Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Notarii sunt autoritățile autorizate să întocmească acte autentice, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b).

Notarii și grefierii sunt autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) punctul (3).

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Biroul de asistență judiciară (bureau d’aide juridictionnelle) aferent tribunalului combinat (tribunal judiciaire) de la locul de reședință al solicitantului sau biroul în a cărui jurisdicție se află instanța care instrumentează cauza.

Ca excepție de la regula biroului unic, fiecare dintre următoarele instanțe are, de asemenea, un birou:

  • Curtea de Casație (Cour de cassation);
  • Consiliul de Stat (Conseil d'État);
  • Curtea Națională pentru Dreptul de Azil (Cour nationale du droit d’asile).

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Eliberarea de certificate pentru hotărârile pronunțate în conformitate cu articolul 36 în materie matrimonială sau în materia răspunderii părinteșt ori pentru hotărârile prin care se dispune înapoierea unui copil:

- directorul grefei (directeur de greffe) de la instanța care a pronunțat hotărârea sau a aprobat acordul.

Eliberarea certificatelor pentru hotărârile pronunțate în conformitate cu articolul 66:

- președintele tribunal judiciaire (prin delegare, judecătorul)

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanțele competente să rectifice certificatele menționate la articolul 37 alineatul (1): directorul grefei sau instanța care a eliberat certificatul.

Instanțele competente să rectifice certificatele menționate la articolul 48 alineatul (1): autoritatea care a eliberat certificatul.

Instanțele competente să elibereze un certificat în care se indică lipsa sau limitarea forței executorii a unei hotărâri certificate menționate la articolul 49: autoritatea care a eliberat certificatul.

Instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1): președintele tribunal judiciaire (prin delegare, judecătorul)

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanța competentă în materia recunoașterii unei hotărâri judecătorești în conformitate cu articolul 30 alineatul (3): președintele tribunal judiciaire sau delegatul său.

Instanța competentă în materia refuzului de a recunoaște o hotărâre judecătorească în conformitate cu articolul 40 alineatul (2): președintele tribunal judiciaire sau delegatul său.

Instanța competentă în materia refuzului de a executa, de a contesta sau de a introduce o cale de atac și a refuzului de a introduce noi contestații sau căi de atac, astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62: președintele tribunal judiciaire sau delegatul său.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Președintele tribunal judiciaire sau delegatul său.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

În Franța, calea de atac este introdusă la Curtea de Apel (cour d’appel).

În cazul în care nu provine de la judecător, refuzul de a emite un certificat în cazul unor hotărâri judecătorești franceze poate fi transmis președintelui tribunal judiciaire. Acesta din urmă emite o hotărâre definitivă cu privire la cerere, după audierea sau notificarea solicitantului și a autorității solicitate: Codul de procedură penală, articolul 509-7.

În cazul unei noi contestații (articolul 62), calea de atac este introdusă la Curtea de Casație (Cour de cassation).

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Pentru întregul regulament, cu excepția investițiilor transfrontaliere:

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direcția afaceri civile și sigilii)

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen - DEDIPE (Departamentul de asistență reciprocă, de drept internațional privat și de drept european)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefon: +33 (0)1.44.77.61.05

Pentru investițiile transfrontaliere:

Ministère de la Justice (Ministerul Justiției)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Direcția pentru protecția judiciară a tinerilor)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Biroul pentru afaceri juridice și legislație)

Adresa poștală: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Adresa biroului: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefon: +33 (01) 70 22 89 84

sau +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nicio altă categorie de membri apropiați ai familiei, cu excepția părinților.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Franceză și engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Franceză și engleză.

Ultima actualizare: 29/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.