Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Het rechtsbijstandsbureau van Malta

188/189, Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Tel.: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

De gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing af te geven overeenkomstig artikel 36, lid 1, zijn de burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) voor Malta en het hof van magistraten (Gozo) (kamer familiezaken) (hoger gerecht) voor Gozo.

Er zijn geen gerechten en autoriteiten bevoegd om certificaten voor een authentieke akte of overeenkomst af te geven zoals bedoeld in artikel 66. Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

De gerechten die bevoegd zijn om certificaten te rectificeren zoals bedoeld in artikel 37, lid 1, zijn de burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) voor Malta en het hof van magistraten (Gozo) (kamer familiezaken) (hoger gerecht) voor Gozo.

De gerechten die bevoegd zijn om certificaten te rectificeren zoals bedoeld in artikel 48, lid 1, zijn de burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) voor Malta en het hof van magistraten (Gozo) (kamer familiezaken) (hoger gerecht) voor Gozo.

De gerechten die bevoegd zijn om een certificaat af te geven met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing waarvoor een certificaat is afgegeven zoals bedoeld in artikel 49, zijn de burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) voor Malta en het hof van magistraten (Gozo) (kamer familiezaken) (hoger gerecht) voor Gozo.

Er zijn geen gerechten en autoriteiten bevoegd om het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat te verbeteren zoals bedoeld in artikel 67, lid 1. Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Artikel 30, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 58, lid 1: de bevoegde gerechten voor de erkenning van een beslissing, de weigering van erkenning en de weigering van tenuitvoerlegging zijn in Malta de burgerlijke rechtbank (kamerfamiliezaken) en in Gozo het hof van magistraten (Gozo) (kamerfamiliezaken) (hoger gerecht).

Artikel 61, lid 2: het bevoegde gerecht in geval van beroep of bezwaar is het hof van beroep (l-Qorti tal-Appell).

Artikel 62: verder bezwaar of hoger beroep zijn in Malta niet mogelijk, met uitzondering van een herziening in overeenstemming met hoofdstuk 12, artikel 811, van de wetten van Malta.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

De burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) voor Malta en het hof van magistraten (Gozo) (kamer familiezaken) (hoger gerecht) voor Gozo.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Hof van beroep (voor Malta en Gozo).  Verder bezwaar of hoger beroep zijn in Malta niet mogelijk, met uitzondering van een herziening in overeenstemming met hoofdstuk 12, artikel 811, van de wetten van Malta.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Algemeen directeur van de autoriteit voor maatschappelijke welzijnsnormen (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Tel.: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Niet van toepassing. De centrale autoriteit aanvaardt uitsluitend mededelingen in het Maltees en/of het Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Maltees en/of Engels.

Laatste update: 09/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.