Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Tsjechische orde van advocaten (Česká advokátní komora)

pobočka v Brně (afdeling in Brno)

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno, Tsjechië

Tel.: +420 513030111
E-mail: brno@cak.cz

Website: https://www.cak.cz/en/

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

 • Artikel 36, lid 1

Gerechten die bevoegd zijn om een certificaat voor een beslissing af te geven

a) Districtsrechtbank

b) Districtsrechtbank

c) Gemeentelijke rechtbank van Brno (Městský soud v Brně)

 • Artikel 66

Gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om certificaten voor een authentieke akte of overeenkomst af te geven

Niet van toepassing

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

 • Artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1

Gerechten die bevoegd zijn om een certificaat te rectificeren

Artikel 37, lid 1

a) Districtsrechtbank

b) Districtsrechtbank

c) Gemeentelijke rechtbank van Brno (Městský soud v Brně)

Artikel 48, lid 1 – geprivilegieerde beslissingen

a) Districtsrechtbank – artikel 42, lid 1, punt a)

b) Districtsrechtbank – artikel 42, lid 1, punt b) – artikel 29, lid 6

 • Artikel 49

Gerechten die bevoegd zijn om een certificaat betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid af te geven

a) Districtsrechtbank – artikel 42, lid 1, punt a)

b) Districtsrechtbank – artikel 42, lid 1, punt b)

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

 • Artikel 30, lid 3

Gerechten die bevoegd zijn om een beslissing te erkennen

Districtsrechtbank

 • Artikel 40, lid 2

Gerechten die bevoegd zijn op het gebied van weigering van de erkenning van een beslissing

Districtsrechtbank

 • Artikel 58, lid 1

Gerechten die bevoegd zijn op het gebied van weigering van tenuitvoerlegging van een beslissing

Districtsrechtbank

 • Artikel 61, lid 2

Gerechten waarbij een bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing tot weigering van tenuitvoerlegging

Districtsrechtbank

 • Artikel 62

Gerechten waarbij een bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing die is gegeven overeenkomstig artikel 61, lid 2

Districtsrechtbank

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Districtsrechtbanken en/of gerechtsdeurwaarders.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

 • Artikel 61

Bezwaar of beroep tegen een beslissing tot weigering van tenuitvoerlegging op grond van de artikelen 61 en 62

Beroep (odvolání) uit hoofde van de artikelen 201 en volgende van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering, občanský soudní řád), zoals gewijzigd

 • Artikel 62

Verder bezwaar of hoger beroep tegen een beslissing tot weigering van tenuitvoerlegging op grond van de artikelen 61 en 62

Beroep tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost) uit hoofde van de artikelen 229 en volgende van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd

Beroep in cassatie (dovolání) uit hoofde van de artikelen 236 en volgende van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Bureau voor internationale rechtsbescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tsjechië

Tel.: +420 542215522

Fax: +420 542212836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Website: https://www.umpod.cz/web/en

Contactpersonen:

Zdeněk Kapitán, directeur

Markéta Kacherová Nováková, adjunct-directeur

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Geen antwoord.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Tsjechisch, Slowaaks, Engels

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

 • Artikelen 80, 81 en 82

Tsjechisch, Slowaaks

 • Artikel 91, lid 2

Tsjechisch, Slowaaks

Laatste update: 12/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.