Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Nie dotyczy prawa węgierskiego.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Nie dotyczy prawa węgierskiego.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Zaświadczenia zawarte w załączniku II wydaje sąd pierwszej instancji (art. 36 ust. 1 lit. a)). Zaświadczenia zawarte w załączniku III wydaje sąd pierwszej instancji oraz właściwy organ opiekuńczy (art. 36 ust. 1 lit. b)). Zaświadczenia zawarte w załączniku IV wydaje sąd pierwszej instancji (Centralny Sąd Rejonowy w Peszcie) (art. 36 ust. 1 lit. c)). Art. 66 nie dotyczy prawa węgierskiego.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku II dokonuje sąd pierwszej instancji (art. 37 ust. 1). Sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku III dokonuje sąd pierwszej instancji, a stołeczne i komitatowe urzędy państwowe działające jako organy ds. ochrony dzieci i opieki nad dziećmi dokonują sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku III wydanych przez organ opiekuńczy objęty ich właściwością (art. 37 ust. 1). Sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku IV dokonuje sąd pierwszej instancji (Centralny Sąd Rejonowy w Peszcie) (art. 37 ust. 1). Sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku V dokonuje sąd pierwszej instancji, a stołeczne i komitatowe urzędy państwowe działające jako organy ds. ochrony dzieci i opieki nad dziećmi dokonują sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku V wydanych przez organ opiekuńczy objęty ich właściwością (art. 48 ust. 1). Sprostowania zaświadczeń zawartych w załączniku VI dokonuje sąd pierwszej instancji (art. 48 ust. 1). Zaświadczenia zawarte w załączniku VII wydaje sąd pierwszej instancji oraz właściwy organ opiekuńczy (art. 49 ust. 1). Art. 66 nie dotyczy prawa węgierskiego.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Odnośnie do art. 30 ust. 3: Sądem właściwym jest sąd rejonowy przy sądzie okręgowym (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) właściwy dla miejsca zamieszkania lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania – dla miejsca zwykłego pobytu pozwanego na Węgrzech (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie); w przypadku braku takiego miejsca jest to sąd rejonowy przy sądzie okręgowym właściwy dla miejsca zamieszkania lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania – dla miejsca zwykłego pobytu powoda na Węgrzech (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie), lub, jeżeli powód nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani miejsca zwykłego pobytu na Węgrzech – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie.

Odnośnie do art. 52: Z wyjątkiem orzeczeń, dokumentów urzędowych lub porozumień w sprawie osobistej styczności z dzieckiem, sądem właściwym jest sąd rejonowy działający przy sądzie okręgowym właściwy dla miejsca zwykłego pobytu zobowiązanego lub dziecka (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie); w przypadku orzeczeń, dokumentów urzędowych lub porozumień w sprawie osobistej styczności z dzieckiem sądem właściwym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca pobytu dziecka, którego dotyczy prawo do osobistej styczności, na Węgrzech, lub – w przypadku braku miejsca pobytu – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka na Węgrzech lub – w przypadku niemożności ustalenia takiego miejsca – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie.

Odnośnie do art. 40 ust. 2: Sądem właściwym jest sąd rejonowy przy sądzie okręgowym (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) właściwy dla miejsca zamieszkania lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania – dla miejsca zwykłego pobytu pozwanego na Węgrzech (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie); w przypadku braku miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu pozwanego jest to sąd rejonowy przy sądzie okręgowym właściwy dla miejsca zamieszkania lub – w przypadku braku miejsca zamieszkania – dla miejsca zwykłego pobytu powoda na Węgrzech (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie), lub, jeżeli powód nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani miejsca zwykłego pobytu na Węgrzech – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie.

Odnośnie do art. 58 ust. 1: Wnioski wnosi się do sądu, który nakazał wykonanie.

Odnośnie do art. 61 ust. 2: Odwołanie lub środek zaskarżenia wnosi się do sądu pierwszej instancji, a rozpoznaje je sąd rejonowy.

Odnośnie do art. 62: Dalsze odwołanie lub dalszy środek zaskarżenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, a rozpoznaje je Sąd Najwyższy.

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Z wyjątkiem orzeczeń, dokumentów urzędowych i porozumień w sprawie osobistej styczności z dzieckiem sądem właściwym jest sąd rejonowy działający przy sądzie okręgowym właściwy dla miejsca zwykłego pobytu zobowiązanego lub dziecka (w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie); w przypadku orzeczeń, dokumentów urzędowych i porozumień w sprawie osobistej styczności z dzieckiem sądem właściwym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca pobytu dziecka, którego dotyczy prawo do osobistej styczności, na Węgrzech lub – w przypadku braku miejsca pobytu – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka na Węgrzech, lub – w przypadku niemożności ustalenia takiego miejsca – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie.

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Odnośnie do art. 61: Środek zaskarżenia (fellebbezés).

Odnośnie do art. 62: Szczególna procedura kontroli orzeczeń (felülvizsgálat).

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Z wyjątkiem spraw dotyczących powrotu dzieci uprowadzonych za granicę oraz powrotu dzieci sprowadzonych na Węgry – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (adres: 1054 Budapest Báthory utca 10, adres pocztowy: 1884 Budapest, Pf. 1., nr tel. +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

W przypadku spraw dotyczących powrotu dzieci uprowadzonych za granicę oraz powrotu dzieci sprowadzonych na Węgry – Ministerstwo Sprawiedliwości (adres: 1054 Budapest Báthory utca 12, adres pocztowy: 1357 Budapest, Pf. 2., nr tel. +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax: +36-1-550-3946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Nie dotyczy prawa węgierskiego.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Angielski i węgierski.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

Węgierski.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.