Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) – W prawie bułgarskim nie przewidziano możliwości sporządzania dokumentów urzędowych odnoszących się do spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w rozumieniu rozporządzenia, w związku z czym wskazanie takich organów lub podmiotów nie jest możliwe.

Art. 2 ust. 2 pkt 3 – W prawie bułgarskim nie przewidziano możliwości sporządzania porozumień odnoszących się do spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, w związku z czym wskazanie takich organów lub podmiotów nie jest możliwe.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Art. 74 ust. 2 – W prawie bułgarskim nie ustanowiono organów administracyjnych zajmujących się sprawami małżeńskimi i sprawami dotyczącymi odpowiedzialności rodzicielskiej w rozumieniu rozporządzenia, w związku z czym wskazanie takich organów nie jest możliwe.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Art. 36 ust. 1 – Wydawanie zaświadczeń dotyczących orzeczeń sądu:

  • załącznik II – zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydaje sąd rejonowy (rayonen sad);
  • załącznik III – zaświadczenie odnoszące się do orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydaje sąd rejonowy;
  • załącznik IV – zaświadczenie dotyczące orzeczeń zarządzających powrót dziecka zgodnie procedurą przewidzianą w konwencji haskiej z 1980 r. wydaje Sąd Miejski w Sofii (Sofiyski gradski sad).

Art. 66 – W Bułgarii nie przewidziano możliwości sporządzania dokumentów urzędowych ani zawierania porozumień odnoszących się do spraw małżeńskich i spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Art. 37 – Sprostowanie zaświadczenia dotyczącego orzeczenia sądu – sądem właściwym jest sąd, który wydał dane zaświadczenie;

  • załącznik II – zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich podlega sprostowaniu przez sąd rejonowy;
  • załącznik III – zaświadczenie odnoszące się do orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej podlega sprostowaniu przez sąd rejonowy;
  • załącznik IV – zaświadczenie dotyczące orzeczeń zarządzających powrót dziecka zgodnie z procedurą przewidzianą w konwencji haskiej z 1980 r. podlega sprostowaniu przez Sąd Miejski w Sofii.

Art. 48 ust. 1 – Sprostowanie i cofnięcie zaświadczenia dotyczącego orzeczeń uprzywilejowanych:

Sądem właściwym do sprostowania i cofnięcia takiego zaświadczenia jest sąd rejonowy.

Art. 49 – Zaświadczenie dotyczące braku lub ograniczenia wykonalności – sądem właściwym jest sąd rejonowy.

Art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 – Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Art. 30 ust. 3 – Sądem właściwym jest sąd okręgowy (okrazhen sad).

Art. 52 – Organem właściwym jest komornik (sadeben izpalnitel).

Art. 40 ust. 1 – Sądem właściwym jest sąd okręgowy.

Art. 58 ust. 1 – Sądem właściwym jest sąd okręgowy.

Art. 61 ust. 2 – Sądem właściwym jest sąd apelacyjny (apelativen sad) właściwy miejscowo dla siedziby sądu, który orzekł o odmowie wykonania.

Art. 62 – Sądem właściwym jest Najwyższy Sąd Kasacyjny (Varhoven kasatsionen sad).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Art. 52 – Organem właściwym jest komornik.

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Art. 61 – Procedura wnoszenia zwykłego środka zaskarżenia przewidziana w kodeksie postępowania cywilnego (rozdział 20).

Art. 62 – Procedura skargi kasacyjnej przewidziana w kodeksie postępowania cywilnego (rozdział 22).

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości.

W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – Dyrekcja ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Międzynarodowego Przysposobienia (Direktsiya „Mezhdunarodna pravna zakrila na deteto i mezhdunarodni osnovyavaniya”), ul. Slavyanska 1, Sofia; dane kontaktowe – za pośrednictwem kanałów oficjalnych i poczty elektronicznej, nr tel. 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

W sprawach małżeńskich – Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej i Spraw Europejskich (Direktsiya „Mezhdunarodna pravno satrudnitchestvo i evropeyski vaprosi”), ul. Slavyanska 1, Sofia; dane kontaktowe – za pośrednictwem kanałów oficjalnych i poczty elektronicznej, nr tel. 0035929237415, civil@justice.government.bg.

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Zgodnie z prawem bułgarskim uzyskanie zgody jest wymagane we wszystkich przypadkach umieszczenia dziecka na terytorium Bułgarii.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Języki angielski i francuski.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

Art. 80 ust. 3 – Dokumenty muszą zostać przetłumaczone jedynie na język bułgarski.

Art. 81 ust. 2 – Dokumenty muszą zostać przetłumaczone jedynie na język bułgarski.

Art. 82 ust. 4 – Dokumenty muszą zostać przetłumaczone jedynie na język bułgarski.

Art. 91 ust. 2 – Dokumenty muszą zostać przetłumaczone jedynie na język bułgarski.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.