Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Prawo rodzinne – Rozporządzenie Bruksela II ter – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (wersja przekształcona)


*pole musi zostać wypełnione

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 1) – organy publiczne lub inne organy uprawnione do sporządzenia dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b), oraz organy publiczne uprawnione do rejestracji porozumienia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3

— organ publiczny lub inny organ uprawniony do stwierdzania sporządzenia i zarejestrowania dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. b): notariusz (wyłącznie gdy dokument urzędowy dotyczy rozwodu przeprowadzanego przed notariuszem na zgodny wniosek małżonków niemających małoletnich dzieci)

Art. 103 ust. 1 lit. a) (część 2) – organy administracyjne przyznające pomoc prawną, o której mowa w art. 74 ust. 2

— organ administracyjny mający kompetencje do udzielania pomocy prawnej, o którym mowa w art. 74 ust. 2: Ministerstwo Sprawiedliwości

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 1) – sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących orzeczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1, oraz sądy i organy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących dokumentów urzędowych lub porozumień, o których mowa w art. 66

— sądy lub organy właściwe w zakresie wydawania zaświadczeń na podstawie art. 36 ust. 1: sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy lub organy właściwe w zakresie wydawania zaświadczeń na podstawie art. 66:

  • notariusz (wyłącznie gdy dokument urzędowy dotyczy rozwodu przeprowadzanego przed notariuszem na zgodny wniosek małżonków niemających małoletnich dzieci)

Art. 103 ust. 1 lit. b) (część 2) – sądy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i art. 48 ust. 1 oraz sądy właściwe do wydawania zaświadczeń dotyczących braku lub ograniczenia wykonalności orzeczenia, w odniesieniu do którego wydano zaświadczenie, o których mowa w art. 49; jak również sądy i organy właściwe do dokonywania sprostowania zaświadczeń wydanych na podstawie art. 66 ust. 1, o których mowa w art. 67 ust. 1

— sądy właściwe w zakresie sprostowywania zaświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1: sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy właściwe w zakresie sprostowywania zaświadczeń, o których mowa w art. 48 ust. 1: sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy właściwe w zakresie wydawania zaświadczeń o braku lub ograniczeniu wykonalności orzeczenia (art. 49): sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy lub organy właściwe w zakresie sprostowywania zaświadczeń, o których mowa w art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1:

  • notariusz (wyłącznie gdy dokument urzędowy dotyczy rozwodu przeprowadzanego przed notariuszem na zgodny wniosek małżonków niemających małoletnich dzieci)

Art. 103 ust. 1 lit. c) – sądy właściwe do uznania orzeczenia (art. 30 ust. 3) i odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 2), jak również sądy i organy właściwe do odmowy wykonania, do rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia oraz dalszego odwołania lub dalszego środka zaskarżenia, o których mowa w art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 i art. 62

— sądy właściwe w zakresie uznawania orzeczeń (art. 30 ust. 3): sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy właściwe w zakresie odmowy uznania orzeczenia (art. 40 ust. 1): sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy lub organy właściwe w zakresie odmowy wykonania orzeczenia (art. 58 ust. 1): sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy lub organy właściwe w zakresie rozpoznania odwołania lub środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie wniosku o odmowę wykonania orzeczenia (art. 61 ust. 2): sądy okręgowe (okrožna sodišča)

— sądy lub organy właściwe w zakresie rozpoznania dalszego środka zaskarżenia (art. 62): Sąd Najwyższy

Art. 103 ust. 1 lit. d) – organy właściwe w zakresie wykonania, o których mowa w art. 52

— organy właściwe w zakresie wykonywania orzeczeń (art. 52): sądy rejonowe (okrajna sodišča)

Art. 103 ust. 1 lit. e) – procedury odwoławcze od orzeczenia rozstrzygającego wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, o których mowa w art. 61 i 62

— procedura odwoławcza, o której mowa w art. 61 (odwołanie lub środek zaskarżenia)

Postępowanie w sprawie wykonania zagranicznego orzeczenia, porozumienia lub dokumentu urzędowego w Słowenii, które nie obejmuje również postępowania w sprawie uznania i wykonania, oraz w przypadku gdy dłużnik lub zainteresowana strona mogą złożyć wniosek do sądu o odmowę uznania, stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania lub o odmowę wykonania zagranicznego orzeczenia, toczy się przed sądem okręgowym.

Strona musi przedstawić fakty na poparcie swojego wniosku i przedstawić dowody, w przeciwnym razie wniosek uznaje się za bezzasadny.

Przed wydaniem orzeczenia sąd doręcza kopię kompletnego, dopuszczalnego i uzasadnionego wniosku pozwanemu, który ma 30 dni od dnia doręczenia na udzielenie odpowiedzi.

Sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

Jeżeli decyzja zależy od okoliczności faktycznych sprawy, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.

— procedura odwoławcza, o której mowa w art. 62 (dalsze odwołanie lub dalszy środek zaskarżenia)

Od orzeczenia sądu (okręgowego) przysługuje środek zaskarżenia. Środek taki rozstrzyga Sąd Najwyższy Republiki Słowenii.

Środek zaskarżenia wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia sądu pierwszej instancji.

Termin na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 dni od dnia doręczenia środka zaskarżenia.

Postępowanie to podlega odpowiednio przepisom prawa prywatnego międzynarodowego i procedurze uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych, chyba że rozporządzenie lub odpowiednie przepisy prawa krajowego stanowią inaczej.

Art. 103 ust. 1 lit. f) – nazwy i adresy organów centralnych wyznaczonych do pomocy w stosowaniu rozporządzenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz sposoby kontaktowania się z nimi. W przypadku gdy wyznaczono więcej niż jeden organ centralny, należy wskazać właściwość miejscową i rzeczową każdego organu centralnego, w sposób zgodny z art. 76

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Dane do kontaktu: e-mail lub telefon (tel.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-mail: gp.mddsz@gov.si) – preferowany sposób komunikacji: e-mail

Art. 103 ust. 1 lit. g) – w stosownych przypadkach kategorie bliskich krewnych, oprócz rodziców, u których dziecko może zostać umieszczone na terytorium danego państwa członkowskiego bez uprzedniej zgody tego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 82

Aby chronić dobro dziecka, również w przypadku umieszczenia u bliskich krewnych zgodnie z art. 82, za każdym razem bada się konkretne okoliczności umieszczenia, po czym wydaje się zgodę lub opinię.

Art. 103 ust. 1 lit. h) – języki instytucji Unii Europejskiej inne niż język danego państwa członkowskiego dopuszczone w kontaktach z organami centralnymi, o których mowa w art. 91 ust. 3

Korespondencję do organu centralnego można przesyłać w językach słoweńskim i angielskim.

Art. 103 ust. 1 lit. i) – języki dopuszczone w przypadku tłumaczeń wniosków i dodatkowych dokumentów przedłożonych na podstawie art. 80, 81 i 82 oraz treści pól tekstu dowolnego zaświadczeń, o której mowa w art. 91 ust. 2

W następujących sądach w Słowenii oprócz języka słoweńskiego jako język urzędowy akceptowany jest także jeden z języków mniejszości narodowych:

– Sąd Okręgowy w Koprze: jęz. włoski;

– Sąd Rejonowy w Koprze: jęz. włoski;

– Sąd Rejonowy w Piranie: jęz. włoski;

– Sąd Rejonowy w Lendawie: jęz. węgierski

Korespondencję do organu centralnego można przesyłać w językach słoweńskim i angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.