Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

  • Autoriteit als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b): elke administratieve autoriteit en de centra voor burgerdiensten (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Daaronder vallen tevens advocaten en notarissen, overeenkomstig de bepalingen betreffende de uitoefening van hun functie.
  • Autoriteit als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3: de bevoegde alleensprekende rechter in eerste aanleg of de notaris
  • Autoriteit als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b): –

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

In Griekenland zijn de “administratieve autoriteiten” niet betrokken bij de procedure voor de toekenning van rechtsbijstand. De bevoegde autoriteiten zijn de territoriaal en materieel bevoegde gerechten.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Voor de toepassing van artikel 36, lid 1, is het gerecht dat de beslissing heeft gegeven of de autoriteit (notaris) die het stuk heeft afgegeven, bevoegd voor de afgifte van de certificaten.

Voor de toepassing van artikel 66 is het gerecht dat de beslissing heeft gegeven of de autoriteit (notaris) die het stuk heeft afgegeven, bevoegd voor de afgifte van de certificaten.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Het gerecht dat de beslissing heeft gegeven, is bevoegd voor de rectificatie en intrekking van certificaten.

Het gerecht dat de beslissing heeft gegeven, is bevoegd voor de afgifte van een certificaat betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing waarvoor een certificaat is afgegeven.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het gerecht dat bevoegd is voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3), de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en de weigering van tenuitvoerlegging (artikel 58, lid 1), is de alleensprekende rechter in eerste aanleg (Μονομελές Πρωτοδικείο) van de woonplaats van de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd. Indien de woonplaats van bovengenoemde persoon niet is vastgesteld, wordt de regio van zijn woonplaats in aanmerking genomen en, bij gebreke daarvan, is de alleensprekende rechter in eerste aanleg te Athene bevoegd.

In geval van een bezwaar of beroep (artikel 61, lid 2) is het hof van beroep (Εφετείο) bevoegd.

In geval van een verder bezwaar of hoger beroep (artikel 62) is hof van cassatie (Άρειος Πάγος) bevoegd.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

De bevoegde autoriteit voor tenuitvoerleggingen is de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Het bezwaar of beroep in de zin van artikel 61 wordt (via de beroepsprocedure) bij het hof van beroep ingesteld, terwijl het verder bezwaar of hoger beroep in de zin van artikel 62 (via een hogere voorziening) bij het hof van cassatie wordt ingesteld.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

De centrale autoriteit in de zin van artikel 76 is de afdeling Internationaal Privaatrecht van het ministerie van Justitie.

Hoofd van het directoraat Speciale Juridische Zaken:

Vasilios Sarigiannidis

Hoofd van de afdeling Internationaal Privaatrecht:

Xanthipi Pappa

Μεσογείων 96, 11527 Aθήνα, Griekenland

Tel.: +30 2131307312, +30 2131307480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Griekenland heeft niet besloten dat de in lid 1 bedoelde goedkeuring niet vereist is voor een andere plaatsing dan de plaatsing onder verantwoordelijkheid van de ouder.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Grieks en Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

  • Artikel 80, lid 3, Grieks.
  • Artikel 81, lid 2, Grieks.
  • Artikel 82, lid 4, Grieks.
  • Artikel 91, lid 2, –.
Laatste update: 17/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.