Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Wat betreft de in artikel 2, lid 2, punt 2, b), bedoelde autoriteiten: n.v.t.

Wat betreft de in artikel 2, lid 2, punt 3, bedoelde autoriteiten: n.v.t.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Wat betreft de in artikel 74, lid 2, bedoelde autoriteiten:

i. op het vasteland van Portugal: het instituut voor sociale zekerheid (Instituto da Segurança Social I.P.);

ii. in de autonome regio Madeira: het instituut voor sociale zekerheid van Madeira (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. in de autonome regio de Azoren: het instituut voor sociale zekerheid van de Azoren (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. op het gehele nationale grondgebied van Portugal: ambtenaren van de burgerlijke stand (conservadores do registo civil), voor zover zij rechtsbijstand hebben toegekend op basis van, met name, een door het dagelijks bestuur van de deelgemeente (junta de freguesia) afgegeven bewijs van de financiële situatie van de betrokkene [artikel 34, lid 1, van Wetsbesluit nr. 135/99 van 22 april 1999, in samenhang met artikel 16, lid 1, punt rr), van Wet nr. 75/2013 van 12 september 2013] of een verklaring afgegeven door de openbare instelling voor sociale bijstand waar de betrokkene verblijft [artikel 10, lid 3, van de verordening onkosten registratie-ambtenaren en notarissen (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado)].

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Voor de afgifte van certificaten voor beslissingen als bedoeld in artikel 36, lid 1:

i. in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid: rechtbanken voor familie- en jeugdzaken (juízos de família e menores); als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken (juízos Locais Cíveis); als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid (juízos de competência genérica); bureaus van de burgerlijke stand;

ii. inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid: de comités voor kinder- en jeugdbescherming (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. inzake de terugkeer van het kind en voorlopige en bewarende maatregelen: rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid;

iv. inzake voorlopige en bewarende maatregelen: de comités voor kinder- en jeugdbescherming.

Voor de afgifte van certificaten voor authentieke akten als bedoeld in artikel 66: n.v.t.

Voor de afgifte van certificaten voor overeenkomsten als bedoeld in artikel 66:

i. in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid: rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid; bureaus van de burgerlijke stand;

ii. inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid: de comités voor kinder- en jeugdbescherming.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1:

rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid; de bureaus van de burgerlijke stand en de comités voor kinder- en jeugdbescherming, maar laatstgenoemde alleen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 66, lid 3: n.v.t.

Voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 48, lid 1, en artikel 49, lid 1:

i. rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid voor beslissingen waarbij omgangsrecht wordt verleend of die de terugkeer van het kind met zich meebrengen overeenkomstig artikel 29, lid 6:

ii. de bureaus van de burgerlijke stand en de comités voor kinder- en jeugdbescherming voor beslissingen waarbij omgangsrecht wordt verleend.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Voor de doeleinden uit artikel 30, lid 3, artikel 52, artikel 40, lid 1, en artikel 58, lid 1:

rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid.

Voor de doeleinden uit artikel 62 of artikel 61, lid 2:

het gerecht dat de betwiste beslissing heeft gegeven, naargelang van het geval de rechtbank voor familie- en jeugdzaken, de lokale burgerlijke rechtbank of de rechtbank met algemene rechtsbevoegdheid, die het beroep verwijst naar het hof van beroep (tribunal da relação) dat bevoegd is om er kennis van te nemen. In het geval van hoger beroep tegen het arrest van het hof van beroep, wordt het beroep ingesteld bij voornoemd hof van beroep, dat het vervolgens verwijst naar hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça), dat bevoegd is om er kennis van te nemen.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Rechtbanken voor familie- en jeugdzaken; als die er niet zijn, de lokale burgerlijke rechtbanken; als die er niet zijn, de rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

De ontvankelijke rechtsmiddelen in situaties zoals bedoeld in artikel 61 of artikel 62 zijn de volgende:

I. de rechtsmiddelen tegen een beslissing die is gegeven door de rechtbank van eerste aanleg (tribunal de primeira instância) over het verzoek tot weigering van erkenning of tenuitvoerlegging worden vermeld in de artikelen 32 en 33 van de algemene regeling voor de civiele voogdijprocedure (regime geral do processo tutelar cível), die verwijzen naar het Portugese wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil):

i. gewone beroepen die worden ingesteld bij het hof van beroep overeenkomstig artikel 644 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

ii. gewone beroepen in herziening bij het hooggerechtshof tegen het arrest van het hof van beroep waarbij beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, die uitspraak doet over de gronden van de zaak of de procedure beëindigt, waarbij een verweerder of een van de verweerders wordt vrijgesproken van de vordering of tegenvordering, overeenkomstig artikel 671 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

iii. buitengewone beroepen in herziening die worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg die de beslissing heeft gegeven, en die door deze rechtbank worden behandeld, op grond van een van de situaties zoals bedoeld in artikel 696 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

II. de rechtsmiddelen tegen een beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand over de weigering van erkenning worden vermeld in de artikelen 286 en 291 van het Portugese wetboek betreffende de burgerlijke stand (Código do Registo Civil):

i. administratieve beroepen bij de voorzitter van het Portugese instituut van de registers en het notariaat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.); of

ii. bezwaren die worden ingesteld bij de rechtbank van het arrondissement waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt.

Wanneer het administratief beroep wordt verworpen, kan de betrokkene, als hij of zij dat nog niet heeft gedaan, binnen een termijn van tien dagen vanaf de betekening van de beslissing een rechtsvordering tegen de oorspronkelijke beschikking van de ambtenaar van de burgerlijke stand instellen bij de rechtbank van het arrondissement waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt.

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg over de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan beroep worden ingesteld bij het hof van beroep. Tegen de uitspraak van dit hof van beroep is geen beroep bij het hooggerechtshof mogelijk, behalve in de gevallen die worden genoemd in artikel 629, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, waarin het rechtsmiddel altijd ontvankelijk is.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Gabinete Jurídico e de Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa, Portugal

Tél.: +351 218812200

Fax: +351 218853653

E-mail:gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Grootouders, ooms en tantes of broers en zussen.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Portugees, Engels en Frans.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Portugees.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.