Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

De autoriteiten die bevoegd zijn om een authentieke akte zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), op te stellen, zijn notarissen.

De overheidsinstanties die bevoegd zijn om een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3, zijn notarissen en griffiers.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Het rechtsbijstandsbureau (bureau d’aide juridictionnelle du tribunal) van de gecombineerde (regionale en districts) rechtbank (tribunal judiciaire) in de woonplaats van de verzoeker of het bureau in het rechtsgebied waarvan het gerecht dat de zaak behandelt, is gevestigd.

Als uitzondering op de regel dat elke rechtbank slechts één bureau heeft, is er ook een bureau gevestigd in de volgende rechtbanken:

  • het Hof van Cassatie (Cour de cassation);
  • de Raad van State (Conseil d’État);
  • het nationaal hof voor asielrecht (Cour nationale du droit d’asile).

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Afgifte van certificaten voor beslissingen overeenkomstig artikel 36 in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, waarmee de terugkeer van een kind wordt gelast:

- de directeur van de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven of de overeenkomst heeft goedgekeurd.

Afgifte van certificaten voor beslissingen overeenkomstig artikel 66:

- de president van de gecombineerde rechtbank (bij delegatie, de rechter).

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Rechtbanken die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1: de directeur van de griffie of het gerecht dat het certificaat heeft afgegeven.

Rechtbanken die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 48, lid 1: de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven.

Gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49: de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven.

Rechtbanken en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1: de president van de gecombineerde rechtbank (bij delegatie, de rechter).

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het gerecht dat bevoegd is voor de erkenning van een beslissing overeenkomstig artikel 30, lid 3: de president van de gecombineerde rechtbank of diens plaatsvervanger.

Het gerecht dat bevoegd is voor de weigering van de erkenning van een beslissing overeenkomstig artikel 40, lid 2: de president van de gecombineerde rechtbank of diens plaatsvervanger.

Het gerecht dat bevoegd is voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62: de president van de gecombineerde rechtbank of diens plaatsvervanger.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

De president van de gecombineerde rechtbank of diens plaatsvervanger.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

In Frankrijk wordt beroep ingesteld bij het hof van beroep.

Indien afkomstig van de rechter kan de weigering om het certificaat af te geven voor Franse beslissingen worden voorgelegd aan de president van de gecombineerde rechtbank. Deze doet definitief uitspraak over het verzoek, waarbij de verzoeker en de aangezochte autoriteit worden gehoord of opgeroepen: artikel 509-7 van het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (code de procédure civile).

In het geval van verder bezwaar (artikel 62) wordt het beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Voor de hele verordening met uitzondering van grensoverschrijdende plaatsing:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01, Frankrijk

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefoon: +33 144776105

Voor grensoverschrijdende plaatsing:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

Postadres: 13 place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01, Frankrijk

Kantooradres: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Parijs, Frankrijk

Telefoon: +33 (01) 70 22 89 84

of +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Geen andere categorieën van naaste familieleden dan de ouders.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Frans en Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Frans en Engels.

Laatste update: 29/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.