Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Artikel 36, lid 1

districtsrechtbanken (okresné súdy), stedelijke rechtbank Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), stedelijke rechtbank Košice (Mestský súd Košice), regionale rechtbanken (krajské súdy)

Artikel 66

niet van toepassing

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Artikel 37, lid 1, artikel 48, lid 1, en artikel 49

de rechtbank die het certificaat heeft afgegeven (d.w.z. de relevante districts- of regionale rechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice)

Artikel 66, lid 3, in samenhang met artikel 37, lid 1

niet van toepassing

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Artikel 30, lid 3

 • De bevoegdheid voor verzoeken om erkenning van een beslissing betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk ligt bij de regionale rechtbank van Bratislava (Krajský súd v Bratislave).

De bevoegdheid voor verzoeken om een beslissing waarvoor is vastgesteld dat er geen gronden zijn om de erkenning van een beslissing inzake ouderlijke rechten en plichten te weigeren ligt bij de rechtbank van de woonplaats van het kind (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice) of, indien het kind geen inwoner is, bij de rechtbank van de locatie waar hij/zij momenteel verblijft. Bij gebrek aan een dergelijke rechtbank is de stedelijke rechtbank Bratislava II bevoegd.

Artikel 52

 • de rechtbank in het district waar de minderjarige zijn woonplaats heeft (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice)
 • de rechtbank in het district waar de minderjarige verblijft (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice), indien niet bekend is welke rechtbank territoriale bevoegdheid heeft of indien deze niet tijdig kan optreden

Artikel 40, lid 1, en lid 2

 • De bevoegdheid voor aangelegenheden betreffende echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk ligt bij de regionale rechtbank van Bratislava.
 • De bevoegdheid voor aangelegenheden inzake ouderlijke rechten en plichten ligt bij de rechtbank van de woonplaats van het kind (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice) of, indien het kind geen inwoner is, bij de rechtbank van de locatie waar hij/zij momenteel verblijft. Bij gebrek aan een dergelijke rechtbank is de stedelijke rechtbank Bratislava II bevoegd.

Artikel 58, lid 1

 • de rechtbank in het district waar de minderjarige zijn woonplaats heeft (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice)
 • de rechtbank in het district waar de minderjarige verblijft (d.w.z. de relevante districtsrechtbank, de stedelijke rechtbank Bratislava II of de stedelijke rechtbank Košice), indien niet bekend is welke rechtbank territoriale bevoegdheid heeft of indien deze niet tijdig kan optreden

Artikel 62

 • Bij wijze van buitengewoon rechtsmiddel kan cassatieberoep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky) indien een van de gronden die uitputtend zijn opgenomen in de desbetreffende wet van toepassing is (artikelen 420 en 421 van Wet nr. 160/2015 inzake contentieuze procedures in burgerrechtelijke zaken).

Artikel 61, lid 2

Het gerecht dat de beslissing heeft gegeven waartegen beroep wordt ingesteld.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

Districtsrechtbanken, stedelijke rechtbank Bratislava II of stedelijke rechtbank Košice.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Artikel 61

Beroepsprocedures

Artikel 62

Bij wijze van buitengewoon rechtsmiddel kan cassatieberoep worden ingesteld indien een van de gronden die uitputtend zijn opgenomen in de desbetreffende wet van toepassing is (artikelen 420 en 421 van Wet nr. 160/2015 inzake contentieuze procedures in burgerrechtelijke zaken).

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

 • Voor de toepassing van artikel 79, punt e)

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: +421 2 888 91 379/341/425

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail:  civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

 • Voor de toepassing van artikel 79, punten a), b), c), d), f), en g)

Centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

Postbus 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E-mail: info@cipc.gov.sk

Website: https://www.cipc.gov.sk

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

De grootouder, broer of zus van de minderjarige of een broer of zus van een ouder van de minderjarige.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

 • Voor de toepassing van artikel 79, punt e)

Slowaaks (officiële taal van het land) en Tsjechisch

 • Voor de toepassing van artikel 79, punten a), b), c), d), f), en g)

Slowaaks (officiële taal van het land), Tsjechisch en Engels

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Voor de toepassing van artikel 80, lid 3, en artikel 82, lid 4

Slowaaks en Tsjechisch

 • Voor de toepassing van artikel 81, lid 2

Slowaaks en Tsjechisch

 • Voor de toepassing van artikel 91, lid 2

Slowaaks en Tsjechisch

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.