Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

- de overheidsinstantie of elke andere autoriteit die bevoegd verklaard is tot het certificeren van het opstellen en registreren van de authentieke akte als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2), b): de notaris (enkel in geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden voor de notaris — in geval van een authentieke akte betreffende de echtscheiding van de echtgenoten zonder minderjarige kinderen met wederzijds goedvinden)

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

- de administratieve autoriteit die bevoegd is voor het verlenen van de rechtsbijstand als bedoeld in artikel 74, lid 2: het ministerie van Justitie

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het afgeven van de certificaten krachtens artikel 36, lid 1: de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het afgeven van de certificaten krachtens artikel 66:

  • de notaris (enkel in geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden voor de notaris — in geval van een authentieke akte betreffende de echtscheiding van de echtgenoten zonder minderjarige kinderen met wederzijds goedvinden)

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

- de gerechten die bevoegd zijn voor het rectificeren van de certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1: de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten die bevoegd zijn voor het rectificeren van de certificaten als bedoeld in artikel 48, lid 1: de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten die bevoegd zijn voor het afgeven van de certificaten met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing waarvoor een certificaat is afgegeven (artikel 49): de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het rectificeren van de certificaten als bedoeld in artikel 66, lid 1, in samenhang met artikel 67, lid 1:

  • de notaris (enkel in geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden voor de notaris — in geval van een authentieke akte betreffende de echtscheiding van de echtgenoten zonder minderjarige kinderen met wederzijds goedvinden)

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

- de gerechten die bevoegd zijn voor het erkennen van een beslissing (artikel 30, lid 3): de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten die bevoegd zijn voor het weigeren van de erkenning van een beslissing (artikel 40, lid 1): de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het weigeren van de tenuitvoerlegging van een beslissing (artikel 58, lid 1): de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het bezwaar of beroep tegen een beslissing over een verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging van een beslissing (artikel 61, lid 2): de districtsrechtbank (okrožno sodišče),

- de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor verder bezwaar of hoger beroep (artikel 62): het Hooggerechtshof

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

- de autoriteiten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van een beslissing (artikel 52): de plaatselijke rechtbank (okrajno sodišče)

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

- De in artikel 61 bedoelde beroepsprocedure (bezwaar of beroep)

De districtsrechtbank is bevoegd voor het tot een goed einde brengen van de procedure voor de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing, een buitenlandse schikking of een buitenlandse authentieke akte in de Republiek Slovenië, waarin kan worden afgezien van de procedure van erkenning en tenuitvoerlegging, en de schuldenaar of de belanghebbende is gerechtigd tot het indienen van een verzoek tot weigering van erkenning in de Republiek Slovenië, een verzoek om een beslissing dat er geen gronden zijn voor weigering van de erkenning of een verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing, een buitenlandse schikking of een buitenlandse authentieke akte.

In het verzoek als bedoeld in de eerste alinea van onderhavig artikel moet de partij de feiten uiteenzetten waarop zij zich baseert en bewijzen aandragen, bij gebreke waarvan het verzoek als ongegrond wordt beschouwd.

Alvorens een beslissing te geven verstrekt de rechtbank de verweerder een kopie van het volledige, ontvankelijke en met redenen omklede verzoek, waarbij het de bedoeling is dat verweerder hier binnen dertig dagen na de betekening of kennisgeving op reageert.

De rechtbank houdt zitting in een meervoudige kamer bestaande uit drie rechters.

Indien de beslissing afhangt van feiten en omstandigheden die nog moeten worden gehoord, doet de rechtbank uitspraak na het houden van de zitting.

- De in artikel 62 bedoelde beroepsprocedure (verder bezwaar of hoger beroep)

Tegen een beslissing van de (districts)rechtbank kan beroep worden ingesteld, waarin het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië uitspraak zal doen.

Het beroep moet binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg worden ingesteld.

De termijn voor het indienen van de memorie van antwoord is dertig dagen na de betekening van het beroep.

De internationaal-privaatrechtelijke en procedurele bepalingen betreffende de procedure van erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de procedures uit hoofde van onderhavig artikel, tenzij anders is bepaald in de verordening of in onderhavig artikel.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Ministerie van Arbeid, Familie, Sociale Zaken en Gelijke Kansen

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Contacten verlopen via: e-mail en telefoon (tel.: +386 13697500 / +386 13697700; e-mail: gp.mddsz@gov.si ) – contact bij voorkeur via: e-mail

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Om het belang van het kind doeltreffend te waarborgen, onder meer in geval van plaatsing bij naaste familieleden overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, worden de omstandigheden van de plaatsing per geval onderzocht en wordt op basis hiervan advies of goedkeuring gegeven.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Kennisgevingen aan de centrale autoriteit kunnen in het Sloveens of het Engels worden gedaan.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

In Slovenië wordt bij de volgende gerechten een van de talen van de nationale minderheden ook als officiële taal aanvaard:

- districtsrechtbank van Koper: Italiaans,

- plaatselijke rechtbank van Koper: Italiaans,

- plaatselijke rechtbank van Piran: Italiaans,

- plaatselijke rechtbank van Lendava: Hongaars.

Kennisgevingen aan de centrale autoriteit kunnen in het Sloveens of het Engels worden gedaan.

Laatste update: 07/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.