Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Hongarije

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing in het Hongaars recht.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing in het Hongaars recht.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Het certificaat in bijlage II wordt afgegeven door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan (artikel 36, lid 1, punt a)). Het certificaat in bijlage III wordt afgegeven door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en de voogdijraad die uitspraak heeft gedaan (artikel 36, lid 1, punt b)). Het certificaat uit bijlage IV wordt afgegeven door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan (de centrale rechtbank van Pest, Pesti Központi Kerületi Bíróság) (artikel 36, lid 1, punt c)). Artikel 66 is niet van toepassing in het Hongaars recht.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Het certificaat uit bijlage II wordt gerectificeerd door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan (artikel 37, lid 1). Het certificaat uit bijlage III wordt gerectificeerd door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan of, indien het is afgegeven door een voogdijraad, door het overheidskantoor (kormányhivatal) van de hoofdstad of van het departement van het ressort hiervan, dat optreedt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op het gebied van kinderbescherming en voogdij (artikel 37, lid 1). Het certificaat uit bijlage IV wordt gerectificeerd door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan (de centrale rechtbank van Pest) (artikel 37, lid 1). Het certificaat uit bijlage V wordt gerectificeerd door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan of, indien het is afgegeven door een voogdijraad, door het overheidskantoor van de hoofdstad of van het departement van het ressort hiervan, dat optreedt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op het gebied van kinderbescherming en voogdij (artikel 48, lid 1). Het certificaat uit bijlage VI wordt gerectificeerd door het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan (artikel 48, lid 1). Het certificaat uit bijlage VII wordt afgegeven door het gerecht van eerste aanleg en de voogdijraad die uitspraak heeft gedaan (artikel 49). Artikel 66 is niet van toepassing in het Hongaars recht.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Met betrekking tot artikel 30, lid 3: Het bevoegde gerecht is de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda, Budai Központi Kerületi Bíróság) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van de verweerder valt, of bij gebreke daarvan de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van de verzoeker valt of, indien de verzoeker ook geen woonplaats (statutaire zetel) of verblijfplaats in Hongarije heeft, de centrale rechtbank van Boeda.

Met betrekking tot artikel 52: Uitgezonderd voor beslissingen, authentieke akten en overeenkomsten betreffende het omgangsrecht, is het bevoegde gerecht de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda) waaronder de gewone verblijfplaats van de aan verplichtingen gebonden partij of het kind valt; voor beslissingen, authentieke akten en overeenkomsten betreffende het omgangsrecht is het bevoegde gerecht het regionale gerechtshof (járásbíróság) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van het kind waarop het omgangsrecht betrekking heeft valt of, indien de woonplaats of verblijfplaats niet kan worden vastgesteld, de centrale rechtbank van Boeda.

Met betrekking tot artikel 40, lid 2: Het bevoegde gerecht is de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda, Budai Központi Kerületi Bíróság) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van de verweerder valt, of bij gebreke daarvan de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van de verzoeker valt of, indien de verzoeker ook geen woonplaats (statutaire zetel) of verblijfplaats in Hongarije heeft, de centrale rechtbank van Boeda.

Met betrekking tot artikel 58, lid 1: het verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat de tenuitvoerlegging heeft gelast.

Met betrekking tot artikel 61, lid 2: het beroep moet worden ingesteld bij het gerecht van eerste aanleg en wordt beslecht door het regionale gerechtshof.

Met betrekking tot artikel 62: het hoger beroep moet worden ingesteld bij het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en wordt beslecht door het hooggerechtshof (Kúria).

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Uitgezonderd voor beslissingen, authentieke akten en overeenkomsten betreffende het omgangsrecht, is het bevoegde gerecht de districtsrechtbank die is gevestigd op de zetel van het regionale gerechtshof (in Boedapest de centrale rechtbank van Boeda) waaronder de gewone verblijfplaats van de aan verplichtingen gebonden partij of het kind valt; voor beslissingen, authentieke akten en overeenkomsten betreffende het omgangsrecht is het bevoegde gerecht het regionale gerechtshof (járásbíróság) waaronder de woonplaats, of bij gebreke daarvan de gewone verblijfplaats, in Hongarije van het kind waarop het omgangsrecht betrekking heeft valt of, indien de woonplaats of verblijfplaats niet kan worden vastgesteld, de centrale rechtbank van Boeda.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Met betrekking tot artikel 61: beroep.

Met betrekking tot artikel 62: herziening.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Op andere gebieden dan de terugkeer naar Hongarije van kinderen die zijn overgebracht naar het buitenland en de terugkeer naar het buitenland van kinderen die zijn overgebracht naar Hongarije, het ministerie van Binnenlandse Zaken (adres: 1054 Boedapest Báthory utca 10., postadres: 1884 Boedapest, Pf. 1., Hongarije, tel.: +36 17955468, +36 17953155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Op het gebied van terugkeer naar Hongarije van kinderen die zijn overgebracht naar het buitenland en de terugkeer naar het buitenland van kinderen die zijn overgebracht naar Hongarije, het ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium, adres: 1054 Boedapest. Báthory utca 12., postadres: 1357 Boedapest, Pf. 2., Hongarije, tel.: +36 17955397, +36 17953188, fax: +36 15503946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing in het Hongaars recht.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels, Hongaars.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Hongaars.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.