Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (prima parte) – Autoritățile publice sau orice altă autoritate autorizată să întocmească un act autentic astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (2) litera (b) și autoritățile publice autorizate să înregistreze un acord astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) punctul (3)

În Suedia nu există autorități care să emită instrumente autentice sau să înregistreze acorduri.

Articolul 103 alineatul (1) litera (a) (a doua parte) – Autoritățile administrative care acordă asistența judiciară menționată la articolul 74 alineatul (2)

Biroul afacerilor sociale (socialnämnden) furnizează o declarație care atestă că o parte la o procedură în fața biroului respectiv a fost scutită de costuri sau taxe. Agenția pentru asistență judiciară (Rättshjälpsmyndigheten) furnizează o declarație conform căreia se consideră că o parte la o procedură în fața Biroului afacerilor sociale îndeplinește condițiile financiare pentru a obține asistență judiciară completă sau parțială.

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (prima parte) – Instanțele competente să elibereze certificate privind o hotărâre, în temeiul articolului 36 alineatul (1), și instanțele și autoritățile competente să elibereze un certificat pentru un act autentic sau un acord, astfel cum se menționează la articolul 66

Certificatul menționat la articolul 36 alineatul (1) este eliberat de instanța sau de altă autoritate care a pronunțat hotărârea.

Întrucât instanțele și autoritățile suedeze nu emit instrumente autentice și nu înregistrează acorduri, nu va fi necesară eliberarea de certificate în temeiul articolului 66 alineatul (1).

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) (a doua parte) – Instanțele competente pentru rectificarea certificatelor menționate la articolul 37 alineatul (1) și la articolul 48 alineatul (1), instanțele competente să elibereze un certificat care indică lipsa sau limitarea forței executorii, menționat la articolul 49; și instanțele și autoritățile competente să rectifice certificatele emise în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) și menționate la articolul 67 alineatul (1)

Instanța sau altă autoritate care a pronunțat hotărârea dispune rectificarea certificatelor în temeiul articolului 37 alineatul (1) sau al articolului 48 alineatul (1) sau eliberează certificate de neexecutare sau de executare limitată în temeiul articolului 49.

Întrucât instanțele și autoritățile suedeze nu vor elibera certificate în temeiul articolului 66 alineatul (1), nu va fi necesară rectificarea unor astfel de certificate în Suedia în temeiul articolului 67 alineatul (1).

Articolul 103 alineatul (1) litera (c) – instanțele competente pentru recunoașterea unei hotărâri [articolul 30 alineatul (3)] și pentru refuzul recunoașterii [articolul 40 alineatul (2)], precum și instanțele și autoritățile competente în ceea ce privește refuzul executării, contestare sau calea de atac inițiale sau ulterioare menționate la articolul 58 alineatul (1), la articolul 61 alineatul (2) și la articolul 62

Articolul 30 alineatul (3)

Solicitarea unei declarații în temeiul articolului 30 alineatul (3) prin care să se constate absența motivelor de refuz al recunoașterii se înaintează instanței districtuale (tingsrätten).

Dacă o cerere are drept obiect o hotărâre care se referă în totalitate sau parțial la persoana unui copil, cererea trebuie înaintată unei instanțe districtuale, astfel cum se prevede în capitolul 21 secțiunea 1a din Codul părinților (föräldrabalken).

Dacă o cerere are drept obiect o hotărâre care nu se referă, în totalitate sau parțial, la persoana unui copil, cererea se înaintează instanței districtuale din lista de mai jos în a cărei jurisdicție este domiciliată partea adversă. Dacă partea adversă nu este domiciliată în Suedia, cererea trebuie înaintată Instanței Districtuale Nacka (Nacka tingsrätt).

Articolul 40 sau 59

O cerere de pronunțare a unei decizii de refuz al recunoașterii sau de refuz al executării în temeiul articolului 40 sau al articolului 59 trebuie înaintată instanței districtuale.

Dacă o cerere are drept obiect o hotărâre care se referă în totalitate sau parțial la persoana unui copil, cererea trebuie înaintată instanței districtuale sesizate pentru procedura de executare a hotărârii care face obiectul cererii, astfel cum se prevede în capitolul 21 din Codul părinților. Dacă nu a fost inițiată o procedură de executare, cererea trebuie înaintată unei instanțe districtuale astfel cum se prevede în capitolul 21 secțiunea 1a din Codul părinților.

Dacă o cerere are drept obiect o hotărâre care nu se referă, în totalitate sau parțial, la persoana unui copil, cererea se înaintează instanței districtuale din lista de mai jos în a cărei jurisdicție este domiciliat solicitantul. Dacă solicitantul nu este domiciliat în Suedia, cererea trebuie înaintată Instanței Districtuale Nacka.

Căi de atac

Căile de atac prevăzute la articolul 61 alineatul (2) trebuie introduse la curtea de apel (hovrätten).

Căile de atac prevăzute la articolul 62 trebuie introduse la Curtea Supremă (Högsta domstolen).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 103 alineatul (1) litera (d) – autoritățile competente în materie de executare menționate la articolul 52

— articolul 52, în cazul unei cereri de executare a unei hotărâri referitoare la persoana unui copil: cererea se înaintează unei instanțe districtuale astfel cum se prevede în capitolul 21 secțiunea 1a din Codul părinților.

— articolul 52, în cazul unei cereri de executare a unei hotărâri referitoare la costurile unei acțiuni în justiție sau la bunurile unui copil: cererea se înaintează Autorității Suedeze de Executare (Kronofogdemyndigheten).

Articolul 103 alineatul (1) litera (e) – căile de atac împotriva unei hotărâri privind cererea de refuz al executării menționată la articolele 61 și 62

Căile de atac trebuie introduse la curtea de apel sau la Curtea Supremă.

Articolul 103 alineatul (1) litera (f) – numele, adresele și mijloacele de comunicare ale autorităților centrale desemnate să asiste la aplicarea regulamentului în materia răspunderii părintești. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități centrale, competența teritorială și materială a fiecărei autorități centrale trebuie indicată astfel cum se menționează la articolul 76

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Tel. +46 (8)4051000 (centrală)/ +46 (8)4055005 (număr de urgență în afara programului de lucru)

Fax +46 (8)7231176

Email: ud-kc@gov.se

Articolul 103 alineatul (1) litera (g) – dacă este cazul, categoriile de rude apropiate, pe lângă părinți, la care copilul poate fi plasat pe teritoriul unui stat membru, fără acordul prealabil al statului membru respectiv, astfel cum se menționează la articolul 82

Nu se aplică.

Articolul 103 alineatul (1) litera (h) – limbile instituțiilor Uniunii Europene, altele decât limba proprie a unui stat membru, în care comunicările către autoritățile sale centrale pot fi acceptate în conformitate cu articolul 91 alineatul (3)

Suedeză și engleză.

Articolul 103 alineatul (1) litera (i) – limbile acceptate pentru traducerea cererilor și a documentelor însoțitoare trimise în temeiul articolelor 80, 81, 82 și a câmpurilor pentru text liber ale certificatelor menționate la articolul 91 alineatul (2)

Suedeză sau engleză.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.