Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Autoritățile menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul 2 litera (b): nu se aplică.

Autoritățile menționate la articolul 2 alineatul (2) punctul 3: nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Autoritățile menționate la articolul 74 alineatul (2):

i. în Portugalia continentală: Institutul de Securitate Socială (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. în Regiunea Autonomă a Insulelor Madeira: Institutul de Securitate Socială din Madeira (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. în Regiunea Autonomă a Insulelor Azore: Institutul de Securitate Socială din Azore (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. pe întreg teritoriul național portughez: funcționarii de la oficiul de stare civilă (conservadores do registo civil) în măsura în care asistența judiciară a fost acordată de aceștia pe baza unei declarații emise de consiliile parohiei civile (juntas de freguesia) care atestă situația financiară a unui cetățean [articolul 34 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 135/99 din 22 aprilie 1999, coroborat cu articolul 16 alineatul (1) litera (rr) din Legea nr. 75/2013 din 12 septembrie 2013] sau a unei declarații emise de o instituție publică de asistență socială la care persoana a fost admisă [articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul privind taxele de înregistrare și taxele notariale (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado)].

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Pentru eliberarea certificatelor legate de deciziile prevăzute la articolul 36 alineatul (1):

i. în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești: instanțele pentru familie și minori (Juízos de família e menores); dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale (Juízo locais cíveis); dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală (Juízos de Competência Genérica); oficiile de stare civilă (Conservatórias de registo civil);

ii. în materia răspunderii părintești: comisiile pentru protecția copiilor și a tinerilor (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. pentru înapoierea copiilor și măsuri provizorii și de protecție: instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală;

iv. pentru aspecte legate de măsurile provizorii și de protecție: comisiile pentru protecția copiilor și a tinerilor.

Pentru eliberarea certificatelor legate de actele autentice menționate la articolul 66: nu se aplică.

Pentru eliberarea certificatelor legate de acordurile care intră sub incidența articolului 66:

i. în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești: instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală; oficiile de stare civilă;

ii. în materia răspunderii părintești: comisiile pentru protecția copiilor și a tinerilor.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1):

Instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală. Oficiile de stare civilă și comisiile pentru protecția copiilor și a tinerilor (numai în materia răspunderii părintești).

Pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 66 alineatul (3): nu se aplică.

Pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 48 alineatul (1) și la articolul 49 alineatul (1):

i. instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală pentru hotărârile de acordare a dreptului de vizită și pentru hotărârile care implică înapoierea copilului în conformitate cu articolul 29 alineatul (6);

ii. oficiile de stare civilă și comisiile pentru protecția copiilor și a tinerilor pentru hotărârile de acordare a dreptului de vizită.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

În sensul articolului 30 alineatul (3), al articolului 52, al articolului 40 alineatul (1) și al articolului 58 alineatul (1):

Instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală.

În sensul articolului 62 sau al articolului 61 alineatul (2):

Instanța care a pronunțat hotărârea atacată va fi – după caz – instanța de dreptul familiei și al minorilor, instanța civilă locală sau instanța cu competență generală, care va trimite calea de atac la Curtea de Apel (Tribunal da Relação) spre examinare. În cazul în care, în urma hotărârii Curții de Apel, se introduce o nouă cale de atac, aceasta este înaintată Curții de Apel, care o trimite apoi spre examinare Curții Supreme de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanțele de dreptul familiei și al minorilor; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele civile locale; dacă nu există astfel de instanțe, instanțele cu competență generală.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Căile de atac disponibile pentru situațiile prevăzute la articolele 61 și 62 sunt următoarele:

I. Căile de atac împotriva unei hotărâri a instanței de prim grad de jurisdicție (tribunal de primeira instância) privind refuzul recunoașterii sau al executării sunt cele prevăzute la articolele 32 și 33 din Regimul general al procedurii de tutelă civilă (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) care fac trimitere la Codul de procedură civilă (Código de Processo Civil). Acestea pot fi:

i. o cale de atac ordinară introdusă la Curtea de Apel în conformitate cu articolul 644 din Codul de procedură civilă;

ii. o cale de atac ordinară introdusă la Curtea Supremă de Justiție împotriva hotărârii Curții de Apel privind o hotărâre a instanței de prim grad de jurisdicție, care se pronunță asupra fondului cauzei sau închide procedura, achitând pârâtul sau unii dintre pârâți cu privire la cererea principală sau la cererea reconvențională prezentată, în conformitate cu articolul 671 din Codul de procedură civilă;

iii. o cale de atac extraordinară introdusă la Tribunalul de Primă Instanță care a pronunțat hotărârea și care va examina calea de atac, pe baza oricăreia dintre situațiile prevăzute la articolul 696 din Codul de procedură civilă.

II. Căile de atac împotriva ofițerului de stare civilă în ceea ce privește refuzul recunoașterii sunt prevăzute la articolele 286 și 291 din Codul de stare civilă (Código do Registo Civil) și pot fi:

i. plângeri ierarhice adresate președintelui Institutului Registraturii și Notarilor (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) sau

ii. contestații juridice introduse în fața instanței în a cărei rază teritorială se află serviciul de stare civilă.

Ori de câte ori se respinge o plângere ierarhică, partea interesată, dacă nu a făcut deja acest lucru, poate contesta decizia inițială a grefierului în fața instanței în a cărei rază teritorială se află oficiul de stare civilă în termen de 10 zile de la notificarea hotărârii.

Căile de atac împotriva unei hotărâri a instanței de prim grad de jurisdicție cu privire la o decizie a grefierului pot fi introduse la Curtea de Apel. Căile de atac împotriva hotărârilor Curții de Apel nu pot fi introduse în fața Curții Supreme de Justiție, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 629 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, în care o cale de atac este întotdeauna admisibilă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Direcția Generală Servicii de Reabilitare și Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Departamentul de asistență juridică și litigii (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabona

Telefon: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

Email: gjc@dgrsp.mj.pt

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Bunici, unchi/mătuși sau frați/surori.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Portugheză, engleză și franceză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Portugheză.

Ultima actualizare: 10/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.