Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De notaris is bevoegd om de authentieke akte zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), op te stellen. De lijst van notarissen is te raadplegen op de website van de Kamer van notarissen (Notarite Koja).

De vastgestelde overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3, valt onder de bevoegdheid van de burgerlijke stand van de lokale autoriteiten van de provinciehoofdstad. Een lijst van deze autoriteiten kan hier worden geraadpleegd.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Op dit moment bestaat een dergelijke administratieve autoriteit niet in Estland. In Estland zijn de diensten van een notaris of van de burgerlijke stand niet gratis beschikbaar.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Estland valt de afgifte van een certificaat voor een beslissing in overeenstemming met artikel 36, lid 1, onder de bevoegdheid van de regionale rechtbank (maakohtu).

Certificaten voor een authentieke akte die is opgesteld door een notaris of een overeenkomst die is opgesteld door de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 66 kunnen zowel door de notaris als door de burgerlijke stand van de lokale autoriteiten van de provinciehoofdstad worden afgegeven. Hier vindt u een lijst van de notarissen en hier een lijst van de kantoren van de burgerlijke stand.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Estland vallen de rectificatie van certificaten zoals bedoeld in artikel 37, lid 1, en in artikel 48, lid 1, en de afgifte van het certificaat zoals bedoeld in artikel 49 onder de bevoegdheid van de regionale rechtbank.

De verbetering van het certificaat zoals bedoeld in artikel 67, lid 1, voor een door een notaris opgestelde authentieke akte valt onder de bevoegdheid van de notaris. Een lijst van notarissen kan hier worden geraadpleegd.

De verbetering van het certificaat zoals bedoeld in artikel 67, lid 1, voor een door de burgerlijke stand opgestelde authentieke akte valt onder de bevoegdheid van de lokale autoriteiten van de provinciehoofdstad. Een lijst van deze autoriteiten kan hier worden geraadpleegd.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het verzoek zoals bedoeld in artikel 30, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 58, lid 1, wordt voorgelegd aan de regionale rechtbank. Het verzoek zoals bedoeld in artikel 61, lid 2, wordt voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank (ringkonnakohtule) en het verzoek zoals bedoeld in artikel 62 aan het hooggerechtshof (Riigikohtule).

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

In Estland zijn gerechtsdeurwaarders bevoegd om de beslissingen ten uitvoer te leggen. De schuldeiser kiest een gerechtsdeurwaarder in het ressort waar de schuldenaar zijn verblijfplaats heeft. In Estland voeren gerechtsdeurwaarders hun activiteiten uit in vier districten van de regionale rechtbanken: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa en Virumaa.

Een lijst van gerechtsdeurwaarders is te raadplegen op de website van de Kamer van gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

In Estland wordt het beroep zoals bedoeld in artikel 61 ingesteld bij de arrondissementsrechtbank en het beroep zoals bedoeld in artikel 62 bij het hooggerechtshof.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Krachtens artikel 77, lid 1, artikel 79, punten c), d) en e), en artikel 81, is de centrale autoriteit in Estland:

Ministerie van Justitie (Justiitsministeerium)

Dienst voor internationale justitiële samenwerking (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, Estland

E-mail: central.authority@just.ee,

Tel.: +372 6208183, +372 6208186, +372 6208190.

Krachtens artikel 79, punten a), b), f) en g), en de artikelen 80 en 82, is de centrale autoriteit in Estland:

De instantie voor sociale zekerheid (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, Estland

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tel.: +372 6121360, +372 5318850, +372 53451792.

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Op het Ests grondgebied kan een kind zonder voorafgaande toestemming uitsluitend bij zijn ouder worden geplaatst.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

In overeenstemming met artikel 91, lid 3, aanvaarden de Estse centrale autoriteiten mededelingen in het Ests of het Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

In overeenstemming met artikel 91, lid 2, zijn het Ests en het Engels de talen die worden aanvaard voor de vertalingen van verzoeken en extra stukken die krachtens de artikelen 80, 81 en 82 worden verzonden.

Laatste update: 20/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.