Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)

Spanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Spanja

Liġi tal-Familja - Ir-Regolament Brussell IIb - Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri (riformulazzjoni)


*input mandatarju

L-Artikolu 103(1) (a) (l-ewwel parti) - Awtoritajiet pubbliċi jew awtoritajiet oħra awtorizzati biex jistabbilixxu strument awtentiku msemmi fil-punt (2)(b) tal-Artikolu 2(2), u awtoritajiet pubbliċi awtorizzati li jirreġistraw ftehim imsemmi fil-punt (3) tal-Artikolu 2(2)

L-imħallfin u l-maġistrati (jueces y magistrados) huma kompetenti sabiex jittrattaw il-kwistjonijiet elenkati fl-Artikolu 1(1)(a) u (b).

Barra minn hekk, fil-każ tal-Artikolu 1(1)(a) in-nutara (notarios) huma kompetenti, dment li ma jkunux involuti tfal fil-proċeduri. L-uffiċjali ġudizzjarji (Letrados de la Administración de Justicia), li għandhom is-setgħa li japprovaw divorzji bi ftehim reċiproku, ukoll huma kompetenti.

L-Artikolu 103 (1) (a) (it-tieni parti) - Awtoritajiet amministrattivi li jagħtu l-għajnuna legali msemmija fl-Artikolu 74(2)

Il-Kmamar tal-Avukati (Colegios de Abogados) huma awtoritajiet kompetenti fl-istess termini kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 sabiex itejbu l-aċċess għall-ġustizzja f’tilwim transfruntier billi jistabbilixxu regoli komuni minimi marbuta mal-għajnuna legali għal tali tilwim.

L-awtorità amministrattiva li tirrikonoxxi d-dritt għall-għajnuna legali jew li wieħed jibbenefika minnha hija l-Kummissjoni tal-Għajnuna Legali (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) tal-provinċja kkonċernata.

L-Artikolu 103 (1) (b) (l-ewwel parti) - Qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikati għal deċiżjoni skont l-Artikolu 36(1), u qrati u awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim imsemmija fl-Artikolu 66

L-uffiċjali ġudizzjarji huma l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 36(1)(a) u (b).

Fil-każ taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 36(1)(c), l-uffiċjali ġudizzjarji, il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti sabiex joħorġu ċ-ċertifikat għal strument awtentiku (documento público) jew ftehim imsemmi fl-Artikolu 66 huma l-awtoritajiet kompetenti.

Fl-aħħar, fir-rigward taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 66(1)(a), l-uffiċjali ġudizzjarji u n-nutara huma l-awtoritajiet kompetenti, filwaqt li l-uffiċjali ġudizzjarji huma l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-Artikolu 66(1)(b).

L-Artikolu 103 (1) (b) (it-tieni parti) - Qrati kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1) u qrati kompetenti biex joħorġu ċertifikat li jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata msemmi fl-Artikolu 49; u qrati u awtoritajiet kompetenti biex jirrettifikaw iċ-ċertifikat, maħruġ skont l-Artikolu 66(1), imsemmi fl-Artikolu 67(1);

Huwa l-korp li jkun ħareġ iċ-ċertifikat oriġinali biss li huwa kompetenti sabiex “jirrettifika” dak iċ-ċertifikat f’każ ta’ żball materjali (jew sabiex “jispeċifika n-nuqqas jew il-limitazzjoni ta’ deċiżjoni ċċertifikata”).

L-Artikolu 103 (1) (c) — Qrati kompetenti għar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni (l-Artikolu 30(3)) jew għar-rifjut tar-rikonoxximent (l-Artikolu 40(2)), kif ukoll qrati u awtoritajiet kompetenti għar-rifjut tal-infurzar, għall-kontestazzjoni jew l-appell, u għall-kontestazzjoni jew l-appell ulterjuri msemmija fl-Artikoli 58(1), 61(2) u 62

Il-korpi kompetenti sabiex jirrikonoxxu jew jirrifjutaw li jirrikonoxxu deċiżjoni u li jirrifjutaw l-eżekuzzjoni (l-Artikoli 30(3), 40(2) u 58(1)): il-Qorti tal-Prim’Istanza (juzgado de primera instancia) b’ġuriżdizzjoni lokali.

Il-korpi kompetenti sabiex jisimgħu kontestazzjonijiet jew appelli u kontestazzjonijiet u appelli ulterjuri (l-Artikoli 58(1), 61(1) u 62): il-Qorti Provinċjali (Audiencia Provincial) b’ġuriżdizzjoni lokali sabiex tisma’ appelli kontra ċaħdiet ta’ eżekuzzjoni, u għal każijiet previsti fl-Artikolu 62, il-Qorti Suprema (Tribunal Supremo) permezz ta’ appell fuq punt tad-dritt.

L-Artikolu 103 (1) (d) — Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52

Il-Qorti tal-Prim’Istanza jew il-Qrati tal-Prim’Istanza u l-Kumpilazzjoni (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) b’ġuriżdizzjoni lokali, il-Qorti tal-Familja (Juzgado de Familia) jew il-Qorti għall-Vjolenza kontra n-Nisa (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), meta jkun applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (e) — Proċeduri ta’ rimedju kontra deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsemmija fl-Artikoli 61 u 62

Jista’ jiġi ppreżentat appell kontra deċiżjoni dwar ir-rikors għal ċaħda ta’ eżekuzzjoni quddiem l-istituzzjoni li tkun ħarġet dik id-deċiżjoni. L-appell jiġi deċiż mill-Qorti Provinċjali b’ġuriżdizzjoni lokali.

L-Artikolu 103 (1) (f) — Ismijiet, indirizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura biex jassistu fl-applikazzjoni tar-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. F’każ li tinħatar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-ġuriżdizzjoni ġeografika u funzjonali ta’ kull Awtorità Ċentrali għandha tiġi indikata kif imsemmi fl-Artikolu 76

Il-Ministeru għall-Ġustizzja
Subdirettorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali
Dipartiment għall-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Spanja

Il-komunikazzjonijiet għandhom jintbagħtu f’dan l-indirizz tal-posta elettronika:

sustraccionmenores@mjusticia.es

L-informazzjoni dwar il-proċedura dwar il-ħtif internazzjonali ta’ minuri hija disponibbli fis-sit web tal-Ministeru Spanjol għall-Ġustizzja, hawnhekk: https://www.mjusticia.gob.es

L-Artikolu 103 (1) (g) — Jekk applikabbli, kategoriji ta’ qraba stretti, minbarra ġenituri, li magħhom il-minuri jista’ jitqiegħed fit-territorju ta’ Stat Membru, mingħajr il-kunsens minn qabel ta’ dak l-Istat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 82

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 103 (1) (h) — Lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr il-lingwa ta’ Stat Membru, li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 91(3))

L-Ingliż u l-Ispanjol.

L-Artikolu 103 (1) (i) — Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta’ talbiet u dokumenti li jakkumpanjawhom mibgħuta skont l-Artikoli 80, 81, 82 u ta’ partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 91(2)

L-Ispanjol.

L-aħħar aġġornament: 20/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.