Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Een instantie die gemachtigd is een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2), b)

Alle notarissen die lid zijn van de Kamer van notarissen van het Groothertogdom Luxemburg.

Een instantie die gemachtigd is een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing overeenkomstig artikel 36, lid 1, af te geven

President van de districtsrechtbank (tribunal d’arrondissement).

Gerechten en instanties die bevoegd zijn om certificaten voor een authentieke akte of overeenkomst als bedoeld in artikel 66 af te geven

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1

Gerecht dat het certificaat heeft opgesteld.

Gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 48, lid 1

Gerecht dat het certificaat heeft opgesteld.

Gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49

Gerecht dat het certificaat heeft opgesteld.

Gerechten en instanties die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 66, lid 3, in samenhang met artikel 37, lid 1

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3)

De in burgerlijke zaken bevoegde districtsrechtbank.

Gerechten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 52

Niet van toepassing.

Gerechten die bevoegd zijn voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2)

De in burgerlijke zaken bevoegde districtsrechtbank.

Gerechten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging van een beslissing (artikel 58, lid 1)

De in burgerlijke zaken bevoegde districtsrechtbank.

Gerechten die bevoegd zijn inzake bezwaar of beroep tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging (artikel 61, lid 2)

Het in burgerlijke zaken bevoegde hof van beroep (Cour d’appel).

Gerechten die bevoegd zijn inzake verder bezwaar of hoger beroep tegen een beslissing over het bezwaar of beroep als bedoeld in artikel 61 (artikel 62)

Hof van cassatie (Cour de cassation).

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Alle gerechtsdeurwaarders die lid zijn van de Kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Bezwaar of beroep tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging (artikel 61)

Het in artikel 61 bedoelde bezwaar of beroep wordt ingesteld bij het volgende gerecht:

- in Luxemburg, bij het in burgerlijke zaken bevoegde hof van beroep.

Verder bezwaar of hoger beroep tegen een beslissing over het bezwaar of beroep als bedoeld in artikel 61 (artikel 62)

Tegen de beslissing over het in artikel 61 bedoelde bezwaar of beroep kan:

- in Luxemburg slechts cassatieberoep worden ingesteld.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Als centrale autoriteit is aangewezen de procureur-generaal van de staat (Procureur Général d’Etat):

Le Procureur Général d’Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefoon: (+352) 47 59 81 – 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Frans, Duits, Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Frans en Duits.

Laatste update: 16/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.