Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Articolul 36 alineatul (1)

instanțele districtuale (okresné súdy), Tribunalul Municipal Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), Tribunalul Municipal din Košice (Mestský súd Košice), instanțele regionale (krajské súdy)

Articolul 66

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Articolul 37 alineatul (1), articolul 48 alineatul (1) și articolul 49

instanța care a eliberat certificatul (și anume, instanța districtuală sau regională relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul municipal din Košice)

Articolul 66 alineatul (3) coroborat cu articolul 37 alineatul (1)

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3)

 • Competența de a soluționa cererile de recunoaștere a unei hotărâri de divorț, de separație de corp sau de anulare a căsătoriei îi revine Tribunalului Regional din Bratislava (Krajský súd v Bratislave).

Competența de a soluționa cererile de pronunțare a unei hotărâri prin care să se constate că nu există motive de refuz al recunoașterii unei hotărâri referitoare la drepturile și obligațiile părintești îi revine instanței în raza teritorială a căreia copilul își are reședința (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul Municipal din Košice) sau, în cazul în care copilul nu este rezident, instanței în raza teritorială a căreia copilul locuiește în prezent. În cazul în care nu există o astfel de instanță, este competent Tribunalul Municipal Bratislava II.

Articolul 52

 • instanța în raza teritorială a căreia își are reședința minorul (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul municipal din Košice)
 • instanța în raza teritorială a căreia locuiește minorul (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul municipal din Košice), dacă nu se cunoaște instanța competentă teritorial sau aceasta nu poate interveni la timp

Articolul 40 alineatele (1) și (2)

 • Competența în materie de divorț, separație de corp sau anulare a căsătoriei îi revine Tribunalului Regional din Bratislava.
 • Competența în materie de drepturi și obligații părintești îi revine instanței în raza teritorială a căreia copilul își are reședința (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul Municipal din Košice) sau, în cazul în care copilul nu este rezident, instanței în raza teritorială a căreia copilul locuiește în prezent. În cazul în care nu există o astfel de instanță, este competent Tribunalul Municipal Bratislava II.

Articolul 58 alineatul (1)

 • instanța în raza teritorială a căreia își are reședința minorul (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul municipal din Košice)
 • instanța în raza teritorială a căreia locuiește minorul (și anume, instanța districtuală relevantă, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul municipal din Košice), dacă nu se cunoaște instanța competentă teritorial sau aceasta nu poate interveni la timp

Articolul 62

 • Recursurile pe motive de drept (cale de atac extraordinară) pot fi depuse la Curtea Supremă a Republicii Slovace (Najvyšší súd Slovenskej republiky) dacă există unul dintre motivele enumerate în mod exhaustiv în legea aplicabilă (articolele 420 și 421 din Legea nr. 160/2015, Codul de procedură civilă).

Articolul 61 alineatul (2)

Instanța care a pronunțat hotărârea atacată.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanțele districtuale, Tribunalul Municipal Bratislava II sau Tribunalul Municipal Košice

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Articolul 61

apel

Articolul 62

Recursurile pe motive de drept (cale de atac extraordinară) pot fi introduse dacă există unul dintre motivele enumerate în mod exhaustiv în legea aplicabilă (articolele 420 și 421 din Legea nr. 160/2015, Codul de procedură civilă).

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

 • În sensul articolului 79 litera (e):

Ministerul Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 379/341/425

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk

 • În sensul articolului 79 literele (a), (b), (c), (d), (f) și (g):

Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00;

E- mail: info@cipc.gov.sk

Site web: https://www.cipc.gov.sk

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Bunicii, frații și surorile minorului sau frații și surorile părinților minorului.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

 • În sensul articolului 79 litera (e):

slovaca (limba oficială a țării) și ceha

 • În sensul articolului 79 literele (a), (b), (c), (d), (f) și (g):

slovaca (limba oficială a țării), ceha și engleza

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

În sensul articolului 80 alineatul (3) și al articolului 82 alineatul (4):

slovaca și ceha

 • În sensul articolului 81 alineatul (2):

slovaca și ceha

 • În sensul articolului 91 alineatul (2):

slovaca și ceha

Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.