Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Spanje

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Rechters en openbare aanklagers zijn bevoegd in de zaken als bedoeld in artikel 1, lid 1, punten a) en b).

Wat betreft artikel 1, lid 1, punt a), zijn notarissen eveneens bevoegd, voor zover er geen minderjarig kind bij de procedure is betrokken. Dat geldt ook voor referendarissen van de gerechtelijke administratie (Letrados de la Administración de Justicia), die bevoegd zijn voor het goedkeuren van echtscheidingen met wederzijdse instemming.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

De bevoegde autoriteiten zijn de balies (Colegios de Abogados) volgens de bepalingen van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

De administratieve autoriteit die het recht op rechtsbijstand en het verlenen van die bijstand erkent, is de commissie rechtsbijstand (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) van de betrokken provincie.

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Wat betreft het certificaat als bedoeld in artikel 36, lid 1, punten a) en b), ligt de bevoegdheid bij de referendarissen van de gerechtelijke administratie.

Wat betreft het certificaat als bedoeld in artikel 36, lid 1, punt c), zijn de bevoegde autoriteiten de referendarissen en de gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om het in artikel 66 bedoelde certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst af te geven.

Ten slotte zijn wat betreft het in artikel 66, lid 1, punt a), bedoelde certificaat de referendarissen en notarissen bevoegd en voor het in lid 1, punt b), bedoelde certificaat de rechterlijke ambtenaren.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

De bevoegdheid om een certificaat te “rectificeren” vanwege een materiële fout (of “om de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing waarvoor een certificaat is afgegeven, te vermelden”), ligt uitsluitend bij de instantie die het oorspronkelijke certificaat heeft afgegeven.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Bevoegde instanties voor de erkenning of het weigeren van de erkenning van een beslissing en voor de weigering van tenuitvoerlegging (artikel 30, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 58, lid 1): de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg (Juzgado de Primera Instancia).

Bevoegde instanties voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep (artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 1, en artikel 62): het provinciaal gerechtshof (Audiencia Provincial) dat territoriaal bevoegd is om beroepen tegen weigeringen te behandelen, en in de in artikel 62 bedoelde gevallen, het hooggerechtshof (Tribunal Supremo) door middel van een beroep in cassatie.

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

De rechtbank van eerste aanleg of de rechtbanken van eerste aanleg en instructie (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) met territoriale bevoegdheid of de familierechtbank (Juzgado de Familia) of de rechtbank voor de behandeling van geweldsmisdrijven tegen vrouwen (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), naargelang van het geval.

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Tegen beslissingen over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging kan beroep worden ingesteld bij de instantie die de bestreden beslissing heeft gegeven. Het territoriaal bevoegde provinciale gerechtshof doet uitspraak in dit beroep.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Área de Sustracción Internacional de Menores
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
Spanje

De communicatie vindt plaats via het volgende e-mailadres:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Alle informatie over de procedure in verband met de internationale ontvoering van kinderen is beschikbaar op de website van het Spaanse ministerie van Justitie:https://www.mjusticia.gob.es

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Engels en Spaans.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Spaans.

Laatste update: 20/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.