NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

  Polonia

  Conținut furnizat de
  Polonia

  Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

  Nu există.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

  Nu există.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

  Articolul 36 alineatul (1)

  Instanța dintr-un stat membru de origine eliberează, la cererea uneia dintre părți, un certificat privind:

  a) o hotărâre în materie matrimonială, utilizând formularul prevăzut în anexa II;

  instanța regională (sąd okręgowy) care a pronunțat hotărârea;

  b) o hotărâre în materia autorității părintești, utilizând formularul prevăzut în anexa III;

  instanța districtuală (sąd rejonowy) care a pronunțat hotărârea;

  instanța regională care a pronunțat hotărârea în materie de divorț, separare de drept sau anulare a căsătoriei în ceea ce privește o hotărâre privind răspunderea părintească;

  c) o hotărâre prin care se dispune înapoierea unui copil, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1) litera (a), și, după caz, orice măsură provizorie, inclusiv de protecție, dispusă în conformitate cu articolul 27 alineatul (5), care însoțește hotărârea, utilizând formularul prevăzut în anexa IV;

  Instanța regională din Białystok

  Instanța regională din Gdańsk

  Instanța regională din Katowice

  Instanța regională din Cracovia

  Instanța regională din Lublin

  Instanța regională din Łódź

  Instanța regională din Poznań

  Instanța regională din Rzeszów

  Instanța regională din Szczecin

  Instanța regională din Varșovia

  Instanța regională din Wrocław

  Articolul 66 nu se aplică.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

  Articolul 37 alineatul (1)

  Instanța dintr-un stat membru de origine rectifică certificatul, la cerere, și eventual din oficiu, în cazul în care, din cauza unei erori materiale sau a unei omisiuni, există o discrepanță între hotărârea care trebuie executată și certificat.

  Instanța care a pronunțat hotărârea (instanța districtuală sau instanța regională).

  Articolul 48 alineatul (1)

  Instanța dintr-un stat membru de origine rectifică certificatul, la cerere, și eventual din oficiu, în cazul în care, din cauza unei erori materiale sau a unei omisiuni, există o discrepanță între hotărâre și certificat.

  Instanța care a pronunțat hotărârea (instanța districtuală sau instanța regională).

  Articolul 49

  În cazul și în măsura în care o hotărâre certificată în conformitate cu articolul 47 a încetat să mai fie executorie sau forța executorie a acesteia a fost suspendată sau limitată, se eliberează, pe baza unei cereri adresate în orice moment instanței din statul membru de origine, un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa VII.

  Instanța care a pronunțat hotărârea (instanța districtuală sau instanța regională).

  Articolul 66 nu se aplică.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

  Articolul 30 alineatul (3)

  Orice parte interesată poate solicita, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 59˗62 și, după caz, în secțiunea 5 a prezentului capitol și în capitolul VI, pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate absența motivelor de refuz al recunoașterii menționate la articolele 38 și 39.

  O instanță regională.

  Articolul 40

  1. Procedurile prevăzute la articolele 59-62 și, după caz, în secțiunea 5 a prezentului capitol și în capitolul VI se aplică corespunzător unei cereri de refuz al recunoașterii.

  2. Competența teritorială a instanței este determinată de legislația statului membru în care se introduce acțiunea având ca obiect refuzul recunoașterii.

  O instanță regională.

  Articolul 58 alineatul (1)

  Cererea de refuz al executării în temeiul articolului 39 se depune la o instanță regională.

  Cererea de refuz al executării întemeiată pe alte motive prevăzute în prezentul regulament sau permise de acesta se depune la instanța responsabilă cu executarea hotărârii.

  Articolul 61 alineatul (2)

  Contestația sau calea de atac se introduce la autoritatea sau instanța comunicată ca autoritate sau instanță competentă în acest sens.

  O curte de apel (sąd apelacyjny) și, în cazul articolului 58 alineatul (1), o instanță superioară celei responsabile cu executarea hotărârii.

  Articolul 62

  Recurs la curtea de apel.

  Recurs în casație la Curtea Supremă (Sąd Najwyższy).

  În ceea ce privește articolul 58 alineatul (1), nu există căi de atac.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

  Articolul 52

  Cererea de executare se depune la autoritatea competentă în materie de executare în temeiul legislației statului membru de executare.

  - O instanță regională - în legătură cu hotărârile pronunțate de o instanță dintr-un stat terț prin care se dispune înapoierea unui copil în temeiul Convenției de la Haga din 1980 sau deplasarea unui copil în temeiul Convenției de la Haga din 1980.

  - O instanță districtuală - în legătură cu hotărârile privind răspunderea părintească.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

  Articolul 61 alineatul (2)

  Contestația sau calea de atac se introduce la autoritatea sau instanța comunicată ca autoritate sau instanță competentă în acest sens.

  O curte de apel.

  Articolul 62

  Curtea Supremă

  Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

  Autoritatea centrală:

  Ministerul Justiției

  Sarcinile autorității centrale sunt efectuate de:

  Unitatea responsabilă în materie de proceduri internaționale de dreptul familiei (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Departamentul privind familiile și minorii (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varșovia

  Telefon: (+48) 22 23 90 470

  Fax: (+48) 22 89 70 321

  E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl or polandchildabduction@ms.gov.pl

  Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

  Nu se aplică.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

  Polona, germana și engleza.

  Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

  Polona.

  Ultima actualizare: 08/12/2023

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.