Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

a) Organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) i w art. 2 ust. 2 pkt 3

– Organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzania dokumentów urzędowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b): notariusz (notaio), urzędnik stanu cywilnego (ufficiale dello stato civile), organ sądowy (autorità giudiziaria).

– Organy publiczne uprawnione do rejestrowania porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3: urzędnik stanu cywilnego, organ sądowy (sąd niższego rzędu – Tribunale i prokuratura – Procura della Repubblica).

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

a) Organy, o których mowa w art. 74 ust. 2

– Organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2: brak.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

b) sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 oraz art. 66, oraz sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o czym mowa w art. 37 ust. 1, art. 48 ust. 1, 49 i art. 66 ust. 3 w związku z art. 37 ust. 1

– Sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i w art. 66: sąd niższego rzędu, prokuratura, urzędnik stanu cywilnego.

– Sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1, oraz organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49: sąd niższego rzędu, prokuratura i urzędnik stanu cywilnego.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

– Sądy właściwe w zakresie sprostowywania zaświadczeń, o czym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1: sąd niższego rzędu, prokuratura i urzędnik stanu cywilnego.

Sądy właściwe w zakresie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 49, dotyczącego zawieszenia lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie sąd niższego rzędu.

Sądy lub organy właściwe w zakresie sprostowywania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o czym mowa w art. 67 ust. 1: sąd niższego rzędu, prokuratura i urzędnik stanu cywilnego.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

c) sądy, o których mowa w art. 30 ust. 3, art. 52, art. 40 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 62, a także sądy, o których mowa w art. 61 ust. 2

– Sądy, o których mowa w art. 30 ust. 3, art. 52, art. 40 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 62, a także organy i sądy, o których mowa w art. 61 ust. 2: sąd niższego rzędu i sąd apelacyjny (Corte di Appello).

– Sądy, o których mowa w art. 62: Sąd Kasacyjny (Corte di Cassazione).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

d) organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52:

sąd niższego rzędu i sąd apelacyjny.

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

e) środki zaskarżenia, o których mowa w art. 61 i 62:

w odniesieniu do art. 61 – sprawę wnosi się do właściwego miejscowo sądu apelacyjnego; w odniesieniu do art. 62 – środek zaskarżenia wnosi się do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (Corte Suprema di Cassazione).

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

f) nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych zgodnie z art. 76 oraz sposoby kontaktowania się z nimi

Organem centralnym właściwym dla całych Włoch jest Departament ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich i Sprawiedliwości Społecznej (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tel.: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks: +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certyfikowany adres e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

We Włoszech nie przewidziano żadnych kategorii krewnych innych niż rodzice, w przypadku których umieszczenie dzieci nie wymaga zezwolenia.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

h) języki dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi zgodnie z art. 91 ust. 3:

włoski, angielski i francuski.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

i) języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń na podstawie art. 80 ust. 3, art. 81 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 91 ust. 2:

nie przekazano informacji.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.