Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

— autoritatea sau alt organism împuternicit să certifice întocmirea și înregistrarea actului autentic menționat la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) este: un notar (numai în cazurile de divorț de comun acord în fața unui notar în cazul în care actul autentic se referă la divorțul de comun acord al unui cuplu fără copii minori)

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

— autoritatea administrativă care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2) este: Ministerul Justiției

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

— instanțele sau autoritățile competente să elibereze certificate în temeiul articolului 36 alineatul (1) sunt: instanțele districtuale (okrožna sodišča)

— instanțele sau autoritățile competente să elibereze certificate în temeiul articolului 66 sunt:

  • notarii (numai în cazurile de divorț de comun acord în fața unui notar în cazul în care actul autentic se referă la divorțul de comun acord al unui cuplu fără copii minori)

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

— instanțele competente să rectifice certificatele menționate la articolul 37 alineatul (1) sunt: instanțele districtuale

— instanțele competente să rectifice certificatele menționate la articolul 48 alineatul (1) sunt: instanțele districtuale

— instanțele competente să elibereze un certificat privind lipsa sau limitarea forței executorii a unei hotărâri certificate (articolul 49) sunt: instanțele districtuale

— instanțele sau autoritățile competente să rectifice certificatul eliberat în temeiul articolului 66 alineatul (1) coroborat cu articolul 67 alineatul (1) sunt:

  • notarii (numai în cazurile de divorț de comun acord în fața unui notar în cazul în care actul autentic se referă la divorțul de comun acord al unui cuplu fără copii minori)

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

— instanțele competente să recunoască o hotărâre [articolul 30 alineatul (3)] sunt: instanțele districtuale

— instanțele competente să refuze recunoașterea unei hotărâri [articolul 40 alineatul (1)] sunt: instanțele districtuale

— instanțele sau autoritățile competente să refuze executarea unei hotărâri [articolul 58 alineatul (1)] sunt: instanțele districtuale

— instanțele sau autoritățile competente să soluționeze contestațiile împotriva hotărârilor privind cererile de refuz al executării sau să soluționeze căile de atac [articolul 61 alineatul (2)] sunt: instanțele districtuale

— instanțele sau autoritățile competente să soluționeze căile de atac ulterioare (articolul 62) sunt: Curtea Supremă (vrhovno sodišče)

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

— autoritățile competente să execute o hotărâre (articolul 52) sunt: instanțele locale (okrožna sodišča)

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

— procedurile menționate la articolul 61 (contestație sau cale de atac)

Procedurile de executare în Slovenia a unei hotărâri străine, a unei tranzacții străine sau a unui act autentic străin, care nu includ și o procedură de recunoaștere și executare, în cazul în care debitorul sau partea interesată poate depune o cerere ca instanța să refuze recunoașterea, să decidă că nu există motive pentru respingerea recunoașterii sau pentru respingerea executării unei hotărâri străine, au loc în fața unei instanțe districtuale.

Partea trebuie să prezinte faptele în sprijinul cererii sale și să furnizeze dovezi; în caz contrar, cererea este considerată nefondată.

Înainte de a se pronunța, instanța îi transmite pârâtului o copie a cererii complete, admisibile și motivate, acesta având la dispoziție 30 de zile de la data notificării sau comunicării pentru a răspunde.

Instanța se pronunță în complet de trei judecători.

În cazul în care hotărârea depinde de faptele în cauză, instanța se pronunță după ce a avut loc o ședință de judecată.

— procedurile menționate la articolul 62 (contestație sau cale de atac ulterioară)

Împotriva hotărârii instanței (districtuale) se poate face recurs. Acesta este soluționat de Curtea Supremă a Republicii Slovenia.

Recursul trebuie introdus în termen de 30 zile de la data la care hotărârea instanței de fond a fost notificată sau comunicată.

Termenul de răspuns la recurs este de 30 zile de la data notificării sau comunicării acestuia.

Procedura este reglementată, mutatis mutandis, de normele materiale și procedurale de drept internațional privat, precum și de procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești străine, cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulament sau în dispoziția relevantă din dreptul intern.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Liubliana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Mijloace de comunicare: E-mail și telefon (nr.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-mail: gp.mddsz@gov.si) - mijloc preferat de comunicare: e-mail

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Pentru a se asigura respectarea interesului superior al copilului, inclusiv în cazul plasării la rude apropiate în conformitate cu articolul 82, circumstanțele plasării trebuie examinate de la caz la caz, după care trebuie se emite un consimțământ sau un aviz.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Limbile acceptate de autoritatea centrală sunt slovena și engleza.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

În afară de slovenă, la următoarele instanțe se acceptă și una dintre limbile minorităților naționale ca limbă oficială:

- la instanța districtuală din Koper: italiana;

- la instanța locală din Koper: italiana;

- la instanța locală din Piran: italiana;

- la instanța locală din Lendava: maghiara.

Limbile acceptate de autoritatea centrală sunt slovena și engleza.

Ultima actualizare: 04/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.