Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

De ambtenaar van de burgerlijke stand, de notaris.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Het gerecht dat de beslissing heeft gegeven waarvoor in een andere lidstaat om erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, is bevoegd om een certificaat af te geven. Al naargelang het geval kan het gaan om de districtsrechtbank (judecătoria), de rechtbank (tribunalul) of het hof van beroep (curtea de apel).

Voor authentieke akten is degene die de akte heeft opgesteld, te weten de notaris of de ambtenaar van de burgerlijke stand, bevoegd om een certificaat af te geven.

Voor overeenkomsten is deze bepaling niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Het gerecht dat bevoegd is voor het rectificeren van het certificaat zoals bedoeld in artikel 37, lid 1, is het gerecht dat de beslissing heeft gegeven en dat het certificaat heeft afgegeven zoals bedoeld in artikel 36.

Het gerecht dat bevoegd is voor het rectificeren van het certificaat zoals bedoeld in artikel 48, lid 1, is het gerecht dat de geprivilegieerde beslissing heeft gegeven en dat het certificaat heeft afgegeven zoals bedoeld in artikel 47.

Het gerecht dat bevoegd is voor het afgeven van een certificaat betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid zoals bedoeld in artikel 49, is het gerecht dat de beslissing tot niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid heeft gegeven.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

  • Artikel 30, lid 3: de rechtbanken, overeenkomstig artikel 95, lid 1, van wetboek van burgerlijke rechtsvordering (cod procedură civilă).
  • Artikel 40, lid 2: de rechtbank, net als in artikel 30, lid 3.
  • Artikel 58, lid 1: de districtsrechtbank, overeenkomstig artikel 651 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
  • Artikel 61, lid 2: de rechtbank, overeenkomstig artikel 95, lid 2, van wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
  • Artikel 62: Op grond van het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering is het niet mogelijk om beroep in te stellen tegen een beslissing die is gegeven over het bezwaar tegen de tenuitvoerlegging.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

De gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig artikel 623 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

In toepassing van artikel 61 van de verordening kan er een beroep worden ingesteld overeenkomstig artikel 718, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

In toepassing van artikel 62 van de verordening kan er geen beroep worden ingesteld na het beroep uit artikel 61.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției), Directoraat internationaal recht en justitiële samenwerking (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, Roemenië, cod 050741,

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

E-mail: ddit@just.ro

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels, Frans en Roemeens.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Roemeens.

Laatste update: 24/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.