Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Geen enkele instantie is daartoe specifiek gemachtigd uit hoofde van het Ierse recht, aangezien de relevante familierechtelijke aangelegenheden worden behandeld door de Ierse gerechten.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

De raad voor rechtsbijstand is de bevoegde autoriteit die de in artikel 74, lid 2, bedoelde rechtsbijstand verleent. Er kan als volgt contact worden opgenomen met de raad voor rechtsbijstand:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefoon: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

De hieronder vermelde gerechten zijn bevoegd.

Afgifte van een certificaat - artikel 36, lid 1

- een beslissing in huwelijkszaken aan de hand van het formulier in bijlage II -

Circuit Court of High Court;

- een beslissing inzake ouderlijke verantwoordelijkheid aan de hand van het formulier in bijlage III -

District Court, Circuit Court of High Court;

- een beslissing waarmee de terugkeer van het kind wordt gelast als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), en, waar van toepassing, alle voorlopige en bewarende maatregelen die zijn gelast overeenkomstig artikel 27, lid, 5, en die samenhangen met de beslissing, aan de hand van het formulier in bijlage IV -

High Court.

Afgifte van een certificaat - artikel 66, lid 1

- in huwelijkszaken aan de hand van het formulier in bijlage VIII;

Naar Iers recht zijn er geen gerechten of autoriteiten bevoegd om een certificaat voor een authentieke akte of een overeenkomst in huwelijkszaken als bedoeld in artikel 66, lid 1, punt a), af te geven;

- een authentieke akte of een overeenkomst inzake ouderlijke verantwoordelijkheid aan de hand van het formulier in bijlage IX -

District Court, Circuit Court of High Court.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Rectificatie van een certificaat - artikel 37, lid 1

Het gerecht dat het certificaat overeenkomstig artikel 36, lid 1, heeft afgegeven, kan dat certificaat overeenkomstig artikel 37, lid 1, rectificeren. Het gaat dus om:

 • District Court;
 • Circuit Court;
 • High Court.

Rectificatie en intrekking van een certificaat - artikel 48, lid 1

Het gerecht dat het certificaat heeft afgegeven:

 • District Court;
 • Circuit Court;
 • High Court.

Certificaat betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid (van een beslissing waarvoor overeenkomstig artikel 47 een certificaat is afgegeven) - artikel 49

Het gerecht dat het certificaat heeft afgegeven:

 • District Court;
 • Circuit Court;
 • High Court.

Naar Iers recht zijn er geen gerechten of autoriteiten bevoegd om een certificaat voor een authentieke akte of een overeenkomst in huwelijkszaken als bedoeld in artikel 66, lid 1, punt a), af te geven.

Het gerecht dat het certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst inzake ouderlijke verantwoordelijkheid krachtens artikel 66, lid 1, punt b), heeft afgegeven, kan het certificaat overeenkomstig artikel 67, lid 1, rectificeren:

 • District Court;
 • Circuit Court;
 • High Court.

Artikel 66, lid 3, juncto artikel 37, lid 1:

 • District Court;
 • Circuit Court;
 • High Court.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het verzoek om een beslissing dat er geen gronden voor weigering van de erkenning zijn (artikel 30, lid 3). Het in artikel 30, lid 3, bedoelde verzoek wordt ingediend bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

Tenuitvoerlegging (artikel 52). Het in artikel 52 bedoelde verzoek wordt ingediend bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

De weigering van erkenning (artikel 40, lid 1). Het in artikel 40, lid 1, bedoelde verzoek wordt ingediend bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

De weigering van tenuitvoerlegging (artikel 58, lid 1). Het in artikel 58, lid 1, bedoelde verzoek wordt ingediend bij de volgende gerechten:

- in Ierland, het High Court.

Bezwaar of beroep tegen de beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging (artikel 61, lid 2):

Court of Appeal.

Mogelijkheid om in beperkte omstandigheden beroep in te stellen bij het Supreme Court (artikel 62). De beslissing moet betrekking hebben op een aangelegenheid van algemeen openbaar belang of het is in het belang van de rechtspleging nodig om beroep in te stellen.

- In Ierland, het Supreme Court.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

In Ierland, het High Court.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Beroep in eerste aanleg kan worden ingesteld bij het High Court.

In Ierland kan er over een rechtsvraag beroep worden ingesteld bij het Court of Appeal (er zij evenwel op gewezen dat het Supreme Court krachtens de Ierse grondwet bevoegd is voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het High Court, indien het ervan overtuigd is dat er zich uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan die een dergelijk rechtstreeks beroep rechtvaardigen.  Het Supreme Court is ook bevoegd voor beroepsprocedures tegen beslissingen van het Court of Appeal als het ervan overtuigd is dat er is voldaan aan bepaalde in de grondwet vastgestelde voorwaarden).

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Centrale autoriteit voor internationale kinderontvoering

Department of Justice
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Ierland

Telefoon: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

E-mail: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing. Ierland heeft geen gebruik gemaakt van de door artikel 82 geboden mogelijkheid om bepaalde categorieën van nauwe verwanten uit te sluiten van de verplichting om toestemming te vragen voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen in Ierland.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels; Iers.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Engels; Iers.

Laatste update: 31/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.