Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Česká advokátní komora (Czeska Izba Adwokacka)

pobočka v Brně (oddział w Brnie)

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Tel.: +420 513 030 111
E-mail: brno@cak.cz

Strona internetowa: https://www.cak.cz/en/.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

 • Art. 36 ust. 1

Sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń

a) sąd powiatowy (okresní soud)

b) sąd powiatowy (okresní soud)

c) Sąd Miejski w Brnie (Městský soud v Brně).

 • Art. 66

Sądy i organy właściwe do wydania zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego lub porozumienia

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

 • Art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1

Sądy właściwe do sprostowania zaświadczenia

Art. 37 ust. 1

a) sąd powiatowy (okresní soud)

b) sąd powiatowy (okresní soud)

c) Sąd Miejski w Brnie (Městský soud v Brně).

Art. 48 ust. 1 – orzeczenia uprzywilejowane

a) sąd powiatowy – art. 42 ust. 1 lit. a)

b) sąd powiatowy – art. 42 ust. 1 lit. b) – art. 29 ust. 6.

 • Art. 49

Sądy właściwe do wydawania zaświadczeń o braku lub ograniczeniu wykonalności

a) sąd powiatowy – art. 42 ust. 1 lit. a)

b) sąd powiatowy – art. 42 ust. 1 lit. b).

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

 • Art. 30 ust. 3

Sądy właściwe do uznania orzeczenia

a) sąd powiatowy (okresní soud).

 • Art. 40 ust. 2

Sądy właściwe w zakresie odmowy uznania orzeczenia

a) sąd powiatowy (okresní soud).

 • Art. 58 ust. 1

Sądy właściwe w zakresie odmowy wykonania orzeczenia

a) sąd powiatowy (okresní soud).

 • Art. 61 ust. 2

Sądy, do których wnosi się odwołanie od odmowy wykonania

a) sąd powiatowy (okresní soud).

 • Art. 62

Sądy, do których wnosi się odwołanie od orzeczenia wydanego zgodnie z art. 61 ust. 2

a) sąd powiatowy (okresní soud).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Sądy powiatowe lub komornicy sądowi.

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

 • Art. 61

Odwołania od orzeczenia o odmowie wykonania zgodnie z art. 61 i art. 62

Odwołania zgodnie z sekcją 201 i następnymi ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego) z późniejszymi zmianami.

 • Art. 62

Dalsze odwołania od orzeczenia o odmowie wykonania zgodnie z art. 61 i art. 62

Skarga o stwierdzenie nieważności zgodnie z sekcją 229 i następnymi ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego) z późniejszymi zmianami.

Skarga rewizyjna zgodnie z sekcją 236 i następnymi ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego) z późniejszymi zmianami.

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czechy

Tel.: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Strona internetowa: http://www.umpod.cz/

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Zdeněk Kapitán, dyrektor

Markéta Kačerová Nováková, zastępczyni dyrektora.

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Nie udzielono odpowiedzi.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Język czeski, język słowacki, język angielski.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

 • Art. 80, 81 i 82

Język czeski, język słowacki.

 • Art. 91 ust. 2

Język czeski, język słowacki.

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.