Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Autoritățile competente menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul 2(ii) („act autentic”) din regulament sunt notarii. Informații privind notarii care își desfășoară activitatea în republica Lituania se regăsesc pe site-ul web al Camerei Notarilor din Lituania:

- în lituaniană: https://www.notarurumai.lt/notarai/4;

- în engleză: https://www.notarurumai.lt/en/notaries/35.

„Acordurile” menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul 3 nu sunt prevăzute în prezent în legislația națională lituaniană.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Serviciul de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) („serviciul”) este autoritatea care acordă acest tip de asistență, menționată la articolul 74 alineatul (2) din regulament. Cererile de asistență juridică secundară garantată de stat se depun la diviziile teritoriale ale serviciului:

 • Divizia din Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius; Tel. (+370) 700 00 211);
 • Divizia din Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas; Tel. (+370) 700 00 177);
 • Divizia din Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; Tel. (+370) 700 00 191);
 • Divizia din Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; Tel. (+370) 700 00 214);

Informații privind municipalitățile deservite de unitățile teritoriale ale serviciului sunt disponibile pe site-ul internet al serviciului:

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Instanța districtuală (apylinkės teismas) care a pronunțat hotărârea este competentă să emită certificatul în temeiul articolului 36 alineatul (1) literele (a) și (b), în timp ce instanța regională din Vilnius (apygardos teismas) care a pronunțat hotărârea este competentă să emită certificatul în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (c).

Informații despre instanțele lituaniene și competența lor teritorială sunt disponibile pe site-ul web al instanțelor lituaniene:

Notarii care au autentificat actele autentice sunt competenți să emită certificatele menționate la articolul 66 din regulament.

Notarii care au autentificat actele autentice sunt competenți să rectifice certificatele menționate la articolul 67 alineatul (1) din regulament.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanța districtuală care a pronunțat hotărârea instanța regională din Vilnius care a pronunțat hotărârea este competentă să rectifice certificatul în temeiul articolului 37 alineatul (1) din regulament.

Instanța districtuală care a pronunțat hotărârea este competentă să rectifice certificatul în temeiul articolului 48 alineatul (1) din regulament.

Instanța districtuală care a pronunțat hotărârea este competentă să emită certificatul privind lipsa sau limitarea forței executorii în temeiul articolului 49 din regulament.

Informații despre instanțele lituaniene și competența lor teritorială sunt disponibile pe site-ul web al instanțelor lituaniene:

Notarii care au autentificat actele autentice sunt competenți să emită certificatele menționate la articolul 66 din regulament.

Notarii care au autentificat actele autentice sunt competenți să rectifice certificatele menționate la articolul 67 alineatul (1) din regulament.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Instanța competentă menționată la articolul 30 alineatul (3) din regulament este Curtea de Apel (apeliacinis teismas) din Lituania.

Instanța competentă menționată la articolul 40 alineatul (2) din regulament este Curtea de Apel din Lituania.

Autoritățile sau instanțele competente menționate la articolul 58 alineatul (1) din regulament sunt:

 • Curtea de Apel din Lituania, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe articolul 39 din regulament sau pe alte motive prevăzute în regulament;
 • executorii judecătorești, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe alte motive prevăzute în legislația națională, permise de regulament.

Instanțele competente menționate la articolul 61 alineatul (2) din regulament sunt:

 • Curtea de Apel din Lituania, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe articolul 39 din regulament sau pe alte motive prevăzute în regulament;
 • instanțele districtuale prin intermediul executorilor judecătorești care pun în executare hotărârea, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe alte motive prevăzute în legislația națională, permise de regulament.

Instanțele competente menționate la articolul 62 alineatul (2) din regulament sunt:

 • Curtea Supremă (Aukščiausiasis Teismas) din Lituania, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe articolul 39 din regulament sau pe alte motive prevăzute în regulament;
 • instanțele districtuale și, ulterior, Curtea Supremă, atunci când cererea de refuz al executării se întemeiază pe alte motive prevăzute în legislația națională, permise de regulament.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52 din regulament sunt executorii judecătorești. Informații privind executorii judecătorești care își desfășoară activitatea în republica Lituania se regăsesc pe site-ul web al Camerei Executorilor Judecătorești din Lituania:

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Calea de atac sau contestația împotriva hotărârii privind cererea de refuz al executării, menționată la articolul 61:

