75019 Paris

Tel. +33 170228984

jew +33 170227582

Email: saei.dpjj@justice.gouv.fr

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

L-ebda kategorija oħra ta’ qraba għajr il-ġenituri.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

Il-Franċiż u l-Ingliż.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

Il-Franċiż u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 29/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.