Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Familierechtbanken (alleen voor beslissingen als bedoeld in artikel 36, lid 1).

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Artikel 37, lid 1, artikel 48, lid 1, artikel 49, artikel 66, lid 1, waarnaar wordt verwezen in artikel 67, lid 1

In alle gevallen zijn de volgende familierechtbanken van elke provincie bevoegd:

  • Familierechtbank van Nicosia (Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας)

Tel.: +357 22865601

Fax: +357 22302068

  • Familierechtbank van Limassol (Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού)

Tel.: +357 25806185

Fax: +357 25305054

  • Familierechtbank van Larnaca/Famagusta (Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου)

Tel.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

  • Familierechtbank van Paphos (Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου)

Tel.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De familierechtbanken, voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3), de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2) en de weigering van tenuitvoerlegging.

Het beroepsgerecht voor familiezaken (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο), voor een bezwaar of beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, en artikel 61, lid 2.

Er kan in Cyprus geen bezwaar of beroep uit hoofde van artikel 62 worden ingesteld (bij een gerecht van derde aanleg kan geen beroep worden ingesteld).

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Familierechtbanken.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Tegen een beslissing betreffende een verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging, als bedoeld in de artikelen 61 en 62, kan een beroep worden ingesteld bij het beroepsgerecht voor familiezaken.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Ministerie van Justitie en Openbare Orde (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Eenheid Internationale Justitiële Samenwerking (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας)

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125

1461 Λευκωσία

CYPRUS

Tel.: +357 22805951-950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Contactpersonen:

  • Yioulika Hadjiprodromou

Verantwoordelijke voor juridische zaken

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administrateur

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Konstantina Sophocleous

Administrateur

Tel.: +357 22805973

Fax: +357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Wanneer een kind uit huis wordt geplaatst, onderzoeken de sociale diensten de familiale omgeving (bv. grootouders, tantes/ooms) met het oog op een mogelijke plaatsing van het kind. Als de sociale diensten menen dat geen enkel familielid hiervoor geschikt is, wordt ook de ruimere sociale omgeving in aanmerking genomen. Bij gebrek aan geschikte personen in de sociale of familiale omgeving plaatsen de sociale diensten het kind in een pleeggezin of een erkende instelling voor kinderbescherming.

In het geval van naaste verwanten (bv. grootouders) zijn de goedkeuringsprocedures en de procedures voor het plaatsen van kinderen vereenvoudigd.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels en Grieks.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Grieks en Engels.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.