Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Notarissen zijn de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2), b), van de verordening (“authentieke akte”). Informatie over notarissen die hun activiteiten uitoefenen in de Republiek Litouwen is te raadplegen op de website van de Litouwse kamer van notarissen:

Het nationale recht van de Republiek Litouwen kent op dit moment geen “overeenkomsten” zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3), van de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

De instantie die rechtsbijstand verleent zoals bedoeld in artikel 74, lid 2, van de verordening is de dienst voor door de staat gegarandeerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, hierna te noemen de rechtsbijstandsdienst). Om door de staat gegarandeerde secundaire rechtsbijstand kan worden verzocht bij de lokale afdelingen van de rechtsbijstandsdienst:

 • afdeling van Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius; tel.: +370 70000211);
 • afdeling van Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas; tel.: +370 70000177);
 • afdeling van Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; tel.: +370 70000191);
 • afdeling van Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tel.: +370 70000214).

Informatie over welke gemeenten onder de lokale afdelingen van de rechtsbijstandsdienst vallen, is te raadplegen op de website van de dienst:

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

De arrondissementsrechtbanken (apylinkių teismai) zijn de gerechten die bevoegd zijn om een certificaat af te geven voor een beslissing overeenkomstig artikel 36, lid 1, punten a) en b), van de verordening. Voor een beslissing overeenkomstig artikel 36, lid 1, punt c), van de verordening is dit de regionale rechtbank van Vilnius (apygardos teismas).

Informatie over de gerechten van de Republiek Litouwen en hun ressort is te raadplegen op hun website:

Notarissen zijn bevoegd om certificaten voor een authentieke akte af te geven overeenkomstig artikel 66 van de verordening.

Notarissen zijn bevoegd om certificaten voor een authentieke akte te verbeteren overeenkomstig artikel 67, lid 1, van de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

De arrondissementsrechtbanken of de regionale rechtbank van Vilnius zijn bevoegd om certificaten te rectificeren overeenkomstig artikel 37, lid 1, van de verordening.

De arrondissementsrechtbanken zijn bevoegd om certificaten te rectificeren overeenkomstig artikel 48, lid 1, van de verordening.

De arrondissementsrechtbanken zijn bevoegd om certificaten af te geven met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 49 van de verordening.

Informatie over de gerechten van de Republiek Litouwen en hun ressort is te raadplegen op hun website:

Notarissen zijn bevoegd om certificaten voor een authentieke akte af te geven zoals bedoeld in artikel 66 van de verordening.

Notarissen zijn bevoegd om certificaten voor een authentieke akte te verbeteren zoals bedoeld in artikel 67, lid 1, van de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Het bevoegde gerecht zoals bedoeld in artikel 30, lid 3, van de verordening is het hof van beroep van Litouwen (Lietuvos apeliacinis teismas).

Het bevoegde gerecht zoals bedoeld in artikel 40, lid 2, van de verordening is het hof van beroep van Litouwen.

De bevoegde autoriteiten of gerechten zoals bedoeld in artikel 58, lid 1, van de verordening zijn:

 • het hof van beroep van Litouwen, indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op de gronden uit artikel 39 van de verordening of op andere bepalingen uit de verordening;
 • gerechtsdeurwaarders, indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op andere gronden uit het nationale recht die zijn toegestaan door de verordening.

De bevoegde gerechten zoals bedoeld in artikel 61, lid 2, van de verordening zijn:

 • hof van beroep van Litouwen, indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op de gronden uit artikel 39 van de verordening of op andere bepalingen uit de verordening;
 • de arrondissementsrechtbanken via gerechtsdeurwaarders, indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op andere gronden uit het nationale recht die zijn toegestaan door de verordening.

De bevoegde gerechten zoals bedoeld in artikel 62 van de verordening zijn:

 • de Hoge Raad van Litouwen (Aukščiausiasis Teismas), indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op de gronden uit artikel 39 van de verordening of op andere bepalingen uit de verordening;
 • de arrondissementsrechtbanken en vervolgens de Hoge Raad van Litouwen, indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op andere gronden uit het nationale recht die zijn toegestaan door de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Notarissen zijn de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in artikel 52 van de verordening. Informatie over de gerechtsdeurwaarders die actief zijn op het grondgebied van de Republiek Litouwen, en hun ressort is te raadplegen op de website van de Litouwse kamer van gerechtsdeurwaarders:

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

De rechtsmiddelen zoals bedoeld in artikel 61 van de verordening:

 • indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op de gronden uit artikel 39 van de verordening of op andere bepalingen uit de verordening, kan er binnen dertig dagen vanaf de betekening van de beslissing aan de partij een verzoek tot heroverweging van een beslissing van het hof van beroep van Litouwen worden ingediend met betrekking tot het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging. Deze verzoeken worden beoordeeld door een kamer die bestaat uit drie rechters van het hof van beroep van Litouwen. De regels voor de verwerking van individuele klachten zijn mutatis mutandis van toepassing op de overweging van deze verzoeken. Het gerecht waarbij het verzoek tot heroverweging van het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is ingediend, geeft in elk geval een beslissing. Deze beslissing wordt definitief vanaf de datum dat deze wordt vastgesteld;
 • indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op andere gronden uit het nationale recht die zijn toegestaan door de verordening, kan er een beroep tegen de akte van een gerechtsdeurwaarder in verband met het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging worden ingesteld bij de gerechtsdeurwaarder, binnen twintig dagen vanaf de dag waarop degene die het beroep instelt, kennis heeft genomen of kennis had moeten nemen van deze akte, en in elk geval uiterlijk negentig dagen na het opstellen van de betwiste akte. De gerechtsdeurwaarder beoordeelt het beroep binnen vijf werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht en stelt een akte op. Indien de gerechtsdeurwaarder geheel of gedeeltelijk weigert het beroep in te willigen, wordt het beroep uiterlijk de werkdag na het opstellen van de akte samen met de akte van de gerechtsdeurwaarder overgedragen aan de arrondissementsrechtbank van het ressort waarin het kantoor van de gerechtsdeurwaarder zich bevindt.

De rechtsmiddelen zoals bedoeld in artikel 62 van de verordening:

 • indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op de gronden uit artikel 39 van de verordening of op andere bepalingen uit de verordening, kan er overeenkomstig de procedurele regels van het hof van cassatie (kasaciniame teisme) beroep in cassatie worden ingesteld tegen de beslissing van het hof van beroep van Litouwen met betrekking tot het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging. Er kan binnen drie maanden vanaf de datum waarop de betwiste beslissing definitief is geworden, een beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad van Litouwen;
 • indien het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is gebaseerd op andere gronden uit het nationale recht die zijn toegestaan door de verordening, kan er binnen zeven dagen vanaf de datum van de betekening van de beslissing aan de partij een individueel beroep tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank over een beroep tegen de akte van een gerechtsdeurwaarder in verband met een verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging worden ingesteld. Een individueel beroep wordt via de arrondissementsrechtbank waarvan de beslissing wordt betwist ingesteld bij de regionale rechtbank. Tegen een beslissing van de regionale rechtbank met betrekking tot een individueel beroep dat is ingesteld tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank, kan beroep in cassatie worden ingesteld overeenkomstig de procedurele regels van het hof van cassatie. Er kan binnen drie maanden vanaf de datum waarop de betwiste beslissing definitief is geworden, een beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad van Litouwen.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 76 van de verordening aangewezen centrale autoriteiten:

— Het ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (teisingumo ministerija) is de centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor de betekening van informatie betreffende nationale wetten, procedures en diensten die inzake ouderlijke verantwoordelijkheid voorhanden zijn, in overeenstemming met artikel 77, lid 1, van de verordening; adres: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, Litouwen; tel.: +370 52662981; fax: +370 52625940; e-mail: rastine@tm.lt; communicatiemiddelen: post en e-mail; website van het ministerie van Justitie in het Litouws: https://tm.lrv.lt/lt; in het Engels: https://tm.lrv.lt/en.

— De nationale dienst voor de bescherming van de rechten van het kind en adoptie bij het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) is de centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de andere taken die in de verordening zijn voorbehouden aan centrale autoriteiten; adres: Gedimino pr. 8, 01120 Vilnius, Litouwen; tel.: +370 52310928; e-mail: info@vaikoteises.lt; communicatiemiddelen: post en e-mail; website van de nationale dienst voor de bescherming van de rechten van het kind en adoptie bij het ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid, in het Litouws: https://vaikoteises.lt/; in het Engels: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

De Litouwse wetgeving kent geen categorieën van nauwe verwanten zoals bedoeld in artikel 82, lid 2, van de verordening, omdat voor de plaatsing van een kind geen toestemming van de bevoegde autoriteit van de Republiek Litouwen nodig is.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Naast het Litouws wordt het Engels ook aanvaard voor de mededelingen aan de centrale autoriteiten in overeenstemming met artikel 91, lid 3, van de verordening.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Het Litouws is de taal die wordt aanvaard voor de vertalingen krachtens artikel 80, lid 3, artikel 81, lid 2, artikel 82, lid 4, en artikel 91, lid 2, van de verordening.

Laatste update: 26/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.