Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Nederland

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

N.v.t.

Toelichting: in NL bestaat niet de mogelijkheid om aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, in een authentieke akte of overeenkomst vast te leggen. Binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende aangelegenheden kunnen in NL alleen door de rechter worden vastgelegd in een rechterlijke beslissing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

-Artikel 36 lid 1: De rechter die de beslissing waarop het certificaat betrekking heeft, heeft gegeven.

 

-Artikel 66: N.v.t. (zie de toelichting hiervoor bij artikel 2 lid 2, punt 2(b) en punt 3.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

- artikel 37 lid 1:   De rechter die de beslissing waarop het certificaat betrekking heeft, heeft gegeven.

- artikel 48 lid 1:   De rechter die de beslissing waarop het certificaat betrekking heeft, heeft gegeven.

- artikel 49 lid 1:   De rechter die de beslissing waarop het certificaat betrekking heeft, heeft gegeven.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

- artikel 30 lid 3:   Bij beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid: de voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van het kind of bij gebreke daarvan in Nederland, van de werkelijke verblijfplaats van het kind. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Bij beslissingen in huwelijkszaken: de voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker of bij gebreke daarvan in Nederland, van het werkelijke verblijf van de verzoeker. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

- artikel 40 lid 2:   Bij beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid: de voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van het kind of bij gebreke daarvan in Nederland, van de werkelijke verblijfplaats van het kind. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Bij beslissingen in huwelijkszaken: de voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker of bij gebreke daarvan in Nederland, van het werkelijke verblijf van de verzoeker. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

- artikel 58 lid 1:   De voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van het kind of bij gebreke daarvan in Nederland, van de werkelijke verblijfplaats van het kind. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

- artikel 61 lid 2:   Het gerechtshof.

- artikel 62:          De Hoge Raad.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

-     De politie met medewerking van het Openbaar Ministerie (op grond van de artikelen 812 en 813 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

-     De voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van het kind of bij gebreke daarvan in Nederland, van de werkelijke verblijfplaats van het kind. Bij het ontbreken daarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

- Artikel 61: Hoger beroep bij het gerechtshof;

- Artikel 62: Beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

P.O. Box 20301

2500 EH Den Haag

Telefoon: +31 (0) 70 370 62 52

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Geen (n.v.t.)

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Nederlands en Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Nederlands en Engels.

Laatste update: 31/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.