Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

Art. 36 ust. 1

Sądy rejonowe (okresné súdy), Sąd Miejski Bratysława II (Mestský súd Bratislava II), Sąd Miejski w Koszycach (Mestský súd Košice), sądy okręgowe (krajské súdy)

Art. 66

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

Art. 37 ust. 1, art. 48 ust. 1 i art. 49

Sąd, który wydał zaświadczenie (czyli właściwy sąd rejonowy lub okręgowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach)

Art. 66 ust. 3 w związku z art. 37 ust. 1

Nie dotyczy.

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

Art. 30 ust. 3

 • Właściwość w sprawach dotyczących wniosków o uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa ma Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave).

Właściwość w sprawach dotyczących wniosków o stwierdzenie braku przesłanek odmowy uznania orzeczenia w przedmiocie praw rodzicielskich i odpowiedzialności rodzicielskiej ma sąd w miejscu zamieszkania dziecka (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach) lub, jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Republice Słowackiej, w miejscu jego obecnego pobytu. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, właściwość ma Sąd Miejski Bratysława II.

Art. 52

 • Sąd, w którego okręgu małoletni zamieszkuje (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach)
 • Sąd, w którego okręgu małoletni przebywa (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach), jeżeli sąd mający właściwość miejscową nie jest znany albo nie może interweniować w odpowiednim czasie.

Art. 40 ust. 1 i 2

 • Właściwość w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa ma Sąd Okręgowy w Bratysławie.
 • Właściwość w sprawach dotyczących praw rodzicielskich i odpowiedzialności rodzicielskiej ma sąd w miejscu zamieszkania dziecka (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach) lub, jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Republice Słowackiej, w miejscu jego obecnego pobytu. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, właściwość ma Sąd Miejski Bratysława II.

Art. 58 ust. 1

 • Sąd, w którego okręgu małoletni zamieszkuje (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach)
 • Sąd, w którego okręgu małoletni przebywa (czyli właściwy sąd rejonowy, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach), jeżeli sąd mający właściwość miejscową nie jest znany albo nie może interweniować w odpowiednim czasie.

Art. 62

 • Skargi kasacyjne, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, można składać w Sądzie Najwyższym Republiki Słowackiej, jeżeli zastosowanie ma jedna z przesłanek z zamkniętego katalogu przesłanek wymienionych w ustawie [§§ 420 i 421 ustawy nr 160/2015 – kodeks postępowania cywilnego procesowego (Civilný sporový poriadok)].

Art. 61 ust. 2

Sąd, którego orzeczenie jest zaskarżane.

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

Sądy rejonowe, Sąd Miejski Bratysława II lub Sąd Miejski w Koszycach

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

Art. 61

Odwołanie

Art. 62

Skargi kasacyjne, jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, można składać, jeżeli zastosowanie ma jedna z przesłanek z zamkniętego katalogu przesłanek wymienionych w ustawie [§ 420 i § 421 ustawy nr 160/2015 – kodeks postępowania cywilnego procesowego (Civilný sporový poriadok)].

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

 • na potrzeby art. 79 lit. e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 379/341/425

Faks: +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona www: https://www.justice.gov.sk

 • na potrzeby art. 79 lit. a), b), c), d), f) i g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E- mail: info@cipc.gov.sk

Strona www: https://www.cipc.gov.sk

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Dziadkowie lub rodzeństwo małoletniego lub rodzeństwo rodzica małoletniego.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

 • na potrzeby art. 79 lit. e):

słowacki (język urzędowy) oraz czeski

 • na potrzeby art. 79 lit. a), b), c), d), f) i g):

słowacki (język urzędowy), czeski i angielski

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

na potrzeby art. 80 ust. 3 i art. 82 ust. 4:

słowacki i czeski

 • na potrzeby art. 81 ust. 2:

słowacki i czeski

 • na potrzeby art. 91 ust. 2:

słowacki i czeski

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.