Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Finland

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

De Finse wetgeving bevat geen bepalingen over geregistreerde authentieke akten of overeenkomsten in de zin van de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

In Finland is de Commissie sociale zaken (sosiaalilautakunta/socialnämnd) de administratieve autoriteit zoals bedoeld in artikel 74, lid 2.

De autoriteit die bevoegd is om een certificaat af te geven waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor het toekennen van rechtsbijstand is voldaan, is het rechtsbijstandsbureau (oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå).

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Het certificaat zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, wordt afgegeven door het gerecht dat of de autoriteit die de beslissing heeft genomen of de overeenkomst heeft bevestigd.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Het gerecht dat bevoegd is voor de rectificatie van certificaten zoals bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, is het gerecht dat of elke andere autoriteit die de beslissing heeft gewezen.

Het gerecht dat bevoegd is om het certificaat af te geven zoals bedoeld in artikel 49 betreffende de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing, is het gerecht dat of elke andere autoriteit die de tenuitvoerlegging heeft geschorst of geweigerd of waarvan de vorige beslissing niet meer uitvoerbaar is of waarvan de uitvoerbaarheid beperkt is.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het gerecht dat bevoegd is op het gebied van de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), is de districtsrechtbank (käräjäoikeus/tingsrätt).

Het gerecht dat en de autoriteit die bevoegd zijn op het gebied van weigering van tenuitvoerlegging zoals bedoeld in artikel 58, lid 1, is de districtsrechtbank.

De autoriteit en het gerecht zoals bedoeld in artikel 61, lid 2, is het hof van beroep (hovioikeus/hovrätt).

De autoriteit en het gerecht zoals bedoeld in artikel 62 is het hooggerechtshof (korkein oikeus/högsta domstolen)

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Wanneer de tenuitvoerlegging betrekking heeft op het gezag, het recht van verblijf, het omgangsrecht of de terugkeer van een kind naar een andere lidstaat, is de districtsrechtbank bevoegd.

Indien er minder dan drie maanden zijn verstreken sinds de beslissing over het gezag of de terugkeer van het kind naar een andere lidstaat is gegeven, kan in plaats van het gerecht een gerechtsdeurwaarder worden verzocht de beslissing ten uitvoer te leggen.

Indien de tenuitvoerlegging betrekking heeft op gerechtskosten, is de uitvoerende autoriteit (ulosottoviranomainen/utsökningsmyndighet) bevoegd.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Artikel 61, lid 2: het beroep tegen een beslissing van een districtsrechtbank wordt ingesteld bij het hof van beroep. Het beroep dat bij het hof van beroep wordt ingesteld, moet worden ingediend bij de griffie van de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 62: het hooggerechtshof. Het beroep in cassatie bij het hooggerechtshof moet worden ingediend bij de griffie van het hof van beroep dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

Internationale rechtsbijstand (Kansainvälinen oikeusapu)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

De categorie nauwe verwanten zoals bedoeld in artikel 82, lid 2, bestaat niet in Finland.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Naast het Fins en het Zweeds wordt ook het Engels aanvaard.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Artikel 91, lid 2: naast het Fins en het Zweeds wordt ook het Engels aanvaard.

Laatste update: 22/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.