Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

- Art. 2, lid 2, punt 2), b) : notarissen.

- Art. 2, lid 2, punt 3: geen mededeling.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

- Art. 36, lid 1: de familierechtbank, de jeugdrechtbank, het vredegerecht, het hof van beroep.

- Art. 66 : notarissen

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

- Art. 37, lid 1: de familierechtbank, de jeugdrechtbank, het vredegerecht, het hof van beroep.

- Art. 48, lid 1: de familierechtbank, het hof van beroep.

- Art. 49 : de familierechtbank, het hof van beroep.

- Art. 66, lid 3 // Art. 37, lid 1: notarissen.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

- Art. 30, lid 3: de familierechtbank.

- Art. 40, lid 1: de familierechtbank.

- Art. 58, lid 1: de familierechtbank.

- Art. 61, lid 2: de familierechtbank en het hof van beroep.

- Art. 62: het hof van beroep en het Hof van Cassatie.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Gerechtsdeurwaarders

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Artikel 61: hoger beroep en verzet.

Artikel 62: hoger beroep en cassatieberoep.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

FOD Justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

Dienst Internationale Samenwerking in Burgerlijke Zaken

Federaal aanspreekpunt “Internationale kinderontvoeringen”

Administratief adres: Waterloolaan 115

Stad/gemeente: Brussel

Postcode: 1000

Tel.: +32 (0)2 542 67 00 (24u/24 en 7d/7)

E-mail: kinderontvoering@just.fgov.be

Website : https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/internationale_kinderontvoering/contact

Aanvaarde talen: Frans (fr), Nederlands (nl), Duits (de), Engels (en)

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels naast de drie nationale talen, zijnde Nederlands, Frans en Duits.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

- Art. 80, lid 3: Officiële taal van de plaats waar het verzoek zal worden ingediend (fr-nl-de). Alvorens een verzoek in te dienen, is het raadzaam contact op te nemen met de Belgische centrale autoriteit om te weten in welke taal het verzoek moet worden vertaald.

- Art. 81, lid 2 en art. 82, lid 2: Officiële taal van de plaats waar het verzoek moet worden behandeld. (fr-nl-de). Alvorens een verzoek in te dienen, is het raadzaam contact op te nemen met de Belgische centrale autoriteit om te weten in welke taal het verzoek moet worden vertaald.

- Art. 91, lid 2: Alleen de officiële talen worden aanvaard. Alvorens een verzoek in te dienen, is het raadzaam contact op te nemen met de Belgische centrale autoriteit om te weten in welke taal het verzoek moet worden vertaald.

Laatste update: 18/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.