Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
  Swipe to change

  Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

  Polen

  Inhoud aangereikt door
  Polen

  Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

  Geen.

  Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

  Geen.

  Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

  Artikel 36, lid 1

  Het gerecht van een lidstaat van herkomst geeft op verzoek van een partij een certificaat af voor:

  a) een beslissing in huwelijkszaken aan de hand van het formulier in bijlage II;

  de regionale rechtbank (sąd okręgowy) die de beslissing heeft gegeven

  b) een beslissing inzake ouderlijke verantwoordelijkheid aan de hand van het formulier in bijlage III;

  de regionale rechtbank die de beslissing heeft gegeven

  de regionale rechtbank die de beslissing op het gebied van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk heeft gegeven met betrekking tot een vonnis inzake ouderlijke verantwoordelijkheid

  c) een beslissing waarmee de terugkeer van het kind wordt gelast als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt a), en, in voorkomend geval, met de beslissing samenhangende voorlopige en bewarende maatregelen die zijn gelast overeenkomstig artikel 27, lid 5, aan de hand van het formulier in bijlage IV;

  Regionale rechtbank van Białystok

  Regionale rechtbank van Gdańsk

  Regionale rechtbank van Katowice

  Regionale rechtbank van Krakau

  Regionale rechtbank van Lublin

  Regionale rechtbank van Łódź

  Regionale rechtbank van Poznań

  Regionale rechtbank van Rzeszów

  Regionale rechtbank van Szczecin

  Regionale rechtbank van Warschau

  Regionale rechtbank van Wrocław

  Artikel 66 is niet van toepassing.

  Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

  Artikel 37, lid 1

  Het gerecht van een lidstaat van herkomst rectificeert op verzoek, of eventueel op eigen initiatief, het certificaat indien er, ten gevolge van een materiële fout of weglating, een discrepantie bestaat tussen de ten uitvoer te leggen beslissing en het certificaat:

  het gerecht dat de beslissing heeft gegeven (arrondissementsrechtbank (sąd rejonowy) of regionale rechtbank)

  Artikel 48, lid 1

  Het gerecht van de lidstaat van herkomst rectificeert op verzoek, of eventueel op eigen initiatief, het certificaat indien er, ten gevolge van een materiële fout of weglating, een discrepantie bestaat tussen de beslissing en het certificaat:

  het gerecht dat de beslissing heeft gegeven (arrondissementsrechtbank of regionale rechtbank)

  Artikel 49

  Indien en voor zover een beslissing waarvoor overeenkomstig artikel 47 een certificaat is afgegeven niet meer uitvoerbaar is of de uitvoerbaarheid ervan is opgeschort of beperkt, wordt, op verzoek te eniger tijd aan het gerecht van de lidstaat van herkomst een certificaat afgegeven met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid aan de hand van het standaardformulier in bijlage VII;

  het gerecht dat de beslissing heeft gegeven (arrondissementsrechtbank of regionale rechtbank)

  Artikel 66 is niet van toepassing.

  Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

  Artikel 30, lid 3

  Iedere belanghebbende partij kan overeenkomstig de procedures van de artikelen 59 tot en met 62 en, waar nodig, afdeling 5 van dit hoofdstuk en hoofdstuk VI verzoeken om een beslissing dat er geen gronden voor weigering van de erkenning zijn als bedoeld in de artikelen 38 en 39.

  de regionale rechtbank

  Artikel 40

  1. De procedures van de artikelen 59 tot en met 62 en, waar nodig, afdeling 5 van dit hoofdstuk en hoofdstuk VI, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek tot weigering van erkenning.

  2. De relatieve bevoegdheid van het gerecht wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin een procedure voor niet-erkenning wordt aangespannen.

  de regionale rechtbank

  Artikel 58, lid 1

  Het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging op basis van artikel 39 wordt ingediend bij de regionale rechtbank.

  Het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging op basis van andere in deze verordening vervatte of toegestane gronden, wordt ingediend bij het bevoegde gerecht voor de tenuitvoerlegging van de beslissing.

  Artikel 61, lid 2

  Het bezwaar of beroep wordt ingesteld bij de autoriteit die of het gerecht dat is meegedeeld als de autoriteit of het gerecht waar dit bezwaar of beroep moet worden ingesteld.

  het hof van beroep (sąd apelacyjny) en voor de zaken die onder artikel 58, lid 1, vallen het gerecht dat boven het gerecht staat dat bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing

  Artikel 62

  Hoger beroep bij het hof van beroep

  Beroep in cassatie bij de Hoge Raad (Sąd Najwyższy)

  Voor de zaken die onder artikel 58, lid 1, vallen, zijn er geen rechtsmiddelen

  Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

  Artikel 52

  Het verzoek om tenuitvoerlegging wordt ingediend bij de autoriteit die krachtens het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging bevoegd is voor de tenuitvoerlegging:

  - de regionale rechtbank, met betrekking tot beslissingen voor de terugkeer of het ontnemen van een kind in het kader van het Verdrag van Den Haag van 1980 die zijn gegeven door een gerecht van een derde land.

  - de arrondissementsrechtbank met betrekking tot beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.

  Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

  Artikel 61, lid 2

  Het bezwaar of beroep wordt ingesteld bij de autoriteit die of het gerecht dat is meegedeeld als de autoriteit of het gerecht waar dit bezwaar of beroep moet worden ingesteld.

  het hof van beroep

  Artikel 62

  de Hoge Raad

  Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

  Centrale autoriteit:

  Minister van Justitie (Minister Sprawiedliwości)

  De taken die aan de centrale autoriteit zijn toegekend, worden uitgeoefend door:

  Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

  Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa, Polen

  Tel.: +48 222390470

  Fax: +48 228970321

  E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl of polandchildabduction@ms.gov.pl

  Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

  Geen.

  Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

  Pools, Duits, Engels

  Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

  Pools

  Laatste update: 08/12/2023

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.