 • în cazul în care cererea de refuz al executării se întemeiază pe articolul 39 din regulament sau pe alte motive prevăzute în regulament – o cerere de reexaminare a hotărârii Curții de Apel din Lituania privind cererea de refuz al executării, care poate fi depusă în termen de treizeci de zile de la data la care hotărârea este notificată părții. Cererea este soluționată de un complet de trei judecători de la Curtea de Apel din Lituania. Normele privind soluționarea cererilor individuale de aplică mutatis mutandis soluționării acestor cereri. În toate cazurile, instanța care a examinat cererea de reexaminare a hotărârii privind cererea de refuz al executării este cea care pronunță hotărârea. Hotărârea judecătorească devine definitivă în ziua pronunțării;
 • în cazul în care cererea de refuz al executării se întemeiază pe alte motive prevăzute de legislația națională permise de regulament – o plângere cu privire la ordonanța executorului judecătoresc referitoare la cererea de refuz al executării, care poate fi prezentată executorului judecătoresc în termen de douăzeci de zile de la data la care persoana care depune plângerea a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de ordonanța executorului judecătoresc privind cererea de refuz al executării, dar nu mai târziu de nouăzeci de zile de la data la care a fost efectuată acțiunea în cauză. Executorul judecătoresc examinează plângerea în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii și emite o ordonanță în acest sens. Dacă executorul judecătoresc respinge plângerea în totalitate sau parțial, plângerea, acesta se transmite, împreună cu ordonanța executorului judecătoresc, instanței districtuale competente în raza teritorială a căreia se află sediul executorului, cel târziu în următoarea zi lucrătoare după emiterea ordonanței.

Calea de atac sau contestația împotriva hotărârii privind cererea de refuz al executării, menționată la articolul 62:

 • în cazul în care cererea de refuz al executării se întemeiază pe articolul 39 din regulament sau pe alte motive prevăzute în regulament – hotărârea Curții de Apel din Lituania privind o cerere de refuz al executării, poate fi atacată cu un recurs în casație în conformitate cu normele care reglementează procedurile aplicabile Curții de Casație. Recursul în casație la Curtea Supremă din Lituania se poate depune în termen de trei luni de la data la care a fost pronunțată hotărârea atacată;
 • în cazul în care cererea de refuz al executării se întemeiază pe alte motive prevăzute în legislația națională, permise de regulament, se poate depune o cale de atac separată împotriva hotărârii instanței districtuale privind ordonanța executorului judecătoresc referitor la cererea de refuz al executării în termen de șapte zile de la data la care hotărârea este notificată părții. Această cale de atac separată cu care este sesizată instanța regională se depune prin intermediul instanței districtuale a cărei hotărâre este atacată. Hotărârea instanței regionale privind calea de atac separată împotriva hotărârii instanței districtuale poate face obiectul unui recurs în casație, în conformitate cu normele care reglementează procedurile aplicabile Curții de Casație. Recursul în casație la Curtea Supremă din Lituania se poate depune în termen de trei luni de la data la care a fost pronunțată hotărârea atacată.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Denumirea, adresa și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate în temeiul articolului 76 din regulament:

- Ministerul Justiției din Republica Lituania este autoritatea centrală responsabilă de comunicarea informațiilor privind legile, procedurile și serviciile naționale disponibile în materia răspunderii părintești menționate la articolul 77 alineatul (1) din regulament; Adresa: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; Tel.: (+370 5) 266 29 81; Fax: (+370 5) 262 59 40; e-mail: rastine@tm.lt; comunicarea informațiilor prin poștă sau email; informații pe site-ul Ministerului Justiției în lituaniană: https://tm.lrv.lt/lt; în engleză: https://tm.lrv.lt/en.

- Serviciul public de protecție a drepturilor copiilor și de adopție din cadrul Ministerului Securității Sociale și al Muncii (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) este autoritatea centrală responsabilă de celelalte funcții stabilite în sarcina autorităților centrale în temeiul regulamentului. Adresa: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; Tel.: (+370 5) 231 0928; e-mail: info@vaikoteises.lt; comunicarea informațiilor prin poștă sau email; Informații disponibile pe site-ul web al Serviciului public de protecție a drepturilor copiilor și de adopție din cadrul Ministerului Securității Sociale și al Muncii din Lituania: https://vaikoteises.lt/; în engleză: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Legislația lituaniană nu prevede categoriile de rude apropiate menționate la articolul 82 alineatul (2), în cazul în care aprobarea autorității competente lituaniene nu ar fi necesară pentru plasarea unui copil.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Engleza, precum și lituaniana, sunt acceptate pentru comunicările către autoritățile centrale în temeiul articolului 91 alineatul (3).

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Limba acceptată pentru traduceri în temeiul articolului 80 alineatul (3), al articolului 81 alineatul (2), al articolului 82 alineatul (4) și al articolului 91 alineatul (2) este limba lituaniană.

Ultima actualizare: 24/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.