Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Familierecht - Verordening Brussel II ter - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid (herschikking)


*verplichte invoer

Artikel 103, lid 1, punt a) (eerste deel) - autoriteiten of andere overheidsinstanties die gemachtigd zijn een authentieke akte op te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 2, b), en overheidsinstanties die gemachtigd zijn een overeenkomst te registreren als bedoeld in artikel 2, lid 2, punt 3

Er zijn in Zweden geen autoriteiten die authentieke akten afgeven of overeenkomsten registreren.

Artikel 103, lid 1, punt a) (tweede deel) - administratieve autoriteiten die rechtsbijstand verlenen als bedoeld in artikel 74, lid 2

Verklaringen dat een partij in een procedure bij de commissie voor sociaal welzijn (Socialnämnden) vrijstelling heeft gekregen van kosten of honoraria, worden afgegeven door de betreffende commissie van sociaal welzijn. Verklaringen dat een partij in een procedure bij de commissie voor sociaal welzijn aan de economische voorwaarden voldoet om geheel of gedeeltelijk voor rechtsbijstand in aanmerking te komen, worden afgegeven door de Zweedse autoriteit voor rechtsbijstand (Rättshjälpsmyndigheten).

Artikel 103, lid 1, punt b) (eerste deel) - gerechten die bevoegd zijn om certificaten voor een beslissing conform artikel 36, lid 1, af te geven en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn om een certificaat voor een authentieke akte of overeenkomst conform artikel 66 af te geven

Certificaten zoals bedoeld in artikel 36, lid 1, worden afgegeven door het gerecht dat of de andere overheidsinstantie die de beslissing heeft gegeven.

Aangezien de Zweedse gerechten of autoriteiten geen authentieke akten afgeven en geen overeenkomsten registreren, is het niet nodig om certificaten af te geven zoals bedoeld in artikel 66, lid 1.

Artikel 103, lid 1, punt b) (tweede deel) - gerechten die bevoegd zijn voor de rectificatie van certificaten als bedoeld in artikel 37, lid 1, en artikel 48, lid 1, en gerechten die bevoegd zijn voor de afgifte van een certificaat met vermelding van de niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een gecertificeerde beslissing als bedoeld in artikel 49; en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de rectificatie van het krachtens artikel 66, lid 1, afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 67, lid 1

Het gerecht dat of de andere overheidsinstantie die de beslissing heeft gegeven, beslist over het rectificeren van certificaten overeenkomstig artikel 37, lid 1, of artikel 48, lid 1, en geeft bovendien certificaten af betreffende niet-uitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid van een beslissing overeenkomstig artikel 49.

Aangezien de Zweedse gerechten of autoriteiten geen certificaten afgeven zoals bedoeld in artikel 66, lid 1, is het in Zweden niet nodig om dergelijke certificaten te rectificeren overeenkomstig artikel 67, lid 1.

Artikel 103, lid 1, punt c) - gerechten die bevoegd zijn voor de erkenning van een beslissing (artikel 30, lid 3) en voor de weigering van de erkenning (artikel 40, lid 2), en gerechten en autoriteiten die bevoegd zijn voor de weigering van tenuitvoerlegging, voor bezwaar of beroep, en voor verder bezwaar of hoger beroep als bedoeld in artikel 58, lid 1, artikel 61, lid 2, en artikel 62

Artikel 30, lid 3

Verzoeken om te laten vaststellen dat er geen gronden zijn voor weigering van erkenning overeenkomstig artikel 30, lid 3, worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank (tingsrätten).

Een verzoek over een beslissing die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank zoals bedoeld in hoofdstuk 21, artikel 1a, van het Zweedse wetboek voor ouderlijke verantwoordelijkheid (föräldrabalken).

Een verzoek over een beslissing die niet geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank uit onderstaande lijst in het rechtsgebied waarvan de wederpartij haar gewone verblijfplaats heeft. Als de gewone verblijfplaats van de wederpartij niet in Zweden ligt, wordt het verzoek voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank van Nacka.

Artikel 40 of 59

Verzoeken om weigering van erkenning of weigering van tenuitvoerlegging van een beslissing overeenkomstig artikel 40 of 59 worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank.

Een verzoek over een beslissing die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank die de tenuitvoerleggingsprocedure van de betreffende beslissing heeft behandeld, overeenkomstig hoofdstuk 21 van het wetboek voor ouderlijke verantwoordelijkheid. Als er geen sprake is van een tenuitvoerleggingsprocedure, wordt het verzoek ingediend bij de arrondissementsrechtbank zoals bedoeld in hoofdstuk 21, artikel 1a, van het wetboek voor ouderlijke verantwoordelijkheid.

Een verzoek over een beslissing die niet geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een kind, wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank uit bovenstaande lijst in het rechtsgebied waarvan de verzoeker zijn of haar gewone verblijfplaats heeft. Als de gewone verblijfplaats van de verzoeker niet in Zweden ligt, wordt het verzoek voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank van Nacka.

Rechtsmiddelen

Bezwaar zoals bedoeld in artikel 61, lid 2, wordt ingesteld bij het hof van beroep (hovrätten).

Bezwaar zoals bedoeld in artikel 62 wordt ingesteld bij het Zweedse hooggerechtshof (Högsta domstolen).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 103, lid 1, punt d) - de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 52

- artikel 52, wanneer het gaat om een verzoek om tenuitvoerlegging dat betrekking heeft op een kind, wordt het verzoek ingediend bij de arrondissementsrechtbank zoals bedoeld in hoofdstuk 21, artikel 1a, van het wetboek voor ouderlijke verantwoordelijkheid.

- artikel 52, wanneer het gaat om een verzoek om tenuitvoerlegging dat betrekking heeft op een beslissing over de gerechtskosten of goederen van een kind, wordt het verzoek ingediend bij de Zweedse tenuitvoerleggingsautoriteit (Kronofogdemyndigheten).

Artikel 103, lid 1, punt e) - de in de artikelen 61 en 62 bedoelde rechtsmiddelen tegen een beslissing over het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging

Het bezwaar wordt ingesteld bij het hof van beroep of het hooggerechtshof.

Artikel 103, lid 1, punt f) - de namen, adressen en communicatiemiddelen van de centrale autoriteiten die zijn aangewezen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de verordening inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Wanneer meer dan één centrale autoriteit is aangewezen, worden hun respectieve bevoegdheden ratione loci en ratione materiae gepreciseerd, conform artikel 76

Utrikesdepartementet (ministerie van Buitenlandse Zaken)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (eenheid voor consulaire zaken en burgerlijk recht)

SE-103 39 Stockholm, Zweden

Tel.: +46 84051000 (centrale) / +46 84055005 (noodnummer buiten kantooruren)

Fax: +46 87231176

E-mail: ud-kc@gov.se

Artikel 103, lid 1, punt g) - waar toepasselijk de categorieën van naaste familieleden, in aanvulling op de ouders, bij wie het kind op het grondgebied van een lidstaat kan worden geplaatst, zonder de voorafgaande toestemming van die lidstaat, conform artikel 82

Niet van toepassing.

Artikel 103, lid 1, punt h) - de andere talen van de instellingen van de Europese Unie dan de eigen taal van een lidstaat die kunnen worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten, conform artikel 91, lid 3

Zweeds, Engels.

Artikel 103, lid 1, punt i) - de talen die worden aanvaard voor de vertaling van toegezonden verzoeken en aanvullende documenten als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82, en van de vrije tekstvelden van de certificaten als bedoeld in artikel 91, lid 2

Zweeds of Engels.

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.