Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

- Articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b): notarii.

- Articolul 2 alineatul (2) punctul (3): nicio comunicare.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

- Articolul 36 alineatul (1): instanța de dreptul familiei (le tribunal de la famille), instanța pentru minori (le tribunal de la jeunesse), judecătorul de pace (le juge de paix), curtea de apel (la cour d’appel).

- Articolul 66: notarii

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

- Articolul 37 alineatul (1): instanța de dreptul familiei (le tribunal de la famille), instanța pentru minori (le tribunal de la jeunesse), judecătorul de pace (le juge de paix), curtea de apel (la cour d’appel).

- Articolul 48 alineatul (1): instanța de dreptul familiei și curtea de apel.

- Articolul 49: instanța de dreptul familiei și curtea de apel.

- Articolul 66 alineatul (3) și articolul 37 alineatul (1): notarii.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

- Articolul 30 alineatul (3): instanța de dreptul familiei.

- Articolul 40 alineatul (1): instanța de dreptul familiei.

- Articolul 58 alineatul (1): instanța de dreptul familiei.

- Articolul 61 alineatul (2): instanța de dreptul familiei și curtea de apel.

- Articolul 62: curtea de apel și Curtea de Casație.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Executorii judecătorești.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Articolul 61: apel și contestație.

Articolul 62: apel și recurs.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Serviciul Public federal de Justiție, Direcția Generală Legislație, Libertăți și Drepturi Fundamentale (SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux)

Serviciul de cooperare internațională în materie civilă (Service de coopération internationale civile)

Punctul de contact federal pentru răpirea internațională de copii (Point de contact fédéral «Enlèvement international d'enfants»)

Adresa administrativă: Boulevard de Waterloo 115

Oraș: Bruxelles

Cod poștal: 1000

Tel.: +32 (0)2 542 67 00 (24h din 24 și 7zile din 7)

Email: rapt-parental@just.fgov.be

Adresa de internet: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Limbi acceptate: franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Engleza, pe lângă cele 3 limbi naționale, neerlandeza, franceza și germana.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

- Articolul 80 alineatul (3): Limba oficială a locului în care va fi depusă cererea (franceză, neerlandeză sau germană). Înainte de a depune o cerere, este recomandabil să contactați autoritatea centrală belgiană pentru a cunoaște limba în care va trebui tradusă cererea.

- Articolul 81 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (2): Limba oficială a locului în care trebuie tratată cererea. (franceză, neerlandeză sau germană). Înainte de a depune o cerere, este recomandabil să contactați autoritatea centrală belgiană pentru a cunoaște limba în care va trebui tradusă cererea.

- Articolul 91 alineatul (2): Sunt acceptate numai limbile oficiale. Înainte de a depune o cerere, este recomandabil să contactați autoritatea centrală belgiană pentru a cunoaște limba în care va trebui tradusă cererea.

Ultima actualizare: 03/11/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.