Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 2019/1111

Informacje ogólne

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona), uchylające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003.

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim jest uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Orzeczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane w jednym państwie członkowskim, które jest w tym państwie członkowskim wykonalne, podlega wykonaniu w innych państwach członkowskich, bez konieczności uzyskania stwierdzenia wykonalności.

Procedura exequatur, która jest procedurą pośrednią wymaganą do transgranicznego wykonania orzeczenia, zostaje zniesiona w odniesieniu do wszystkich orzeczeń. Do celów wykonania w państwie członkowskim orzeczenia, które wydano w innym państwie członkowskim, strona występująca o wykonanie przedstawia właściwemu organowi: a) kopię orzeczenia oraz b) odpowiednie zaświadczenie.

W rozporządzeniu przewiduje się stosowanie dziewięciu standardowych formularzy.

Rozporządzenie ułatwia również przekazywanie między państwami członkowskimi dokumentów urzędowych i porozumień w sprawie separacji lub rozwodu oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Mechanizm szybkiego powrotu w przypadku uprowadzenia dziecka opiera się w dużej mierze na mechanizmie powrotu określonym w konwencji haskiej z 1980 r., którą to rozporządzenie uzupełnia. Rozporządzenie zapewnia również przyspieszenie procedury powrotu dziecka (maksymalnie 6 tygodni dla sądu pierwszej instancji i 6 tygodni dla każdego sądu apelacyjnego). Ponadto organ centralny będzie musiał sprawnie rozpatrzyć wniosek (termin 5 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku).

Rozporządzenie daje również dzieciom możliwość wyrażania własnych poglądów w ramach postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i uprowadzenia dziecka za granicę.

Nowe przepisy wspierają lepszą współpracę między organami centralnymi, które są bezpośrednim punktem kontaktowym dla rodziców. Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ centralny, który pomaga w stosowaniu tego rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II ter znajduje się na stronie:

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

 

contentPresentation.do?clang=pl&idTaxonomy=287

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 01/03/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.