Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

- Artikel 2, lid 2, punt 2, b) – Naar Bulgaars recht bestaat er in Bulgarije geen authentieke akte in de zin van de verordening in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid; er valt dan ook geen autoriteit te melden.

- Artikel 2, lid 2, punt 3 – Naar Bulgaars recht bestaat er in Bulgarije geen overeenkomst in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid; er valt dan ook geen autoriteit te melden.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Artikel 74, lid 2 – Naar Bulgaars recht bestaat er in Bulgarije geen administratieve autoriteit in de zin van de verordening voor huwelijkszaken en aangelegenheden inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid; er valt dan ook geen autoriteit te melden.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

- Artikel 36, lid 1 – Afgifte van certificaten betreffende beslissingen

  • Bijlage II – Het certificaat betreffende een beslissing in huwelijkszaken wordt afgegeven door de arrondissementsrechtbank (Rayonen sad).
  • Bijlage III – Het certificaat betreffende een beslissing inzake ouderlijke verantwoordelijkheid wordt afgegeven door de arrondissementsrechtbank.
  • Bijlage IV – Het certificaat betreffende een beslissing waarmee uit hoofde van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 de terugkeer van een kind wordt gelast wordt door de rechtbank te Sofia afgegeven.

Artikel 66 – In Bulgarije bestaan er geen authentieke akten of overeenkomsten in de zin van artikel 2, lid 2, punt 3, betreffende huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Artikel 37 – Rectificatie van het certificaat betreffende een beslissing – Het gerecht dat het certificaat heeft afgegeven, is bevoegd.

  • Bijlage II – Het certificaat betreffende een beslissing in huwelijkszaken wordt door de arrondissementsrechtbank gerectificeerd.
  • Bijlage III – Het certificaat betreffende een beslissing inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt door de arrondissementsrechtbank gerectificeerd.
  • Bijlage IV – Het certificaat betreffende een beslissing waarmee uit hoofde van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 de terugkeer van een kind wordt gelast wordt door de rechtbank te Sofia gerectificeerd.

Artikel 48, lid 1 – Rectificatie en intrekking van een certificaat voor geprivilegieerde beslissingen.

De arrondissementsrechtbank is bevoegd om het certificaat te rectificeren en in te trekken.

Artikel 49 – Certificaat betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid – De arrondissementsrechtbank is bevoegd.

Artikel 66, lid 1, in samenhang met artikel 67, lid 1 – niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Artikel 30, lid 3 – De regionale rechtbank (Okrazhen sad) is bevoegd.

Artikel 52 – De gerechtsdeurwaarder is bevoegd.

Artikel 40, lid 1 – De regionale rechtbank is bevoegd.

Artikel 58, lid 1 – De regionale rechtbank is bevoegd.

Artikel 61, lid 2 – De bevoegdheid rust bij het hof van beroep (Apelativen sad) in het rechtsgebied waar het gerecht is gevestigd dat de weigering van tenuitvoerlegging heeft gelast.

Artikel 62 – Het hof van cassatie (Varhoven kasatsionen sad) is bevoegd.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Artikel 52 – De gerechtsdeurwaarder is bevoegd.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Artikel 61 – Beroepsprocedure overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 20).

Artikel 62 – Cassatieprocedure overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 22).

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Ministerie van Justitie

- Ouderlijke verantwoordelijkheid – directoraat “Internationale rechtsbescherming van kinderen en Internationale adopties”, Sofia, ul. Slavyanska 1, contactgegevens — via officiële kanalen en per e-mail, tel.: +359 29237396, +359 29237332, mpzdmo@justice.government.bg

- In huwelijkszaken – directoraat “Internationale justitiële samenwerking en Europese zaken”, Sofia, ul. Slavyanska 1, contactgegevens — via officiële kanalen en per e-mail, tel.: +359 29237415, civil@justice.government.bg

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Bulgarije moet instemmen met elk geval van uithuisplaatsing van kinderen op zijn grondgebied.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels en Frans.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Artikel 80, lid 3, bepaalt dat documenten alleen in het Bulgaars mogen worden vertaald.

Artikel 81, lid 2, bepaalt dat documenten alleen in het Bulgaars mogen worden vertaald.

Artikel 82, lid 4, bepaalt dat documenten alleen in het Bulgaars mogen worden vertaald.

Artikel 91, lid 2, bepaalt dat documenten alleen in het Bulgaars mogen worden vertaald.

Laatste update: 10/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.