Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Legal Aid Agency Malta (Biuro Pomocy Prawnej)

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefon: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1: na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego, na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66: nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Sądy właściwe do sprostowywania zaświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1: na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego, na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Sądy właściwe do sprostowywania zaświadczeń, o których mowa w art. 48 ust. 1: na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego, na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49: na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego, na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Sądy i organy właściwe do sprostowywania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1: nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Art. 30 ust. 3, art. 40 ust. 2 oraz art. 58 ust. 1: Sądy właściwe do uznania orzeczenia, odmowy uznania orzeczenia i odmowy wykonania: (i) na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego; (ii) na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Art. 61 ust. 2: Sądem właściwym do rozpoznania odwołania/środka zaskarżenia jest Sąd Apelacyjny.

Art. 62: Dalsze odwołania lub środki zaskarżenia nie są na Malcie możliwe, z wyjątkiem ponownego zbadania orzeczenia na podstawie rozdziału 12 art. 811 maltańskiego zbioru praw (Laws of Malta).

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Na Malcie – Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego, na Gozo – Sąd Pokoju dla Gozo (Wydział Rodzinny w składzie orzekającym w wyższej instancji).

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Sąd Apelacyjny (dla Malty i Gozo). Dalsze odwołania lub środki zaskarżenia nie są na Malcie możliwe, z wyjątkiem ponownego zbadania orzeczenia na podstawie rozdziału 12 art. 811 maltańskiego zbioru praw (Laws of Malta).

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority (SCSA) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Telefon: +356 25494000

Faks: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Nie dotyczy. Organ centralny przyjmuje wyłącznie korespondencję w języku maltańskim lub angielskim.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

Maltański lub angielski.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.