Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Na mocy prawa irlandzkiego żaden organ nie jest konkretnie do tego upoważniony, ponieważ odpowiednimi sprawami z zakresu prawa rodzinnego zajmują się sądy irlandzkie.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Organem właściwym do udzielania pomocy prawnej, o której mowa w art. 74 ust. 2, jest Biuro Pomocy Prawnej (Legal Aid). Z Radą ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Board) można się kontaktować pod adresem:

Quay Street (Head Office),
Cahirciveen,
Co. Kerry
V23 RD36
Tel.: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Właściwe są następujące sądy:

Wydawanie zaświadczeń – art. 36 ust. 1

– orzeczenia w sprawach małżeńskich – przy użyciu formularza zamieszczonego w załączniku II – sąd okręgowy (circuit court) lub Wysoki Trybunał (High Court);

– orzeczenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej – przy użyciu formularza zamieszczonego w załączniku III – sąd rejonowy (district court), sąd okręgowy (circuit court) lub Wysoki Trybunał (High Court);

– orzeczenia zarządzające powrót dziecka, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) oraz, w stosownych przypadkach, środki tymczasowe, w tym środki zabezpieczające zarządzone zgodnie z art. 27 ust. 5 towarzyszące takiemu orzeczeniu – przy użyciu formularza zamieszczonego w załączniku IV: Wysoki Trybunał (High Court).

Wydawanie zaświadczeń – art. 66 ust. 1

– w sprawach małżeńskich – przy użyciu formularza zamieszczonego w załączniku VIII.

Na mocy prawa irlandzkiego żaden sąd ani organ nie jest właściwy do wydawania zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego lub porozumienia w sprawach małżeńskich, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a).

– dokument urzędowy lub porozumienie w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej – przy użyciu formularza zamieszczonego w załączniku IX – sąd rejonowy (district court), sąd okręgowy (circuit court) lub Wysoki Trybunał (High Court).

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Sprostowanie zaświadczenia – art. 37 ust. 1

Sąd, który wydał zaświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 1, może zgodnie z art. 37 ust. 1 dokonać sprostowania wydanego przez siebie zaświadczenia.

 • Sąd rejonowy (district court),
 • sąd okręgowy (circuit court),
 • Wysoki Trybunał (High Court).

Sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia – art. 48 ust. 1

Sąd, który wydał zaświadczenie:

 • sąd rejonowy (district court),
 • sąd okręgowy (circuit court),
 • Wysoki Trybunał (High Court).

Zaświadczenie dotyczące braku lub ograniczenia wykonalności (orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie zgodnie z art. 47) – art. 49

Sąd, który wydał zaświadczenie:

 • sąd rejonowy (district court),
 • sąd okręgowy (circuit court),
 • Wysoki Trybunał (High Court).

Na mocy prawa irlandzkiego żaden sąd ani organ nie jest właściwy do wydawania zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego lub porozumienia w sprawach małżeńskich, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a).

Sąd, który wydał zaświadczenie dotyczące dokumentu urzędowego lub porozumienia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. b), może dokonać sprostowania zaświadczenia zgodnie z art. 67 ust. 1:

 • sąd rejonowy (district court),
 • sąd okręgowy (circuit court),
 • Wysoki Trybunał (High Court).

Art. 66 ust. 3 w związku z art. 37 ust. 1:

 • sąd rejonowy (district court),
 • sąd okręgowy (circuit court),
 • Wysoki Trybunał (High Court).

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Art. 30 ust. 3: wniosek o wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przesłanek odmowy uznania. Wnioski przewidziane w art. 30 ust. 3 składa się:

– w Irlandii: do Wysokiego Trybunału (High Court).

Art. 52: wykonanie. Wnioski, o których mowa w art. 52, składa się:

– w Irlandii: do Wysokiego Trybunału (High Court).

Art. 40 ust. 1: odmowa uznania. Wnioski, o których mowa w art. 40 ust. 1, składa się:

– w Irlandii: do Wysokiego Trybunału (High Court).

Art. 58 ust. 1: odmowa wykonania. Wnioski, o których mowa w art. 58 ust. 1, składa się:

– w Irlandii: do Wysokiego Trybunału (High Court).

Art. 61 ust. 2: odwołanie lub środek zaskarżenia w sprawie odmowy wykonania składa się:

do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal).

Art. 62: możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego w ograniczonych okolicznościach – jeżeli przedmiotem orzeczenia jest kwestia o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego, lub jeżeli rozpoznanie środka zaskarżenia przez Sąd Najwyższy leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

– w Irlandii: do Sądu Najwyższego (Supreme Court).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

– w Irlandii: do Wysokiego Trybunału (High Court).

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Orzeczenie sądu pierwszej instancji można zaskarżyć do Wysokiego Trybunału (High Court).

W Irlandii środek zaskarżenia ograniczony do kwestii prawnych można wnieść do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z przepisami irlandzkiej konstytucji Sąd Najwyższy (Supreme Court) jest właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń Wysokiego Trybunału (High Court) w przypadku stwierdzenia, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające wniesienie środka zaskarżenia bezpośrednio do tego sądu. Sąd Najwyższy (Supreme Court) jest również właściwy do rozstrzygania środków zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego, jeżeli zostały spełnione pewne przesłanki określone w konstytucji.

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Central Authority for International Child Abduction (Centralny Urząd ds. Uprowadzenia Dziecka za Granicę)

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irlandia

Tel.: + 353 1 859-2232

Faks: + 353 1 479-0201

E-mail: internationalchildabduction@justice.ie
Strona internetowa: https://www.justice.ie.

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Nie dotyczy. Irlandia nie skorzystała z przewidzianej w art. 82 możliwości wykluczenia pewnych kategorii bliskich krewnych z wymogu zgody na transgraniczne umieszczenie dziecka w Irlandii.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Angielski; irlandzki.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

Angielski; irlandzki.

Ostatnia aktualizacja: 31/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.