Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

În materiile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și litera (b), sunt competenți judecătorii și magistrații (jueces y magistrados).

De asemenea, în cazul articolul 1 alineatul (1) litera (a), sunt competenți și notarii (notarios), cu condiția să nu existe copii implicați în procedură, precum și grefierii (Letrados de la Administración de Justicia), care au competența de a aproba divorțurile prin consimțământ mutual.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Autoritățile competente sunt barourile avocaților (Colegios de Abogados), în condițiile prevăzute în Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Autoritatea administrativă care recunoaște dreptul la asistență juridică este Comisia pentru asistență juridică (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) din provincia în cauză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

În ceea ce privește certificatul prevăzut la articolul 36 alineatul (1) literele (a) și (b), autoritățile competente sunt grefierii.

În cazul certificatului menționat la articolul 36 alineatul (1) litera (c), autoritățile competente sunt grefierii și instanțele judecătorești și autoritățile competente să elibereze certificatul pentru un act autentic sau un acord menționat la articolul 66.

În sfârșit, în ceea ce privește certificatul prevăzut la articolul 66 alineatul (1) litera (a), autoritățile competente sunt grefierii și notarii, iar în ceea ce privește alineatul (1) litera (b), grefierii.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Competența de a rectifica un certificat din cauza existenței unei erori materiale (sau de a specifica lipsa sau limitarea forței executorii) este conferită exclusiv organismului care a eliberat certificatul inițial.

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Organisme competente pentru recunoașterea sau refuzul recunoașterii unei hotărâri judecătorești și pentru refuzul executării [articolul 30 alineatul (3), articolul 40 alineatul (2) și articolul 58 alineatul (1)]: instanța de prim grad de jurisdicție (juzgado de primera instancia) competentă teritorial.

Organisme competente pentru contestații sau căi de atac și pentru contestații sau căi de atac ulterioare [articolul 58 alineatul (1), articolul 61 alineatul (1) și articolul 62]: curtea provincială (Audiencia Provincial) cu competența teritorială de a judeca recursurile formulate împotriva refuzului executării, iar în cazurile prevăzute la articolul 62, Curtea Supremă (Tribunal Supremo) prin intermediul unui recurs în casație.

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

Instanțele de prim grad de jurisdicție (El Juzgado de Primera Instancia) sau Instanțele de prim grad de jurisdicție și de instrucție (los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) cu competență teritorială sau instanțele de dreptul familiei (el Juzgado de Familia) sau instanțele cu competență să soluționeze cauzele de violență împotriva femeilor (el Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), după caz.

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Împotriva hotărârilor pronunțate cu privire la cererea de refuz al executării se poate formula recurs la instanța care a pronunțat hotărârea atacată; recursul se soluționează de către curtea provincială competentă teritorial.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Ministerul Justiției (Ministerio de Justicia)
Subdirecția Generală Cooperare Judiciară Internațională (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional)
Răpirea internațională de copii (Área de Sustracción Internacional de Menores)
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
Spania

Comunicarea se face prin mijloace electronice la următoarea adresă de e-mail:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Toate informațiile privind procedura aplicabilă în caz de răpire internațională de copii sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției din Spania, la următoarea adresă: https://www.mjusticia.gob.es

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Engleză și spaniolă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Spaniolă.

Ultima actualizare: 20/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.